Leveringen - 577373-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Keulen: Militaire uniformen

2020/S 234-577373

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bw Bekleidungsmanagement GmbH
Postadres: Edmund-Rumpler-Straße 8-10
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA2 Köln
Postcode: 51149
Land: Duitsland
E-mail: bieteranfragen@bwbm.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bwbm.de
Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.bwbm.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Inhousegesellschaft des Bundes
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uniformbekleidung für schwangere Soldatinnen, Rahmenvereinbarungen

Referentienummer: BWBM-2020-0040
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35811300 Militaire uniformen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvereinbarungen über die Lieferung von Uniformbekleidung für schwangere Soldatinnen für den Zeitraum 1.12.2020 bis 30.11.2024.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Uniformbekleidung für schwangere Soldatinnen, Luftwaffe/Marine, RV

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811300 Militaire uniformen
18234000 Broeken
18232000 Rokken
18223000 Colbertjassen en blazers
18200000 Bovenkleding
18230000 Diverse bovenkleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE265 Bad Kissingen
NUTS-code: DEF0B Rendsburg-Eckernförde
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bekleidungszentrum Süd

97772 Wildflecken

Bekleidungszentrum Nord

24768 Rendsburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mindestbestellmenge:

— 05435S Dienstjacke Luftwaffe: 1 102 Stück,

— 05445S Dienstjacke Marine: 636 Stück,

— 05650T Hose, Luftwaffe: 2 204 Stück,

— 05670T Hose, Marine: 1 272 Stück,

— 05660T Rock, Luftwaffe, Gerade: 2 204 Stück,

— 05680T Rock, Marine, Gerade: 1 272 Stück.

Zusätzliche unverbindlich geschätzte Bestellmenge:

— 05435S Dienstjacke Luftwaffe: 4 800 Stück,

— — 05445S Dienstjacke Marine: 2 800 Stück,

— 05650T Hose, Luftwaffe: 9 200 Stück,

— 05670T Hose, Marine: 5 200 Stück,

— 05660T Rock, Luftwaffe, Gerade: 9 200 Stück,

— 05680T Rock, Marine, Gerade: 5 200 Stück.

Maximalbestellmenge:

— 05435S Dienstjacke Luftwaffe: 7 800 Stück,

— 05445S Dienstjacke Marine: 4 500 Stück,

— 05650T Hose, Luftwaffe: 15 000 Stück,

— 05670T Hose, Marine: 8 500 Stück,

— 05660T Rock, Luftwaffe, Gerade: 15 000 Stück,

— 05680T Rock, Marine, Gerade: 8 500 Stück.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Verarbeitungsqualität / Weging: 20,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Paßform / Weging: 35,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferfristen für über die Mindestbestellmengen hinausgehende Bedarfe / Weging: 10,00
Prijs - Weging: 35,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Rahmenvereinbarung über den Bedarf Uniformbekleidung Luftwaffe und Marine für schwangere Soldatinnen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Uniformbekleidung für schwangere Soldatinnen, Heer, RV

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811300 Militaire uniformen
18234000 Broeken
18232000 Rokken
18223000 Colbertjassen en blazers
18200000 Bovenkleding
18230000 Diverse bovenkleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE265 Bad Kissingen
NUTS-code: DEF0B Rendsburg-Eckernförde
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bekleidungszentrum Süd

97772 Wildflecken

Bekleidungszentrum Nord

24768 Rendsburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mindestbestellmenge:

— 05425S Dienstjacke Heer: 2 263 Stück,

— 05630S Hose, Heer: 4 526 Stück,

— 05640S Rock, Heer, Gerade: 4 526 Stück.

Zusätzliche unverbindlich geschätzte Bestellmenge:

— 05425S Dienstjacke Heer: 9 600 Stück,

— 05630S Hose, Heer: 10 000 Stück,

— 05640S Rock, Heer, Gerade: 10 000 Stück.

Maximalbestellmenge:

— 05425S Dienstjacke Heer: 15 500 Stück,

— 05630S Hose, Heer: 20 000 Stück,

— 05640S Rock, Heer, Gerade: 20 000 Stück.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Verarbeitungsqualität / Weging: 20,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Paßform / Weging: 35,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferfristen für über die Mindestbestellmengen hinausgehende Bedarfe / Weging: 10,00
Prijs - Weging: 35,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Rahmenvereinbarung über den Bedarf Uniformbekleidung Heer für schwangere Soldatinnen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 158-385185
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Uniformbekleidung für schwangere Soldatinnen, Luftwaffe/Marine, RV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Salt-FT GmbH
Postadres: Holzhofstr. 5
Plaats: München
NUTS-code: DE138 Konstanz
Postcode: 78333
Land: Duitsland
E-mail: info@salt-ft.de
Telefoon: +49 7771898183-0
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Uniformbekleidung für schwangere Soldatinnen, Heer, RV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Salt-FT GmbH
Postadres: Holzhofstr. 5
Plaats: München
NUTS-code: DE138 Konstanz
Postcode: 78333
Land: Duitsland
E-mail: info@salt-ft.de
Telefoon: +49 7771898183-0
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundeskartellamt — Vergabekammer des Bundes
Postadres: Villemombler Str. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
E-mail: poststelle@bundeskartellamt.bund.de
Telefoon: +49 228-94-99-0
Fax: +49 228-94-99-400
Internetadres: http://www.bundeskartellamt.de/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020