Leveringen - 577394-2020

01/12/2020    S234

Griekenland-Thermi: Dieselolie

2020/S 234-577394

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Thermis
Nationaal identificatienummer: GR
Postadres: 2o chlm. Thermis - Triadioy
Plaats: Thermi N. Thessalonikis
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Postcode: 570 01
Land: Griekenland
Contactpersoon: Athanasios Kolokythas
E-mail: s.kolokythas@thermi.gov.gr
Telefoon: +30 2310478029 /+30 2310478018
Fax: +30 2313300719
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.thermi.gov.gr
Adres van het kopersprofiel: www.thermi.gov.gr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ..

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134100 Dieselolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 72 263.80 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 104-250400

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ..

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
Plaats: Ν. Ρύσιο Θέρμης
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 72 263.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 72 263.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020