Leveringen - 577365-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Cluj-Napoca: Draagbare computers

2020/S 234-577365

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Nationaal identificatienummer: 4288306
Postadres: Str. Memorandumului nr. 28
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400114
Land: Roemenië
Contactpersoon: Delia Lenghel
E-mail: Utcn.licitatie@utcluj.ro
Telefoon: +40 264594831/+40 264401299
Fax: +40 264594831
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.utcluj.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Computere portabile și de birou D20-A1

Referentienummer: 12568/28.05.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100 Draagbare computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare computere portabile si computere de birou (cu service in perioada de garantie).

— Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor;

— Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 16 zile.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 211 395.60 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computer de birou

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
50321000 Reparatie van pc's
50322000 Onderhoud van pc's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca, magazia centrală a UTCN, Str. Observatorului nr. 36.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Minimum 100 buc., maximum 200 buc. Computere de birou, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta de calitate. / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta de calitate. / Weging: 25
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri bugetare si extrabugetare.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computer portabil

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
50321000 Reparatie van pc's
50322000 Onderhoud van pc's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca, magazia centrală a UTCN, Str. Observatorului nr. 36.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Minimum 500 buc., maximum 600 buc. Computere portabile, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta de calitate. / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta de calitate. / Weging: 25
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri bugetare si extrabugetare.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 107-258843
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30565
Perceel nr.: 1
Benaming:

Computer portabil

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Blade Solutions S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 24770066
Postadres: Str. Meteor nr. 4
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400492
Land: Roemenië
E-mail: calin@bladesolutions.ro
Telefoon: +40 364401990
Fax: +40 364401465
Internetadres: www.bladesolutions.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 257 978.00 RON
Laagste offerte: 1 236 000.00 RON / Hoogste offerte: 1 236 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19991
Perceel nr.: 2
Benaming:

Computer de birou

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dante International S.A.
Nationaal identificatienummer: 14399840
Postadres: Str. Virtuții nr. 148
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 70004
Land: Roemenië
E-mail: seap@emag.ro
Telefoon: +40 212005200
Fax: +40 212005229
Internetadres: www.emag.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 419 326.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 203 265.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22919
Perceel nr.: 2
Benaming:

Computer de birou

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dante International S.A.
Nationaal identificatienummer: 14399840
Postadres: Str. Virtuții nr. 148
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 70004
Land: Roemenië
E-mail: seap@emag.ro
Telefoon: +40 212005200
Fax: +40 212005229
Internetadres: www.emag.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 419 326.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 130.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19989
Perceel nr.: 2
Benaming:

Computer de birou

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dante International S.A.
Nationaal identificatienummer: 14399840
Postadres: Str. Virtuții nr. 148
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 70004
Land: Roemenië
E-mail: seap@emag.ro
Telefoon: +40 212005200
Fax: +40 212005229
Internetadres: www.emag.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 419 326.00 RON
Laagste offerte: 406 530.00 RON / Hoogste offerte: 406 530.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Biroul juridic al UTCN
Postadres: Str. Memorandumului nr. 28
Plaats: Cluj-Napoca
Postcode: 400114
Land: Roemenië
E-mail: cristina.szekely@staff.utcluj.ro
Telefoon: +40 264202390
Fax: +40 264597074
Internetadres: www.utcluj.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020