Leveringen - 577362-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Keulen: Gevechtsuniformen

2020/S 234-577362

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bw Bekleidungsmanagement GmbH
Postadres: Edmund-Rumpler-Straße 8-10
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA2 Köln
Postcode: 51149
Land: Duitsland
E-mail: bieteranfragen@bwbm.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bwbm.de
Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.bwbm.de
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Panzerkombi 5-FTD, Rahmenvereinbarung

Referentienummer: BWBM-2020-0047
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35812000 Gevechtsuniformen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35810000 Persoonlijke uitrusting
35800000 Persoonlijke en ondersteunende uitrusting
35000000 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
18110000 Beroepskleding
18114000 Werkpakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE268 Kitzingen
NUTS-code: DEF0B Rendsburg-Eckernförde

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 182-436874

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Panzerkombi 5-FTD, Rahmenvereinbarung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Scharrer Konfektions GmbH & Co. KG
Postadres: Gottsdorfer Straße 5
Plaats: Untergriesbach
NUTS-code: DE222 Passau, Kreisfreie Stadt
Postcode: 94107
Land: Duitsland
E-mail: a.scharrer@scharrer-konfektion.de
Telefoon: +49 8593 / 9008-11
Fax: +49 8593 / 9008-90
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020