Leveringen - 577367-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Drobeta-Turnu Severin: Draagbare computers

2020/S 234-577367

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia
Nationaal identificatienummer: 33247423
Postadres: Str. Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989 nr. 3-5
Plaats: Drobeta-Turnu Severin
NUTS-code: RO413 Mehedinţi
Postcode: 220012
Land: Roemenië
Contactpersoon: Gheorghe-Augustin Cîjmaroiu
E-mail: ardaoltenia@gmail.com
Telefoon: +40 723277512
Fax: +40 252334565
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ardaoltenia.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: ONG
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Mijloace fixe pentru echipa de management (echipamente electronice)” și „Softuri”, pentru implementarea proiectului „România durabilă – dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”, cod SIPOCA 613/cod MySMIS 124575

Referentienummer: 33247423_2020_PAAPD1147911
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100 Draagbare computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziționarea produselor mai sus menționate este necesară echipei de management pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului „România durabilă – dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”, POCA/399/1/1, cod SIPOCA 613/cod MySMIS 124575.

I. Lot 1 – mijloace fixe pentru echipa de management (echipamente electronice):

— laptop cu baterie, mouse wireless – 5 buc.;

— multifuncțională A3 – 1 buc.;

— display interactiv – 1 buc.;

— telefon mobil – 5 buc.;

II. Lot 2 – softuri pentru echipa de management:

— MS Office – 5 buc.;

— Windows 10 Pro – 5 buc.;

— antivirus – 5 buc.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 62 000.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Mijloace fixe pentru echipa de management (echipamente electronice)”

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
30232110 Laserprinters
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
32550000 Telefoonuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Locul principal de executare la sediul achizitorului din București, Str. Tache Ionescu nr. 5, etaj 5, ap. 20, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

În vederea implementării proiectului „România durabila – dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”, POCA/399/1/1, cod SMYS 127545, prin prezenta procedură se vor achiziționa următoarele mijloace fixe pentru echipa de management (echipamente electronice):

— laptop cu baterie și mouse wireless – 5 bucăți, conform prevederilor caietului de sarcini;

— mulifuncțională A3 – 1 bucată, conform prevederilor caietului de sarcini;

— display interactiv – 1 bucată, conform prevederilor caietului de sarcini;

— telefon mobil – 5 bucăți, conform prevederilor caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de garanție comercială acceptat nu va fi mai mic de 36 de luni. Oferta cu un termen de garanție comercială mai mic de 36 de luni va fi declarată neconformă / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare acceptat va fi în intervalul 1-15 zile. Oferta cu un termen de livrare mai mare de 15 zile va fi declarată neconformă / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„România durabila – dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”, POCA/399/1/1, cod SMYS 127545.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Softuri pentru echipa de management

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48300000 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
48620000 Besturingssystemen
48761000 Anti-virussoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Locul principal de executare la sediul achizitorului din București, Str. Tache Ionescu nr. 5, etaj 5, ap. 20, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

În vederea implementării proiectului Proiect „România durabila – dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”, POCA/399/1/1, cod SMYS 127545, prin prezenta procedură se vor achiziționa următoarele softuri pentru echipa de management:

— MS Office – 5 bucăți, conform prevederilor caietului de sarcini;

— Windows 10 Pro – 5 bucăți, conform prevederilor caietului de sarcini;

— antivirus –5 bucăți, conform prevederilor caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare acceptat va fi în intervalul 1-15 zile. Oferta cu un termen de livrare mai mare de 15 zile va fi declarată neconformă / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„România durabila – dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”, POCA/399/1/1, cod SMYS 127545.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 161-391315
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 1
Benaming:

„Mijloace fixe pentru echipa de management (echipamente electronice)”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lucad Group S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO16235224
Postadres: Str. Crișan, nr. 25
Plaats: Drobeta-Turnu Severin
NUTS-code: RO413 Mehedinţi
Postcode: 220026
Land: Roemenië
E-mail: adelinpauna@yahoo.com
Telefoon: +40 352401024
Fax: +40 352401024
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 62 400.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 62 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020