Leveringen - 577400-2020

01/12/2020    S234

Oostenrijk-Wenen: Spijsvetten

2020/S 234-577400

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kuratorium Wiener Pensionisten — Wohnhäuser
Postadres: Seegasse 9
Plaats: Wien
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 1090
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Jasmin© Schreiber
E-mail: Jasmine.Schreiber@kwp.at
Telefoon: +43 131399170596
Fax: +43 131399370560
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vemap.com
Adres van het kopersprofiel: http://kwp.vemap.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kuratorium Wiener Pensionisten Wohnhäuser
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Speiseöle und Speisefette

Referentienummer: 2020-33
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15430000 Spijsvetten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Speiseöle und Speisefette für KWP.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 202 056.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT13 Wien
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wien

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Speiseöle und Speisefette für KWP.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 30.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Personal / Weging: 5.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistikkonzept / Weging: 20.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Kundendienstkonzept / Weging: 5.00
Prijs - Weging: 40.00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Der Auftraggeber behält sich das Recht vor den Vertrag um 1 Jahr zu verlängern.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 172-413489
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lieferung von Speiseölen und Speisefetten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Haus & Brunner GMBH
Postadres: Zubringerstr. 101
Plaats: Tribuswinkel
NUTS-code: AT13 Wien
Postcode: 2512
Land: Oostenrijk
E-mail: office@haus-brunner.at
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 218 173.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 183 687.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Verwaltungsgericht Wien
Postadres: Muthgasse 62
Plaats: Wien
Postcode: 1190
Land: Oostenrijk
E-mail: post@vgw.wien.gv.at
Telefoon: +43 1400038500
Fax: +43 140009938529
Internetadres: http://www.verwaltungsgericht.wien.gv.at
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020