Leveringen - 577398-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Böhlen: Brandbluswagens

2020/S 234-577398

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadtverwaltung Böhlen
Postadres: Karl-Marx-Straße 5
Plaats: Böhlen
NUTS-code: DED52 Leipzig
Postcode: 04564
Land: Duitsland
E-mail: p.kuehn@stadt-boehlen.de
Telefoon: +49 34066090
Fax: +49 3420660990
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.stadt-boehlen.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20

Referentienummer: HLF20/Bö2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED52 Leipzig

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 138-338831

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rosenbauer Deutschland GmbH
Postadres: Rudolf-Breitscheid-Straße 79
Plaats: Luckenwalde
NUTS-code: DE40H Teltow-Fläming
Postcode: 14943
Land: Duitsland
E-mail: rbd.luckenwalde@rosenbauer.com
Telefoon: +49 33716905-0
Fax: +49 33716905-38
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 386 171.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020