Leveringen - 577310-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Sölvesborg: Mobiele telefoons

2020/S 234-577310

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sölvesborgs kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0852
Postadres: Repslagaregatan 1
Plaats: Sölvesborg
NUTS-code: SE221 Blekinge län
Postcode: 294 80
Land: Zweden
Contactpersoon: Anette Karlsson
E-mail: anette.karlsson@solvesborg.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.solvesborg.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobiltelefoner och tillbehör

Referentienummer: KSKLK 2020/96
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32250000 Mobiele telefoons
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sölvesborgs kommun, Sölvesborgshem AB, Sölvesborgs Energi och Vatten AB, Miljöförbundet Blekinge väst, Bromölla kommun, Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund, Olofströms kommun och Olofströms Kraft AB inbjuder Er härmed att inkomma med anbud på mobiltelefoner och tillbehör i enlighet med upphandlingsdokumentet och bilagor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32252100 Handsfree mobiele telefoons
32252110 Handsfree mobiele telefoons (zonder kabel)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE221 Blekinge län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sölvesborg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sölvesborgs kommun, Sölvesborgshem AB, Sölvesborgs Energi och Vatten AB, Miljöförbundet Blekinge väst, Bromölla kommun, Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund, Olofströms kommun och Olofströms Kraft AB inbjuder Er härmed att inkomma med anbud på mobiltelefoner och tillbehör i enlighet med upphandlingsdokumentet och bilagor.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 162-392177
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tele2 Sverige Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556267-5164
Postadres: Box 62
Plaats: Kista
NUTS-code: SE22 Sydsverige
Postcode: 164 94
Land: Zweden
E-mail: fredrik.bergstrom@tele2.com
Internetadres: http://www.tele2.se
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Växjö
Plaats: Växjö
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020