Szolgáltatások - 577391-2018

29/12/2018    S250

Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások

2018/S 250-577391

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Múzeum
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_90003217
Postai cím: Múzeum Körút 14-16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsurki Attila
E-mail: gazdasagi@hnm.hu
Telefon: +36 12677009
Fax: +36 13277706

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://hnm.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001081532018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001081532018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Országos múzeum (központi költségvetési szerv)
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Aranyvonat” átalakítása és felújítása II. ütem

Hivatkozási szám: EKR001081532018
II.1.2)Fő CPV-kód
50220000 Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Aranyvonat” (ereklye szállító vasúti kocsi) átalakítása és felújítása vállalkozási szerződés keretében

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50220000 Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások
50224200 Vasúti személykocsi felújítása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes ajánlattevő telephelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az „Aranyvonat” (ereklye szállító vasúti kocsi) átalakítása és felújítása II. ütem

A projekt célja az 1938-as ereklyeszállító díszkocsi műszaki leírás szerinti rekonstrukciója.

Az I. fázisban egy 1900-ban a Ganz által gyártott favázas személykocsit felhasználva acélvázas és acéllemez borítású szekrényváz készült el szoknyalemezekkel és teljes külső fényezéssel, ill. nyílászárókkal (ajtókkal, középső üveg tolóajtókkal és lejáró ablakokkal) és padlószerkezettel.

A nyertes aj.tevő fő feladatai:

I. Járműszerkezet:

1. A kocsi alá két 90 jellegű forgóvázat kell bekötni, azokon az MF-100/2014 szerinti fővizsga javítást el kell végezni. A forgóvázak kopó és gumielemeit cserélni kell.

2. Az alvázra függesztett szerkezeti elemek és berendezések tartószerkezeteit el kell készíteni, azokat az alvázra hegesztéssel kell rögzíteni.

3. Az acél szekrényváz belsejében ki kell alakítani a falak és burkolatok belső betétezéseit, a beépítendő berendezések rögzítéséhez szükséges betéteket, ill. a villamos és egyéb berendezések áthatásait.

4. A kocsi két végén harmonika rendszerű zárt átjárókat (szuflék) kell készíteni, átjáró híddal és rögzítőivel

II. Fékrendszer: a kocsiról az I. ütemben eltávolították az eredeti fékrendszert, helyére egy By sorozatú 20-17 törzsszámú személykocsiról származó KE-P típusú fékrendszert, továbbá csavarorsós rendszerű kéziféket és vészféket is kell beszerelni.

III. Belső berendezés: előterek, kísérőfülke, kiállító tér, tartózkodó tér kialakítása a műszaki leírásban csatolt alaprajzi elrendezésnek megfelelően

IV. Belső térhatárolás:

1. A belső ajtókat és a válaszfalakat 25 mm vastag lécbetétes bútorlapból, vagy rétegelt lemezből kell elkészíteni

2. Az oldalfalak burkolata, a kísérőfülke és a tartózkodó tér oldalburkolata rétegelt lemezből készüljön keményfa (tölgy, bükk) külső burkolattal kazettás kivitelben csavarozott, a kísérőfülkében és a tartózkodó térben a klímaberendezés elhelyezésére szolgáló álmennyezetet kell kialakítani

V. Díszítés: Belső és külső díszítés (textíliák, veretek, fémtárgyak, külső ornamentika, feliratok) elkészítése a műszaki leírásban foglaltak szerint (opcionális tétel)

VI. Villamos rendszer: a kocsiba beépítendő új vezetékrendszert halogénmentes szigeteléssel ellátott vezetékekből kell kialakítani. A vezetékkötegeket lángálló PMA védőcsőben kell elhelyezni, biztosítva a szerelhetőséget.

A kocsi alváza alatt megengedett az újrahasznosított erősáramú és nagyfeszültségű kábelek alkalmazása, de ezen esetben a kábelek felülvizsgálatát el kell végezni. A csatlakozókat és érintkezőket fel kell újítani.

VII. Fűtés, szellőzés: a jármű valamennyi terének fűtését, illetve légkondicionálását fűtő-hűtő üzemre alkalmas légkondicionáló berendezéssel kell biztosítani. Valamennyi helyiség statikus szellőzését kocsi íves kivitelű tetőszerkezetén középen, a tetődísztől takarva Kuck-Kuck szellőző felszerelésével kell biztosítani azzal, hogy a Kuck-Kuck szellőző megvalósítása opcionális tétel

VIII. Biztonság: Biztosítani kell az engedélyeztetéshez szükséges biztonsági feltételek teljesítését. A járművet tűzjelző berendezéssel, továbbá vagyonvédelmi berendezésekkel (minden feljáróajtó biztonsági zárral ellátva) kell felszerelni.

