Leveringen - 577333-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Rijsel: Software en informatiesystemen

2020/S 234-577333

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Métropole Européenne de Lille
Nationaal identificatienummer: 24590041000011
Postadres: 1 rue du Ballon
Plaats: Lille
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59800
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Sandrine Courault — Direction commande publique — CSP Support
E-mail: marches.support@lillemetropole.fr
Telefoon: +33 320216778
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lillemetropole.fr/mel.html
Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics596280.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Eau, assainissement, déchets ménagers, voirie, transports collectifs, aménagement urbain

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition d'une solution de gestion du temps de travail

Referentienummer: 2019-DSI031
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition d'une solution de gestion du temps de travail.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 167 190.90 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition d'une solution de gestion du temps de travail.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Sous-critère valeur technique: la pertinence de la solution fonctionnelle et technique au regard des fonctionnalités définies au CCTP / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Sous-critère valeur technique: les modalités de pilotage de la mission et accompagnement pour la mise en ligne et le suivi durant l'année de mise à disposition / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Sous-critère valeur technique:la qualité des personnes affectées à l'exécution du marché, analysée au regard des curriculum vitae présentant leur formation et expérience professionnelle / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 011-021051
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-DSI031
Benaming:

Acquisition d'une solution de gestion du temps de travail

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ASYS
Postadres: 17 rue du Regard
Plaats: Paris
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Postcode: 75006
Land: Frankrijk
Internetadres: http://asys.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 375 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 167 190.90 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Plaats: Lille Cedex
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— avant la conclusion de l'accord-cadre, référé précontractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative;

— après la conclusion de l'accord-cadre, référé contractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative;

— recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution dans les conditions fixées par le Conseil d'État dans son arrêt nº 358994 du 4.4.2014.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Plaats: Lille Cedex
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020