Leveringen - 577381-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Heilbad Heiligenstadt: Software en informatiesystemen

2020/S 234-577381

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landkreis Eichsfeld – Zentrale Vergabestelle
Postadres: Friedensplatz 8
Plaats: Heilbad Heiligenstadt
NUTS-code: DEG06 Eichsfeld
Postcode: 37308
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle
E-mail: vergabe@kreis-eic.de
Telefoon: +49 3606/650-2050
Fax: +49 3606/650-9035
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kreis-eic.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Handelspartner für den Microsoft Enterprise Agreement BMI

Referentienummer: L20-0104-10
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Abschluss eines Microsoft Enterprise Agreement Vertrages über den Rahmenvertrag des Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat sowie Bezug von Microsoft

Softwareprodukten etc. über den Auftragnehmer zu den Konditionen des BMI-Rahmenvertrages.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG0 Thüringen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landkreis Eichsfeld

Hauptamt – EDV

Friedensplatz 8

37308 Heilbad Heiligenstadt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Abschluss eines Microsoft Enterprise Agreement Vertrages über den Rahmenvertrag des Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat sowie Bezug von Microsoft Softwareprodukten etc. über den Auftragnehmer zu den Konditionen des BMI-Rahmenvertrages.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Der Auftraggeber behält sich eine Verlängerung der Handelspartnerbindung um 12 Monate vor.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 175-422104
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Handelspartner für den Microsoft Enterprise Agreement BMI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Crayon Deutschland GmbH
Postadres: Inselkammerstraße 12
Plaats: Unterhaching
NUTS-code: DE21H München, Landkreis
Postcode: 82008
Land: Duitsland
E-mail: public.de@crayon.com
Telefoon: +49 89200050400
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Postadres: Jorge-Semprún-Platz 4
Plaats: Weimar
Postcode: 99423
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020