Leveringen - 577325-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Stara reka: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 234-577325

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Teritorialno podelenie „Darzhavno gorsko stopanstvo Stara reka“
Nationaal identificatienummer: 2016176540065
Postadres: ul. „Sabi Dimitrov“ No. 1
Plaats: s. Stara reka
NUTS-code: BG342 Сливен
Postcode: 8841
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Marina Doncheva Paneva
E-mail: marina_paneva@abv.bg
Telefoon: +359 883330440
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://dgsstarareka.uidp-sliven.com/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/20689
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: стопанисване на горите

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката, собственост на ТП „ДГС Стара река“, за срок от 24 месеца.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 23 827.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG342 Сливен

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 167-402588

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Benaming:

Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката, собственост на ТП „ДГС Стара река“, за срок от 24 месеца

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Инфо Компютърс“ ООД
Nationaal identificatienummer: 119622241
Postadres: ул. „Цар Калоян“ № 25
Plaats: Твърдица
NUTS-code: BG342 Сливен
Postcode: 8890
Land: Bulgarije
E-mail: infokomputers@gmail.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 827.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 733.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020