Leveringen - 577318-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Cassis: Aardolie en aardoliedistillaten

2020/S 234-577318

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Cassis
Postadres: place Baragnon
Plaats: Cassis
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13260
Land: Frankrijk
E-mail: l.desena@cassis.fr
Telefoon: +33 442183666
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cassis.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://www.e-marchespublics.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de carburant pour les ateliers municipaux et le port départemental de Cassis

Referentienummer: AO 2020-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09130000 Aardolie en aardoliedistillaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de carburant pour les ateliers municipaux et le port départemental de Cassis.

Accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum. Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot. Accord-cadre conclu pour une période initiale de douze mois renouvelable.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 649 916.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de gazole et super 98 en vrac pour les ateliers municipaux

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ateliers municipaux — chemin du Perthus — 13260 Cassis.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de gazole et super 98 en vrac pour les ateliers municipaux.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de gazole, super 95 en vrac et gazole détaxé, super 98 détaxé en vrac pour la capitainerie du port départemental

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capitainerie du port, quai des Moulins, 13260 Cassis.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de gazole, super 95 en vrac et gazole détaxé, super 98 détaxé en vrac.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

L'entreprise pourra présenter une variante pour le gazole détaxé.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 002-001268
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture de gazole et super 98 en vrac pour les ateliers municipaux

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Petrogarde
Postadres: ZI La Garde — 471 avenue I et F Joliot Curie
Plaats: La Garde
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 20021
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 184.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Fourniture de gazole, super 95 en vrac et gazole détaxé, super 98 détaxé en vrac pour la capitainerie du port

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Petrogarde
Postadres: ZI La Garde — 471 avenue I et F Joliot Curie
Plaats: Toulon
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 20021
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 549 732.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TA de Marseille
Postadres: 22, 24 rue Breteuil
Plaats: Marseille
Postcode: 13006
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Telefoon: +33 491134813
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat;

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA;

— recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique;

— recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020