Leveringen - 577356-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Sofia: Farmaceutische producten

2020/S 234-577356

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „UMBAL „Tsaritsa Yoanna“ — ISUL“ EAD
Nationaal identificatienummer: 831605806
Postadres: ul. „Byalo more“ No. 8
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1527
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Rumyana Doganova
E-mail: dogovori@isul.eu
Telefoon: +359 29432106
Fax: +359 29432279
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.isul.eu
Adres van het kopersprofiel: www.isul.eu/Profil_na_kupuvacha.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Покани по рамкови споразумения за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Покани по рамкови споразумения за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 22 155 126.75 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Покана и втора покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Покана по рамково споразумение № РД-11-277 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Покана по рамково споразумение № РД-11-277 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 172-419190
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 370
Perceel nr.: 1
Benaming:

Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 11
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Софарма Трейдинг“ АД
Nationaal identificatienummer: 103267194
Postadres: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1756
Land: Bulgarije
E-mail: office@sopharmatrading.bg
Telefoon: +359 28133660
Fax: +359 28133666
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 750 461.59 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 382
Perceel nr.: 1
Benaming:

Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 11
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Фьоникс Фарма“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 203283623
Postadres: ул. „Околовръстен път“ № 199А
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1700
Land: Bulgarije
E-mail: d.nikolova@phoenixpharma.bg
Telefoon: +359 29658145
Fax: +359 29658145
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 648 271.07 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 386
Perceel nr.: 1
Benaming:

Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 11
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Медекс“ ООД
Nationaal identificatienummer: 131268894
Postadres: с. Световрачене, ул. „Чавдар войвода“ № 48
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1252
Land: Bulgarije
E-mail: office@medex.bg
Telefoon: +359 29175545
Fax: +359 29175545
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 516 852.78 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 391
Perceel nr.: 1
Benaming:

Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 11
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Алта Фармасютикълс“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 175256438
Postadres: бул. „България“ № 118, бизнес център „Абакус“, ет. 2
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: zop@altaph.eu
Telefoon: +359 28549700
Fax: +359 28549700
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 322 488.90 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 367
Perceel nr.: 1
Benaming:

Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 11
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Рош България“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 131279951
Postadres: ул. „Бяло поле“ № 16
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
E-mail: elitsa.chausheva@roche.com
Telefoon: +359 28184444
Fax: +359 28184444
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 192 922.02 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 384
Perceel nr.: 1
Benaming:

Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 11
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Екофарм“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 130390055
Postadres: ул. „Атанас Дуков“ № 29
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: ecopharm@ecopharm.bg
Telefoon: +359 29069070
Fax: +359 29069070
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 191 793.33 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 364
Perceel nr.: 1
Benaming:

Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 11
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Дансон-БГ“ ООД
Nationaal identificatienummer: 203612570
Postadres: ул. „Отец Паисий“ № 26
Plaats: Радомир
NUTS-code: BG414 Перник
Postcode: 2400
Land: Bulgarije
E-mail: s.slaveykova@danhson.bg
Telefoon: +359 24519249
Fax: +359 24519249
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 016.76 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 407
Perceel nr.: 1
Benaming:

Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 11
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Булгермед ВЕ“ ООД
Nationaal identificatienummer: 130167522
Postadres: район „Младост-1“, бл. 30
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: office@bulgermed.com
Telefoon: +359 29427070
Fax: +359 29427070
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 992.35 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 373
Perceel nr.: 1
Benaming:

Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 11
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Новамед Трейдинг“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 202778315
Postadres: ул. „131-ва“ № 5
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1113
Land: Bulgarije
E-mail: office@novamedbg.com
Telefoon: +359 887864011
Fax: +359 887864011
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 767.16 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 365
Perceel nr.: 1
Benaming:

Втора покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Дансон-БГ“ ООД
Nationaal identificatienummer: 203612570
Postadres: ул. „Отец Паисий“ № 26
Plaats: Радомир
NUTS-code: BG414 Перник
Postcode: 2400
Land: Bulgarije
E-mail: s.slaveykova@danhson.bg
Telefoon: +359 24519249
Fax: +359 24519249
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 318.50 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 368
Perceel nr.: 1
Benaming:

Втора покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Рош България“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 131279951
Postadres: ул. „Бяло поле“ № 16
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
E-mail: elitsa.chausheva@roche.com
Telefoon: +359 28184444
Fax: +359 28184444
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 367 556.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 366
Perceel nr.: 2
Benaming:

Покана по рамково споразумение № РД-11-277 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Дансон-БГ“ ООД
Nationaal identificatienummer: 203612570
Postadres: ул. „Отец Паисий“ № 26
Plaats: Радомир
NUTS-code: BG414 Перник
Postcode: 2400
Land: Bulgarije
E-mail: s.slaveykova@danhson.bg
Telefoon: +359 24519249
Fax: +359 24519249
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 561.80 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 369
Perceel nr.: 2
Benaming:

Покана по рамково споразумение № РД-11-277 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Рош България“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 131279951
Postadres: ул. „Бяло поле“ № 16
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
E-mail: elitsa.chausheva@roche.com
Telefoon: +359 28184444
Fax: +359 28184444
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 321 629.96 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 385
Perceel nr.: 2
Benaming:

Покана по рамково споразумение № РД-11-277 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Екофарм“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 130390055
Postadres: ул. „Атанас Дуков“ № 29
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: ecopharm@ecopharm.bg
Telefoon: +359 29069070
Fax: +359 29069070
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 976.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 374
Perceel nr.: 2
Benaming:

Покана по рамково споразумение № РД-11-277 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Новамед Трейдинг“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 202778315
Postadres: ул. „131-ва“ № 5
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1113
Land: Bulgarije
E-mail: office@novamedbg.com
Telefoon: +359 887864011
Fax: +359 887864011
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 953.60 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 387
Perceel nr.: 2
Benaming:

Покана по рамково споразумение № РД-11-277 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Медекс“ ООД
Nationaal identificatienummer: 131268894
Postadres: с. Световрачене, ул. „Чавдар войвода“ № 48
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1252
Land: Bulgarije
E-mail: office@medex.bg
Telefoon: +359 29175545
Fax: +359 29175545
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 291 781.10 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 392
Perceel nr.: 2
Benaming:

Покана по рамково споразумение № РД-11-277 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Алта Фармасютикълс“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 175256438
Postadres: бул. „България“ № 118
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: zop@altaph.eu
Telefoon: +359 28549700
Fax: +359 28549700
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 655 967.12 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 383
Perceel nr.: 2
Benaming:

Покана по рамково споразумение № РД-11-277 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Фьоникс Фарма“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 203283623
Postadres: ул. „Околовръстен път“ № 199А
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1700
Land: Bulgarije
E-mail: d.nikolova@phoenixpharma.bg
Telefoon: +359 29658145
Fax: +359 29658145
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 184 922.19 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 371
Perceel nr.: 2
Benaming:

Покана по рамково споразумение № РД-11-277 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Софарма Трейдинг“ АД
Nationaal identificatienummer: 103267194
Postadres: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1756
Land: Bulgarije
E-mail: office@sopharmatrading.bg
Telefoon: +359 28133660
Fax: +359 28133660
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 502 894.52 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020