Leveringen - 577363-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Haskovo: Aardgas

2020/S 234-577363

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Haskovo
Nationaal identificatienummer: 000903946
Postadres: pl. „Obshtinski“ No. 1
Plaats: Haskovo
NUTS-code: BG422 Хасково
Postcode: 6300
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Banko Banev
E-mail: zop@haskovo.bg
Telefoon: +359 38603311
Fax: +359 38664110
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.haskovo.bg/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/1217
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на природен газ за нуждите на Община Хасково, разделена на 2 обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Необходима е доставка на природен газ за нуждите на Община Хасково разделен на 2 обособени позиции:

— обособена позиция 1 „Доставки на природен газ в административната сграда на Община Хасково“, гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1“,

— обособена позиция 2 „Доставки на природен газ в Дневен център за деца с увреждания „Марина“, гр. Хасково, ул. „Славянска“ № 52“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 49 175.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставки на природен газ в административната сграда на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG422 Хасково
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на град Хасково

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Необходима е доставка на природен газ в административната сграда на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1. Договорът ще бъде сключен за 5 години, считано от датата на подписването му. Прогнозното количество необходимо за 12 месеца е 120 МW/h.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставки на природен газ в Дневен център за деца с увреждания „Марина“, гр. Хасково, ул. „Славянска“ № 52

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG422 Хасково
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на град Хасково

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Необходима е доставка на природен газ в Дневен център за деца с увреждания „Марина“, гр. Хасково, ул. „Славянска“ № 52. Договорът ще бъде сключен за 5 години, считано от датата на подписването му. Прогнозното количество необходимо за 12 месеца е 90 МW/h.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от Закона за енергетиката една от дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон, е разпределение на природен газ, от което следва, че юридическите лица, предлагащи услугата, следва да притежават валидна лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, издадена на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Комисия за енергийно и водно регулиране за съответната територия (в случая гр. Хасково). Според разпоредбата на чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от Закона за енергетиката за 1 обособена територия на страната се издава само 1 лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители, каквато обособена територия е гр. Хасково. За територията на гр. Хасково, който е част от обособена територия „Тракия“, Комисията за енергийно и водно регулиране е издала лицензии за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД. Срокът на лицензии № Л-209-08/3.10.2006 г. и № Л-209-12/27.04.2009 г.(https://www.dker.bg/uploads/2019/reg_licenzii_gaz_16122019.pdf), издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на „Ситигаз България“ ЕАД, за осъществяване на дейностите: разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на обособена територия „Тракия“ (част от която е гр. Хасково), е за 35 (тридесет и пет) години. Следователно дружеството „Ситигаз България“ ЕАД притежава необходимите от Закона за енергетиката лицензии за разпределение на природен газ и обществено снабдяване с природен газ за територията с местонахождение град Хасково, от което следва, че е носител на изключителни права за посочената дейност съгласно §2, т. 47 от ДР на ЗОП. Процедурата на договаряне без предварително обявление е избрана в съответствие с разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП, тъй като поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, придобити по силата на административен акт — лицензии, издадени от КЕВР, на основание ЗЕ. Предвид изложеното отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 326
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставки на природен газ в административната сграда на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Ситигаз България“ ЕАД
Nationaal identificatienummer: 131285259
Postadres: район „Връбница“, ул. „Адам Мицкевич“ № 4
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1360
Land: Bulgarije
E-mail: sofia@citygas.bg
Telefoon: +359 29259495
Fax: +359 29259495
Internetadres: http://www.citygas.bg
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 100.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 100.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 327
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставки на природен газ в Дневен център за деца с увреждания „Марина“, гр. Хасково, ул. „Славянска“ № 52

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ситигаз България ЕАД
Nationaal identificatienummer: 131285259
Postadres: район „Връбница“, ул. „Адам Мицкевич“ № 4
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1360
Land: Bulgarije
E-mail: sofia@citygas.bg
Telefoon: +359 29259495
Fax: +359 29259495
Internetadres: http://www.citygas.bg
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 075.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 075.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Настоящото обявление не подлежи на обжалване.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020