Leveringen - 577337-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Marquise: Maaltijdcheques

2020/S 234-577337

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté de communes de la terre des deux caps
Postadres: Le Cardo
Plaats: Marquise
NUTS-code: FRE12 Pas-de-Calais
Postcode: 62250
Land: Frankrijk
E-mail: contact@terredes2caps.com
Telefoon: +33 21875757
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.terredes2caps.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marchespublics596280.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Émission et livraison de titres-restaurant à destination des agents de la CCT2C

Referentienummer: AAO2020-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199770 Maaltijdcheques
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Émission et livraison de titres-restaurant à destination des agents de la Communauté de communes la terre des deux caps.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 320 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66133000 Verwerkings- en clearingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE12 Pas-de-Calais
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Émission et livraison de titres-restaurant à destination des agents de la Communauté de communes la terre des deux caps.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 074-175815
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AAO2020-01
Benaming:

Émission et livraison de titres-restaurant à destination des agents de la terre des deux caps

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Edenred
Postadres: 166/180 boulevard Gabriel Péri
Plaats: Malakoff
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Postcode: 92240
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.edenred.fr/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 320 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 320 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Plaats: Lille
Postcode: 59000
Land: Frankrijk
Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020