Leveringen - 577340-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Bordeaux: Kantoorbenodigdheden van papier en andere artikelen

2020/S 234-577340

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Région Nouvelle Aquitaine
Postadres: 14 rue Francois de Sourdis
Plaats: Bordeaux Cedex
NUTS-code: FRI AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
Postcode: 33077
Land: Frankrijk
E-mail: service.marches@nouvelle-aquitaine.fr
Telefoon: +33 557578000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://demat-ampa.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de produits papetiers et enveloppes imprimés pour les services de la Région Nouvelle-Aquitaine

Referentienummer: 2019L000F03575
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199000 Kantoorbenodigdheden van papier en andere artikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de produits papetiers et enveloppes imprimés pour les services de la Région Nouvelle-Aquitaine (hors établissements d'enseignement).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits papetiers imprimés

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199700 Gedrukt kantoormateriaal, met uitzondering van formulieren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produits papetiers imprimés.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Enveloppes imprimées

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199200 Enveloppen, postbladen en blanco briefkaarten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Enveloppes imprimées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 115-278531
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019L000F03575
Perceel nr.: 1
Benaming:

Produits papetiers imprimés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fabrègue
Postadres: rue de la Fontaine Tanche Bois Joli
Plaats: Saint-Yrieix-la-Perche
NUTS-code: FRI2 Limousin
Postcode: 87500
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.fabregueduoweb.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 246.35 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019L000F03575
Perceel nr.: 2
Benaming:

Enveloppes imprimées

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Compagnie européenne de papeterie
Postadres: Espace Gutenberg, CS 40007
Plaats: Roullet-Saint-Estèphe
NUTS-code: FRI31 Charente
Postcode: 16440
Land: Frankrijk
Internetadres: http://fr.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 549.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

La valeur finale indiquée n'est qu'une estimation, l'accord-cadre étant conclu sans montant minimum ni maximum.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Bordeaux
Postadres: 9 rue Tastet
Plaats: Bordeaux
Postcode: 33000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Telefoon: +33 556993800
Fax: +33 556243903
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Bordeaux
Postadres: 9 rue Tastet
Plaats: Bordeaux
Postcode: 33000
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 556993800
Fax: +33 556243903
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020