Leveringen - 577325-2020

01/12/2020    S234

България-Стара река: Компютърно оборудване и принадлежности

2020/S 234-577325

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение „Държавно горско стопанство Стара река“
Национален регистрационен номер: 2016176540065
Пощенски адрес: ул. „Съби Димитров“ № 1
Град: с. Стара река
код NUTS: BG342 Сливен
Пощенски код: 8841
Държава: България
Лице за контакт: Марина Дончева Панева
Електронна поща: marina_paneva@abv.bg
Телефон: +359 883330440
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://dgsstarareka.uidp-sliven.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20689
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: стопанисване на горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката, собственост на ТП „ДГС Стара река“, за срок от 24 месеца.

II.1.2)Основен CPV код
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поддръжката на офис техниката, доставката и монтажа на резервни части и консумативи включва:

— сервизно обслужване на сървър, компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. техника за следгаранционна поддръжка.

— отстраняване на специфични технически проблеми и възможност за предоставяне на оборотна техника с еквивалентни характеристики на ремонтираната,

— инсталиране и конфигуриране на софтуерни продукти,

— асемблиране на хардуерни компоненти,

— възстановяване на данни,

— премахване на вируси, защита срещу мрежови атаки, възстановяване на Windows със съхраняване на всички данни

— изготвяне на експертни оценки и издаване на протоколи за брак на негодна или излязла от употреба компютърна, комуникационна и периферна техника.

— почистване и профилактика на техниката по заявка от възложителя.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 23 827.00 BGN
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддръжката на офис техниката, доставката и монтажа на резервни части и консумативи включва:

— сервизно обслужване на сървър, компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. техника за следгаранционна поддръжка.

— отстраняване на специфични технически проблеми и възможност за предоставяне на оборотна техника с еквивалентни характеристики на ремонтираната,

— инсталиране и конфигуриране на софтуерни продукти,

— асемблиране на хардуерни компоненти,

— възстановяване на данни,

— премахване на вируси, защита срещу мрежови атаки, възстановяване на Windows със съхраняване на всички данни

— изготвяне на експертни оценки и издаване на протоколи за брак на негодна или излязла от употреба компютърна, комуникационна и периферна техника.

— почистване и профилактика на техниката по заявка от възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: ТО1 — срок за реакция при отстраняване на възникнал дефект или неизправност на устройство / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: ТО2 — срок за доставка на консуматив за устройство / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: ТО3 — управление на критични точки / Тежест: 20
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 167-402588
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 11
Наименование:

Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката, собственост на ТП „ДГС Стара река“, за срок от 24 месеца

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
17/11/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Инфо Компютърс“ ООД
Национален регистрационен номер: 119622241
Пощенски адрес: ул. „Цар Калоян“ № 25
Град: Твърдица
код NUTS: BG342 Сливен
Пощенски код: 8890
Държава: България
Електронна поща: infokomputers@gmail.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 23 827.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 23 733.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/11/2020