Leveringen - 577382-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Boekarest: Handboeken

2020/S 234-577382

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
Nationaal identificatienummer: 42470121
Postadres: Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 26
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010168
Land: Roemenië
Contactpersoon: Aurelia-Loredana Henke
E-mail: aurelia.henke@rocnee.eu
Telefoon: +40 730596815
Fax: +40 213103207
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.rocnee.eu
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziția de manuale școlare pentru clasa I

Referentienummer: 42470121_2020_PAAP_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22112000 Handboeken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziția de manuale școlare pentru clasa I – conform caietului de sarcini publicat in SEAP.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 18 zile. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în a 11-a zi înainte de data depunerii ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 3 123 569.00 RON / Hoogste offerte: 4 078 523.56 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Comunicare în limba maternă rromani – clasa I

Perceel nr.: 103
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22112000 Handboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitele de carte ale inspectoratelor scolare.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Comunicare în limba maternă rromani – clasa I – conform caietului de sarcini publicat în SEAP.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta științifică este detaliată in OMEN nr. 3103/2019 privind regimul manualelor școlare, metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, art. 9 și art. 10 alin. (3). Se face pe baza fișelor de evaluare atașate caietului de sarcini / Weging: 90
Prijs - Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent – 364,76 RON. „GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii”. GP se face in contul de Trezorerie: RO61TREZ7015005XXX021508, trezorerie [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Religie – cultul ortodox – clasa I

Perceel nr.: 101
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22112000 Handboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitele de carte ale inspectoratelor școlare.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Religie – cultul ortodox – clasa I – conform caietului de sarcini publicat in SEAP.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta științifică este detaliată in OMEN nr. 3103/2019 privind regimul manualelor școlare, metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, art. 9 și art. 10 alin. (3). Se face pe baza fișelor de evaluare atașate caietului de sarcini / Weging: 90
Prijs - Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent – 9 557,05 RON. „GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii”. GP se face in contul de Trezorerie: RO61TREZ7015005XXX021508, trezorerie [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Comunicare în limba modernă (franceză) – clasa I

Perceel nr.: 102
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22112000 Handboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitele de carte ale inspectoratelor scolare.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Comunicare în limba modernă (franceză) – clasa I – conform caietului de sarcini publicat în SEAP.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta științifică este detaliată in OMEN nr. 3103/2019 privind regimul manualelor școlare, metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, art. 9 și art. 10 alin. (3). Se face pe baza fișelor de evaluare atașate caietului de sarcini / Weging: 90
Prijs - Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent – 1 472,10 RON. „GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii”. GP se face in contul de Trezorerie: RO61TREZ7015005XXX021508, trezorerie [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 143-351305
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1804
Perceel nr.: 103
Benaming:

Comunicare în limba maternă rromani – clasa I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Editura Sigma S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 27669
Postadres: Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 38
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010169
Land: Roemenië
E-mail: office@editurasigma.ro
Telefoon: +40 213153970
Fax: +40 213153970
Internetadres: www.editurasigma.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 145 905.76 RON
Laagste offerte: 144 144.00 RON / Hoogste offerte: 144 144.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2500
Perceel nr.: 101
Benaming:

Religie – cultul ortodox – clasa I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Akademos Art S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO16081133
Postadres: Str. Botorani nr. 2, sector 5
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050814
Land: Roemenië
E-mail: akademos_art@yahoo.com
Telefoon: +40 214117680
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Editura Didactică și Pedagogică R.A.
Nationaal identificatienummer: RO 1589983
Postadres: Str. Spiru Haret nr. 10-12
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010176
Land: Roemenië
E-mail: marketing@edituradp.ro
Telefoon: +40 213157398
Fax: +40 213157398
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Editura Paralela 45
Nationaal identificatienummer: RO6494981
Postadres: Str. Republicii nr. 148
Plaats: Pitești
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 110177
Land: Roemenië
E-mail: madalin.costache@edituraparalela45.ro
Telefoon: +40 248214533
Fax: +40 248214533
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 822 821.20 RON
Laagste offerte: 2 500 501.80 RON / Hoogste offerte: 3 440 539.08 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2220
Perceel nr.: 102
Benaming:

Comunicare în limba modernă (franceză) – clasa I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centrul de Carte Străină Sitka
Nationaal identificatienummer: RO 12310650
Postadres: Bulevardul Dacia nr. 23, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010403
Land: Roemenië
E-mail: office@cartestraina.ro
Telefoon: +40 212103030
Fax: +40 212104010
Internetadres: www.cartestraina.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Grup Editorial Litera
Nationaal identificatienummer: RO26475186
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020335
Land: Roemenië
E-mail: m.andrei@litera.ro
Telefoon: +40 752101771
Fax: +40 314251620
Internetadres: www.litera.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 588 840.00 RON
Laagste offerte: 478 923.20 RON / Hoogste offerte: 493 840.48 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020