Leveringen - 577385-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Östersund: Diepladers en kipauto's

2020/S 234-577385

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Östersunds kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-2528
Plaats: Östersund
NUTS-code: SE322 Jämtlands län
Postcode: 831 28
Land: Zweden
Contactpersoon: Malin Oskarsson
E-mail: malin.oskarsson@ostersund.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ostersund.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2-axlig lastbil med sop/sug och sandningsaggregat.

Referentienummer: TN 00374-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34134000 Diepladers en kipauto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Östersunds kommun upphandlar en (1) 2-axlig lastbil med sop/sug och sandningsaggregat, till sin tekniska verksamhet.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 700 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144400 Voertuigen voor wegenonderhoud
34144431 Veegzuigvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE322 Jämtlands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Köp av en (1) 2-axlig sopsug med sandningsaggregat

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 215-526982
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aebi Schmidt Sweden AB
Nationaal identificatienummer: 556371-6025
Postadres: Box 123
Plaats: Skänninge
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 596 00
Land: Zweden
E-mail: Else-Marie.Alkeskog@aebi-schmidt.com
Internetadres: http://www.broddway.se
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 700 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Härnösands förvaltningsrätt
Plaats: Härnösand
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020