Leveringen - 577324-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Tarbes: Diverse voedingsmiddelen

2020/S 234-577324

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier de Bigorre
Nationaal identificatienummer: 26650018000010
Postadres: boulevard de Lattre de Tassigny
Plaats: Tarbes
NUTS-code: FRJ26 Hautes-Pyrénées
Postcode: 65013
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 562545600
Fax: +33 562545597
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ch-bigorre.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://www.agysoft.marches-publics.info
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Autre
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de denrées alimentaires issues de l'agriculture biologique pour le GHT des Hautes-Pyrénées (65)

Referentienummer: 20.7036/Jo
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de denrees alimentaires issues de l'agriculture biologique pour le GHT des Hautes-Pyrénées (65).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 379 515.16 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Épicerie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15894700 Delicatessen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ26 Hautes-Pyrénées
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Épicerie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits laitiers

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15500000 Zuivelproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ26 Hautes-Pyrénées
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produits laitiers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pains

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15612500 Bakkerijproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ26 Hautes-Pyrénées
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pains.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fruits et légumes de saison

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221200 Vruchtgroenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ26 Hautes-Pyrénées
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fruits et légumes de saison.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 108-261359
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Épicerie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SCIC Resto Bio Midi-Pyrénées
Postadres: Hotel d'entreprise
Plaats: Tarbes
NUTS-code: FRJ26 Hautes-Pyrénées
Postcode: 65000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 188 026.44 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Produits laitiers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Proxidelice
Postadres: 10 rue Paule Raymondis
Plaats: Toulouse
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
Postcode: 31200
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 39 716.36 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Pains

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SCIC Resto Bio Midi-Pyrénées
Postadres: Hotel d'entreprise
Plaats: Tarbes
NUTS-code: FRJ26 Hautes-Pyrénées
Postcode: 65000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 254.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Fruits et légumes de saison

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SCIC Resto Bio Midi-Pyrénées
Postadres: Hotel d'entreprise
Plaats: Tarbes
NUTS-code: FRJ26 Hautes-Pyrénées
Postcode: 65000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 517.56 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Pau
Postadres: 50 cours Lyautey
Plaats: Pau
Postcode: 64010
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-pau@juradm.fr
Telefoon: +33 559849440
Fax: +33 559024993
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Pau
Postadres: 50 cours Lyautey
Plaats: Pau
Postcode: 64010
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-pau@juradm.fr
Telefoon: +33 559849440
Fax: +33 559024993
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020