IX. Dokumentáció:A kocsihoz el kell készíteni valamennyi, a hatósági engedélyeztetéshez, az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges valamennyi dokumentációt.

A VIII. és IX. pontban foglalt feladatok az opcionálisan megrendelésre kerülő tételek megrendelése esetén az opciós tételekre is vonatkoznak.

Az átalakítás után a kocsi tervezett jellemzői:

Nyomtáv: 1435 mm

Kocsi teljes hossza (ütközőkkel együtt):18210 mm

Kocsi teljes szélessége: 2966 mm

Kocsi teljes magassága: 4650 mm

Alváz hossza: 17000 mm

Forgócsap távolsága: 12000 mm

Forgóváz tengelytávja: 2500 mm

A kerékátmérő: 920 mm

Az ütközőmagasság: 1060 mm +5 és -10 mm

Megengedett legnagyobb sebesség: 120km/h

AK alkalmazza a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§(3) bek.-t.

A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a KD tartalmazza

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 7
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A következő lehetséges opciós tételeket az ajánlatkérő egyedi, opciós megrendelés keretében hívja le, legfeljebb a szerződéskötést követő 90 napon belül (a teljesítési határidő az opciós tételek tekintetében megegyezik a teljesítési határidővel):

— Díszítés: Belső és külső díszítés (textíliák, veretek, fémtárgyak, külső ornamentika, feliratok) elkészítése a műszaki leírásban foglaltak szerint

— Fűtés-szellőzés esetében a Kuck-Kuck szellőző megvalósítása

— a fenti két bekezdésben foglalt opcionális tételek esetében a hozzájuk kapcsolódó biztonsági feltételek teljesítése és dokumentáció elkészítése

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

— A II.1.5) és a II.2.6) pontok kitöltése a hirdetmény feladhatósága érdekében történt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő (KNY), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az AT, aki a Kbt. 62. § (1) a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]

A Kbt. 62. § (1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, AV vagy KNY nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188.§ (4) szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat/részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64.§]

Igazolási mód:

AT-neka 321/2015. (X. 30.) Kr.(KR) 1. § (1) szerint, a KR II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Kr. szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

AKNY a KR 3. § (2) szerint, a közös ajánlattevők a KR 3. § (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő (AK) felhívása alapján a KR 1. § (2) -nek megfelelően, a KR III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

AK nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a KR VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. [Kbt. 67. § (4)]

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek.-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapbenyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő (AK) által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fejezetben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alk. követelménynek.

AK nem kéri az érintett AT-(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kr. szerinti - az AK Kbt. 69.§(4) bekezdése szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:

AT alkalmassága igazolható:

M1) Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (vasúti kocsik felújítására és/vagy átalakítására vonatkozó) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szerződés műszaki tartalmát olyan részletességgel, amely alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban)és a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (3) a)]

A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdése szerint is kell igazolni.

M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, szakmai tapasztalatának, képzettségének/végzettségének ismertetésével, valamint az alábbi dokumentumok csatolásával [Kr. 21. § (3) b)]:

— a szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, megjelölve benne legalább a képzettséget, végzettséget, a releváns szakmai tapasztalatot (olyan részletességgel bemutatva, hogy abból az alk. követelménynek való megfelelés megállapítható legyen) illetve a tapasztalatszerzés kezdetét (év/hónap bontásban) és időtartamát,

— a szakember(ek) képzettségének, végzettségének igazolására vonatkozó okirat(ok) egyszerű másolata,

— a szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megjelölt szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.

M3) A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható. [Kr. 21. § (3) i)]

Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi [Kr. 1.§ (7)].

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból:

M1) Ha az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik legalább 1 darabvasúti kocsi felújítására és/vagy átalakítására vonatkozó legalább nettó (ÁFA nélküli) 50 000 000 Ft értékű referenciával, melynek keretében sor került

O a felújított/átalakított vasúti kocsi forgóvázának és fékszerkezetének a felújítására vagy azok fővizsga javítására és

O a felújított/átalakított vasúti kocsi belső térhatárolásának kialakítására és

O a felújított/átalakított vasúti kocsi villamos- és hűtő-fűtő rendszerének kialakítására

[Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) a)]

A fenti alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szolgáltatás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe azzal, hogy folyamatos teljesítés (szerződés) esetén Ajánlatkérő az Ajánlattevő által bemutatott időszak utolsó napját tekinti a befejező időpontnak.

