Leveringen - 577389-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Dresden: Sloten, sleutels en scharnieren

2020/S 234-577389

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, SSC VVM, Außenstelle Dresden 1, Zentrale Vergabestelle
Postadres: Königsbrücker Str. 80
Plaats: Dresden
NUTS-code: DED2 Dresden
Postcode: 01099
Land: Duitsland
E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
Telefoon: +49 351-80930
Fax: +49 351-4510994560
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sib.sachsen.de
Adres van het kopersprofiel: https://www.sachsen-vergabe.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Justizvollzugsanstalt Zwickau

Referentienummer: 20O60158
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44520000 Sloten, sleutels en scharnieren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

VE08G — Hochsicherheitsschlösser.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 767 198.91 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED45 Zwickau
Voornaamste plaats van uitvoering:

Justizvollzugsanstalt Zwickau

Bülaustraße 43-45

08060 Zwickau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Siehe Auftragsbekanntmachung.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Präzisierung zur Angabe unter Ziffer II.2.7) Laufzeit in Tagen:

1020 Werktage.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 123-300942
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Justizvollzugsanstalt Zwickau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Steinbach & Vollmann GmbH & Co. KG
Postadres: Parkstraße 11
Plaats: Heiligenhaus
NUTS-code: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
Postcode: 42579
Land: Duitsland
E-mail: m.gester@stuv.de
Telefoon: +49 2056140
Fax: +49 20561411205
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 767 198.91 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Postadres: Braustraße 2
Plaats: Leipzig
Postcode: 04107
Land: Duitsland
E-mail: Vergabekammer@lds.sachsen.de
Telefoon: +49 341-977-0
Fax: +49 341-977-1049
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entsprechend der Regelungen in § 160 GWB.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, SSC VVM, Außenstelle Dresden 1, Zentrale Vergabestelle
Postadres: Königsbrücker Str. 80
Plaats: Dresden
Postcode: 01099
Land: Duitsland
E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
Fax: +49 351-4510994560
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020