Leveringen - 577317-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Metz: Materiaal voor signaleringsborden

2020/S 234-577317

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département de la Moselle
Nationaal identificatienummer: 22570001200019
Postadres: 1 rue du Pont Moreau, CS 11096
Plaats: Metz
NUTS-code: FRF33 Moselle
Postcode: 57036
Land: Frankrijk
E-mail: smp@moselle.fr
Telefoon: +33 387219805
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.moselle.fr
Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.moselle.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20s0086 — Fourniture et livraison de produits de signalisation horizontale

Referentienummer: 20s0086
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928471 Materiaal voor signaleringsborden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et livraison de produits de signalisation horizontale.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 700 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928471 Materiaal voor signaleringsborden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF33 Moselle
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison de produits de signalisation horizontale.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 143-351352
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Société d'applications routières (par sigle SAR)
Postadres: 103-105 rue des Trois Fontanot
Plaats: Nanterre
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 83 677.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Date de signature du marché: 20.11.2020 accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum attribué selon bordereau de prix les marchés signés sont consultables dans les locaux du Conseil départemental de la Moselle, sur rendez-vous (smp@moselle.fr).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Strasbourg
Postadres: 31 avenue de la Paix
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Telefoon: +33 388212323
Fax: +33 388364466
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:

— référé précontractuel (article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative);

— référé contractuel (article L. 551-13 et suivants du code de justice administrative);

— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020