Leveringen - 577338-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Poitiers: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2020/S 234-577338

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Université de Poitiers
Nationaal identificatienummer: 198608564 00375
Postadres: 15 rue de l'Hôtel Dieu
Plaats: Poitiers
NUTS-code: FRI34 Vienne
Postcode: 86034
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@univ-poitiers.fr
Telefoon: +33 549454114
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.univ-poitiers.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Enseignement et recherche

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rallongement du canal de traction de l'institut Pprime

Referentienummer: 2020F006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

L'objet du marché concerne le rallongement du canal de traction de l'institut Pprime: allongement du canal, fourniture de la boucle de recirculation, étanchéité et fourniture d'un système de traction de maquettes sur rails de guidage.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 334 516.94 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture et pose de l'extension du canal de traction et de la boucle de recirculation

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114000 Beton
45223500 Gewapendbetonstructuren
42122000 Pompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI34 Vienne
Voornaamste plaats van uitvoering:

Chasseneuil-du-Poitou.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réalisation des blocs.

— Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) 1 obligatoire: fourniture des éléments de la boucle de recirculation;

— Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) 2 obligatoire: installation sur site de la boucle de recirculation.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Mémoire technique / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Démarche environnementale et sociétale / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) 1 obligatoire: fourniture des éléments de la boucle de recirculation;

— Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) 2 obligatoire: installation sur site de la boucle de recirculation.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

CPER 2015-2020 Programme Transport P3 «Transports terrestre, nautique et aéronautique».

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture d'un système de traction de maquettes sur rails de guidage pour le canal de traction

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34941000 Spoorrails en toebehoren
34946110 Spoorstaven
16730000 Tractiemotoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI34 Vienne
Voornaamste plaats van uitvoering:

Chasseneuil-du-Poitou.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture des rails de guidage.

— Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) 1 facultative: montage des rails;

— Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) 2 facultative: fourniture du chariot, fourniture de la motorisation du chariot du canal de traction.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Mémoire technique / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Démarche environnementale et sociétale / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) 1 facultative: montage des rails;

— Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) 2 facultative: fourniture du chariot.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

CPER 2015-2020 Programme Transport P3 «Transports terrestre, nautique et aéronautique».

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité du canal de traction

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44111400 Verf en wandbekleding
44100000 Bouwmaterialen en aanverwante artikelen
45430000 Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI34 Vienne
Voornaamste plaats van uitvoering:

Chasseneuil-du-Poitou.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Étanchéité du canal de traction.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Mémoire technique / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Démarche environnementale et sociétale / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

CPER 2015-2020 Programme Transport P3 «Transports terrestre, nautique et aéronautique»

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 115-278763
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020F006
Perceel nr.: 1
Benaming:

Rallongement du canal de traction de l'institut Pprime — lot nº 1: fourniture et pose de l'extension du canal de traction et de la boucle de recirculation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SA Breuil et Cie
Nationaal identificatienummer: 326580172 00020
Postadres: 67 rue du Centre
Plaats: Migné-Auxances
NUTS-code: FRI34 Vienne
Postcode: 86440
Land: Frankrijk
E-mail: Etude@breuilbatiment.com
Telefoon: +33 549517065
Internetadres: http://www.breuilbatiment.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 81 266.94 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020F006
Perceel nr.: 2
Benaming:

Rallongement du canal de traction de l'institut Pprime — fourniture d'un système de traction de maquettes sur rails de guidage pour le canal de traction

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Huguet Maintenance SAS
Nationaal identificatienummer: 419341052 00019
Postadres: ZI de Montifaut — 122 rue Joseph Cugnot
Plaats: Pouzaugues
NUTS-code: FRG05 Vendée
Postcode: 85700
Land: Frankrijk
E-mail: Huguet@groupe-huguet.fr
Telefoon: +33 251571145
Internetadres: https://www.groupe-huguet.fr/contact/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 253 250.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020F006
Perceel nr.: 3
Benaming:

Rallongement du canal de traction de l'institut Pprime — étanchéité du canal de traction

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Poitiers
Postadres: Hôtel Gilbert, 15 rue Blossac, BP 541
Plaats: Poitiers Cedex
Postcode: 86020
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Telefoon: +33 549607919
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
Postadres: Direccte Nouvelle-Aquitaine Pôle C, 118 cours du Maréchal Juin, TSA 10001
Plaats: Bordeaux Cedex
Postcode: 33075
Land: Frankrijk
E-mail: Na.polec@direccte.gouv.fr
Telefoon: +33 556692745
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre; ce recours interrompt le délai de recours contentieux;

— recours en excès de pouvoir à l'encontre d'un acte détachable du contrat (notamment rejet de la candidature ou de l'offre) dans un délai de deux mois à compter de cet acte, devant le tribunal administratif de Poitiers; la suspension des dites décisions peut également être demandée, devant le même tribunal, avant la signature du contrat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative;

— le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative;

— référé précontractuel devant le tribunal administratif de Poitiers sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative français qui peut être exerce depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat;

— recours de pleine juridiction, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d'état du 16.7.2007;

— tropic Travaux signalisation — en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, éventuellement assorti de demandes indemnitaires devant le tribunal administratif de Poitiers, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Poitiers
Postadres: Hôtel Gilbert, 15 rue Blossac, BP 541
Plaats: Poitiers Cedex
Postcode: 86020
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Telefoon: +33 549607919
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020