Leveringen - 577383-2020

01/12/2020    S234

Ierland-Dublin: Smeermiddelen

2020/S 234-577383

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Defence Forces Ireland
Nationaal identificatienummer: N/A
Postadres: McKee Barracks, Blackhorse Ave.
Plaats: Dublin 7
NUTS-code: IE IRELAND
Land: Ierland
Contactpersoon: James Collins
E-mail: jim.collins@defenceforces.ie
Telefoon: +353 18046741
Fax: +353 18046743
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.military.ie
Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1144
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply and Delivery of Automotive Fluids

Referentienummer: RC/07/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24951100 Smeermiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Supply and delivery of automotive fluids to the Defence Forces.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 290 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24951000 Vetten en smeermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply and delivery of automotive fluids to the Defence Forces.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Will accept brochures by hard copy to the following address.

Transport procurement cell, McKee Barracks, Blackhorse ave, Dublin 7.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 136-334262
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Supply and Delivery of Automotive Fluids

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lusk Motor Factors Ltd T/A Swords Motor Factors
Nationaal identificatienummer: IE 48098680
Postadres: Forest Rd, Swords, Co. Dublin
Plaats: Dublin
NUTS-code: IE IRELAND
Land: Ierland
E-mail: davbro1@gmail.com
Telefoon: +353 18402303
Fax: +353 18907042
Internetadres: http://www.swordsmotorfactors.ie
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 576.55 EUR / Hoogste offerte: 576.55 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court
Postadres: Inns Quay
Plaats: Dublin 7
Land: Ierland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020