Leveringen - 577378-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Giurgiu: Reagentia voor bloedanalyse

2020/S 234-577378

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Județean Giurgiu
Nationaal identificatienummer: 4352620
Postadres: Str. Bucureşti nr. 18
Plaats: Giurgiu
NUTS-code: RO314 Giurgiu
Postcode: 080307
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ceaușescu Aurelia
E-mail: spitalgiurgiuachizitii@yahoo.com
Telefoon: +40 246211550
Fax: +40 246216293
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.spitalgiurgiu.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție de reactivi compatibili sau echivalenți cu aparatele din dotarea UPU, Anatomie Patologică

Referentienummer: 1078/17.01.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziție de reactivi compatibili sau echivalenți cu aparatele din dotarea UPU, Anatomie Patologică, respectiv:

Achiziție de reactivi compatibili sau echivalenți cu aparatele din dotarea UPU, Anatomie Patologică, respectiv:

— lot 1 – kit determinari rapide hematologie (hemograma) compatibil sau echivalent cu analizorul MS4s;

— lot 2 – kit reactvi compatibil sau echivalent cu analizorul Gem Premier 4000;

— lot 3 – teste pentru determinari rapide markeri cardiaci si markeri inflamatie/sepsis si parametri toxicologoci sau echivalent compatibile cu analizorul Nano Checker 740N;

— lot 4 – pachet reactivi compatibili cu analizorul automat de imunologie Pathfast;

— lot 5 – rotoare reactivi compatibile sau echivalente cu analizorul de biochimie Piccolo Xpress;

— lot 6 – reactivi pentru monitorizarea coagularii in regim de urgenta, compatibil sau echivalent cu aparatul Hemochron Signature Elite;

— lot 7 – kit complet reactivi histologie conventionala pentru procesarea a 1 000 probe.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 72 042 480.00 RON / Hoogste offerte: 72 042 480.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Teste pentru determinări rapide markeri cardiaci și markeri inflamație/sepsis și parametri toxicologici sau echivalent compatibile cu analizorul Nano Checker 710N

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO31 Sud-Muntenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia SJUG.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Teste pentru determinări rapide markeri cardiaci și markeri inflamație/sepsis și parametri toxicologici sau echivalent compatibile cu analizorul Nano Checker 710N, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare a reactivilor. / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kit reactivi compatibil sau echivalent cu analizorul Gem Premier 4000

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO31 Sud-Muntenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia SJUG.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kit reactivi compatibil sau echivalent cu analizorul Gem Premier 4000, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare a reactivilor. / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kit reactivi determinări rapide hematologie (hemogramă) compatibil sau echivalent cu analizorul MS4s

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO31 Sud-Muntenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia SJUG.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kit reactivi determinari rapide hematologie (hemograma) compatibil sau echivalent cu analizorul MS4s, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare a reactivilor. / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pachet reactivi compatibili cu analizorul automat de imunologie Pathfast

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO31 Sud-Muntenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia SJUG.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pachet reactivi compatibili cu analizorul automat de imunologie Pathfast, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare a reactivilor. / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rotoare reactivi compatibile sau echivalente cu analizorul de biochimie Piccolo Express

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO31 Sud-Muntenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia SJUG.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rotoare reactivi compatibile sau echivalente cu analizorul de biochimie Piccolo Express, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare a reactivilor. / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kit complet reactivi histologie convențională pentru procesarea a 1 000 probe

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO31 Sud-Muntenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia SJUG.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kit complet reactivi histologie conventionala pentru procesarea a 1000 probe, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare a reactivilor. / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi pentru monitorizarea coagulării, în regim de urgență compatibil sau echivalent cu aparatul Hemochron Signature Elite

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO31 Sud-Muntenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia SJUG.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reactivi pentru monitorizarea coagularii, in regim de urgenta compatibil sau echivalent cu aparatul Hemochron Signature Elite, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare a reactivilor. / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 019-041148
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Kit reactivi determinări rapide hematologie (hemogramă) compatibil sau echivalent cu analizorul MS4s

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prion Poct
Nationaal identificatienummer: 25426886
Postadres: Str. Ştefan Negulescu nr. 38, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011654
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@poct.ro
Telefoon: +40 761322484
Fax: +40 212307730
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 800 000.00 RON
Laagste offerte: 4 800 000.00 RON / Hoogste offerte: 4 800 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Rotoare reactivi compatibile sau echivalente cu analizorul de biochimie Piccolo Express

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prion Poct
Nationaal identificatienummer: 25426886
Postadres: Str. Ştefan Negulescu nr. 38, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011654
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@poct.ro
Telefoon: +40 761322484
Fax: +40 212307730
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 910 000.00 RON
Laagste offerte: 26 910 000.00 RON / Hoogste offerte: 26 910 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Kit reactivi compatibil sau echivalent cu analizorul Gem Premier 4000

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prion Poct
Nationaal identificatienummer: 25426886
Postadres: Str. Ştefan Negulescu nr. 38, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011654
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@poct.ro
Telefoon: +40 761322484
Fax: +40 212307730
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 040 000.00 RON
Laagste offerte: 5 040 000.00 RON / Hoogste offerte: 5 040 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Kit complet reactivi histologie convențională pentru procesarea a 1 000 probe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Brinova
Nationaal identificatienummer: 3385572
Postadres: Str. Ştefan Negulescu nr. 38, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011654
Land: Roemenië
E-mail: office@brinova.ro
Telefoon: +40 212300422
Fax: +40 212307730
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 728 000.00 RON
Laagste offerte: 1 728 000.00 RON / Hoogste offerte: 1 728 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Pachet reactivi compatibili cu analizorul automat de imunologie Pathfast

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Synttergy Consult
Nationaal identificatienummer: RO 14446373
Postadres: Str. Valeriu Bologa nr. 3
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400436
Land: Roemenië
E-mail: office@synttergy.ro
Telefoon: +40 212522358
Fax: +40 212520760
Internetadres: www.synttergy.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 226 480.00 RON
Laagste offerte: 8 226 480.00 RON / Hoogste offerte: 8 226 480.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Reactivi pentru monitorizarea coagulării, în regim de urgență compatibil sau echivalent cu aparatul Hemochron Signature Elite

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prion Poct
Nationaal identificatienummer: 25426886
Postadres: Str. Ştefan Negulescu nr. 38, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011654
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@poct.ro
Telefoon: +40 761322484
Fax: +40 212307730
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 5 208 000.00 RON / Hoogste offerte: 5 208 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Teste pentru determinări rapide markeri cardiaci și markeri inflamație/sepsis și parametri toxicologici sau echivalent compatibile cu analizorul Nano Checker 710N

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prion Poct
Nationaal identificatienummer: 25426886
Postadres: Str. Ştefan Negulescu nr. 38, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011654
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@poct.ro
Telefoon: +40 761322484
Fax: +40 212307730
Internetadres: www.poct.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 20 130 000.00 RON / Hoogste offerte: 20 130 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020