Leveringen - 577345-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Les Avirons: Kleine kantoorbenodigdheden

2020/S 234-577345

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lycée Antoine de Saint-Exupéry
Nationaal identificatienummer: 19974045700015
Postadres: 20 rue du Lycée
Plaats: Les Avirons
NUTS-code: FRY4 La Réunion
Postcode: 97425
Land: Frankrijk
E-mail: groupcom-lycee-des-avirons@waandoo.fr
Telefoon: +33 262383842
Fax: +33 262382982
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://lycee-avirons.ac-reunion.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lycée Antoine de Saint-Exupéry: M. Jean-Marc Tombarello
Postadres: 20 rue du Lycée
Plaats: Les Avirons
NUTS-code: FRY4 La Réunion
Postcode: 97425
Land: Frankrijk
E-mail: groupcom-lycee-des-avirons@wanadoo.fr
Fax: +33 262382982
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://lycee-avirons.ac-reunion.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achat et livraison de petites fournitures de bureau et de papeterie pour le groupement de commandes du Lycée Antoine de Saint-Exupéry GCFBP 2021

Referentienummer: Gcfbp 2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192700 Kleine kantoorbenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achats et livraison sur site de toute l'Île de La Réunion obligatoire, fourniture des échantillons obligatoire, marché a bons de commande.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 336 557.22 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papier A4 pour copieur et imprimante avec contribution éco-folio

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192700 Kleine kantoorbenodigdheden
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4 La Réunion
Voornaamste plaats van uitvoering:

http://lycee-avirons.ac-reunion.fr — 97425 Les Avirons.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Papier A4 — papier A3.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Papier avec contribution éco-folio A3 et A4 blanc.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autres papiers pour copieur et imprimante avec contribution éco-folio

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192700 Kleine kantoorbenodigdheden
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4 La Réunion
Voornaamste plaats van uitvoering:

http://lycee-avirons.ac-reunion.fr — 97425 Les Avirons.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Papier A4.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Papier avec contribution éco-folio papier recyclé.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autres papiers pour copieur et imprimante avec contribution éco-folio

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192700 Kleine kantoorbenodigdheden
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4 La Réunion
Voornaamste plaats van uitvoering:

http://lycee-avirons.ac-reunion.fr — 97425 Les Avirons.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Papier A3 — A4 couleurs.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Papier avec contribution éco-folio A3 + A4: couleur intense et pastel.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Enveloppes diverses avec contribution éco-folio

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18938000 Gewatteerde enveloppen
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4 La Réunion
Voornaamste plaats van uitvoering:

http://lycee-avirons.ac-reunion.fr — 97425 Les Avirons.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Enveloppes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Enveloppes avec contribution éco-folio de bonne qualité.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Matériels d'écriture

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39292400 Schrijfbenodigdheden
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4 La Réunion
Voornaamste plaats van uitvoering:

http://lycee-avirons.ac-reunion.fr — 97425 Les Avirons.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stylos — marqueurs — feutres — craies.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Matériel d'écriture.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures de classement et d'archivage

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22992000 Handgeschept papier of karton
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4 La Réunion
Voornaamste plaats van uitvoering:

http://lycee-avirons.ac-reunion.fr — 97425 Les Avirons.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Matériel de classement et d'archivage.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Parapheurs — boîtes d'archive — dossiers suspendus — chemises cartonnées.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diverses fournitures de bureau éco-folio

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192000 Kantoorbenodigdheden
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4 La Réunion
Voornaamste plaats van uitvoering:

http://lycee-avirons.ac-reunion.fr — 97425 Les Avirons.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diverses fournitures de bureau.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Divers petits matériels de bureau agendas — agrafes.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 128-312870
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Papier A4 pour copieur et imprimante avec contribution éco-folio

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rany
Postadres: 3 rue Victor Schoelcher
Plaats: Sainte-Clotilde
NUTS-code: FRY4 La Réunion
Postcode: 97490
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 193 493.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Autres papiers pour copieur et imprimante avec contribution éco-folio

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rany
Postadres: 3 rue Victor Schoelcher
Plaats: Sainte-Clotilde
NUTS-code: FRY4 La Réunion
Postcode: 97490
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 882.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Autres papiers pour copieur et imprimante avec contribution éco-folio

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Burostock
Postadres: 4 rue du Bearn
Plaats: Sainte-Clotilde
NUTS-code: FRY4 La Réunion
Postcode: 97490
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 565.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Enveloppes diverses avec contribution éco-folio

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cofodis Réunion
Postadres: 191 chemin Dufourg
Plaats: La Bretagne
NUTS-code: FRY4 La Réunion
Postcode: 97490
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 768.14 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Matériels d'écriture

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Office Réunion
Postadres: 72 rue André Lardy
Plaats: Sainte-Marie
NUTS-code: FRY4 La Réunion
Postcode: 97438
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 425.42 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Fournitures de classement et d'archivage

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Burostock
Postadres: 4 rue du Bearn
Plaats: Sainte-Clotilde
NUTS-code: FRY4 La Réunion
Postcode: 97490
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 765.10 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Diverses fournitures de bureau éco-folio

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Burostock
Postadres: 4 rue du Bearn
Plaats: Sainte-Clotilde
NUTS-code: FRY4 La Réunion
Postcode: 97490
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 656.76 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Saint-Denis
Postadres: 27 rue Félix Guyon
Plaats: Saint-Denis-de-la-Réunion
Postcode: 97488
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-saint-denis@juradm.fr
Telefoon: +33 262924360
Fax: +33 262924362
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cf. l'adresse du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020