M2) Hanem vonja be a teljesítésbe a következő szakembereket:

— legalább 1 fő, felsőfokú (mérnök) végzettséggel és legalább 3 éves vasúti kocsik felújításának és/vagy átalakításának irányításában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert,

— legalább 1 fő, legalább középfokú végzettséggel és legalább 2 éves vasúti kocsik felújításában és/vagy átalakításában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert,

— legalább 1 fő, minősített hegesztő képzettséggel rendelkező szakembert.

[Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) b)].

M3) nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges alábbi műszaki felszereltséggel:

— a felújítandó/átalakítandó kocsi mozgatásához szükséges vágányhálózattal,

— a szereléshez szükséges aknás vágánnyal,

— a vasúti kocsiszekrény építésére alkalmas üzemcsarnokkal, ahol a daruzás (legalább 20 tonna) feltételei biztosítottak,

— az önhordó acélváz szerkezetű kocsiszekrény megépítéséhez szükséges gépi berendezésekkel,

— a fényezéshez szükséges festő kabinnal,

— kocsi mérlegelő berendezéssel,

— legalább 40 tonna teherbírású kocsi emelővel, a kocsiszekrény kiméréshez szükséges eszközökkel és kimérő lapokkal,

— a forgóváz fővizsga javításhoz szükséges alkatrész mosó berendezéssel, kerékpár esztergával.

[Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) i)].

A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Aj.kérő (AK) rendelkezik a teljesítést biztosító anyagi fedezettel, a beszerzés nem Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra.

AK a Kbt. 135. § (1)-nek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlá(ka)t fogadja el. Az ellenérték kifizetése a teljesítést követően utólag, a telj.ig. tartalmának és a jogsz.nak megfelelően kiállított számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2)-ben foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással történik.

Előleg nem biztosított, részszámla benyújtására nincs lehetőség

Aj.tétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF.

Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) szerint.Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) szerinti kés.i kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényes.

A szerződést megerősítő biztosítékok a VI.4.3) pontban, a részletes feltételek KD-ban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/01/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/01/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben [Kbt. 40. § (1)-(2)]. Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT). Az ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani).

Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.

2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét).

3) Ajánlathoz csatolni kell: a.felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével) az ajánlati árral (nettó HUF) és árrészletező táblázatot;b. AT Kbt. 66.§ (2) szerinti nyilatkozatát; c. AT66.§(6) és 65. § (7) szerinti nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat is); d. közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást; e. AT, kapacitás nyújtó aláírási címpéldányát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját; f. ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető, cégkivonatot vagy annak elérhetőségét (URL), g. adott esetben változásbejegyzés iratait (vagy nemleges nyilatkozatot)

4) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy AK jelen eljárás tekintetében alkalmazhatja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

5) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül.

6) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint.

7) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó.

8) AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához

9) A II.2.5) pont kiegészítése: Ajánlatkérő jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]

10.) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevők alkalmassági feltételeit, azok igazolását (III.1.3) pont) [321/2015. (X.30.) Kr.30.§(4)]

11.) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt.35.§(8)]

12.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tett ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte [Kbt. 131. § (4)]

További információk a VI.4.3) pontban és részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

2) Szerződést megerősítő biztosítékok:

a. Késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér, melynek alapja a teljes nettó vállalkozói díj, mértéke napi 0,5 %, de legfeljebb a teljes nettó ellenszolgáltatási összeg 10 %-a.

b.Hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér, amelynek mértéke megegyezik az a.alpontban írtakkal.

c. Ha a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért nyertes AT felelős, AK meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 16 %-a.A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.

Nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő vállalkozónak) az átadott, egyedileg átalakított és felújított kocsira 12 hónapos jótállást kell vállalnia.

3) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pont szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75.§(6)].

4) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók.

5) AT-nek informálódnia kell azon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

6) Kiegészítés a III.2.4) ponthoz: az ajánlati kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot kell érteni.

7) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.

8)Az ajánlatban a különböző devizák forintra történő átszámítása esetén a teljesítés napján érvényes MNB devizaárfolyam az irányadó.

9) Részajánlattétel kizárása: tekintettel a szolgáltatás összetettségére és arra, hogy a nyertes AT által nyújtandó egyes szolgáltatási elemek egymásra épülnek, a részajánlattétel nem értelmezhető/ellentétes a gazdasági ésszerűséggel.

10) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a közbeszerzési dokumentumokban).

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/12/2018