Leveringen - 577401-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Parijs: Apparatuur en instrumentarium voor infuus

2020/S 234-577401

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GIP RESAH
Postadres: 47 rue de Charonne
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75011
Land: Frankrijk
E-mail: Biomed@resah.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.resah.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.maximilien.fr
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture d'équipements de perfusion et de petit monitorage et prestations associées

Referentienummer: 2020-093
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33194100 Apparatuur en instrumentarium voor infuus
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation a pour objet la fourniture d'équipements de perfusion et de petit monitorage et prestations associées (trente et un lots).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pousse-seringue stand alone

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194120 Infusieartikelen
33194110 Infuuspompen
33195100 Monitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pousse-seringue stand alone et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de service / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pousse-seringue et pompe volumétrique ambulatoire adaptes à l'utilisation à domicile

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194100 Apparatuur en instrumentarium voor infuus
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pousse-seringue et pompe volumétrique ambulatoire adaptes à l'utilisation à domicile et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pousse-seringue AIVOC

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194100 Apparatuur en instrumentarium voor infuus
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pousse-seringue AIVOC et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pompe d'analgésie PCA PCEA fixe

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194100 Apparatuur en instrumentarium voor infuus
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pompe d'analgésie PCA PCEA fixe et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pompe d'analgésie PCA PCEA ambulatoire

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194110 Infuuspompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pompe d'analgésie PCA PCEA ambulatoire et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pompe volumétrique «Satnd alone» destiné aux services généraux

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194110 Infuuspompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pompe volumétrique «Satnd alone» destiné aux services généraux et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Station de perfusion

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194100 Apparatuur en instrumentarium voor infuus
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de station de perfusion et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pompe ambulatoire de chimiothérapie

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194110 Infuuspompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pompe ambulatoire de chimiothérapie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pompe ambulatoire multithérapie

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194110 Infuuspompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pompe ambulatoire multi-thérapie et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pompe de chimiothérapie fixe à piston double voie

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194110 Infuuspompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pompe de chimiothérapie fixe à piston double voie et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pompe à nutrition parentale ambulatoire

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194110 Infuuspompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pompe à nutrition parentale ambulatoire et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pompe à nutrition entérale fixe, ambulatoire, pédiatrique

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194110 Infuuspompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pompe à nutrition entérale fixe, ambulatoire, pédiatrique et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pousse seringue autonome nutrition

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194100 Apparatuur en instrumentarium voor infuus
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pousse seringue autonome nutrition et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Logiciel de supervision de perfusion et systèmes associes (réanimation, soins intensifs…)

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de logiciel de supervision de perfusion et systèmes associés.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Logiciel de supervision de la chimiothérapie

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de logiciel de supervision de la chimiothérapie et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Système de perfusion modulaire de réanimation et d'anesthésie

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194100 Apparatuur en instrumentarium voor infuus
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de système de perfusion modulaire de réanimation et d'anesthésie et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oxymètre de pouls

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195000 Patiëntenbewakingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture d'oxymètre de pouls et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Moniteur tensiomètre PNI + SPO2 et température

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195100 Monitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de moniteur tensiomètre PNI + SPO2 et température et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Moniteur hémoglobine

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195100 Monitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de moniteur hémoglobine et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Capnographe

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195000 Patiëntenbewakingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de capnographe et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Moniteur fonction cérébrale

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195100 Monitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de moniteur fonction cérébrale.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Moniteur SPO2

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195100 Monitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de moniteur SPO2 et prestations associées

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Moniteur de PNI mesure ponctuelle

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195100 Monitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de moniteur de PNI mesure ponctuelle et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Moniteur de PNI mesure continue

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195100 Monitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de moniteur de PNI mesure continue et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Thermomètre sans contact

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195000 Patiëntenbewakingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de thermomètre sans contact et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Moniteur PNI SPO2 To — mesure ponctuelle

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195100 Monitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de moniteur pni Spo2 To — mesure ponctuelle et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Moniteur PNI SPO2 To — mesure continue sans prestation d'installation

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195100 Monitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de moniteur PNI SPO2 To — mesure continue sans prestation d'installation et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Moniteur PNI SPO2 To continu pour transmission des données au système de gestion des données patient

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195100 Monitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de moniteur PNI SPO2 To continu pour transmission des données au système de gestion des données patient et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Moniteur avance PNI SPO2 To pour transmission des données au système de gestion des données patient

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195100 Monitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de moniteur avance PNI SPO2 To pour transmission des données au système de gestion des données patient et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Capnographe et oxymètre de pouls

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195000 Patiëntenbewakingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de capnographe et oxymètre de pouls et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monitorage transcutanée

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195100 Monitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de monitorage transcutanée et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 107-259007
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 1
Benaming:

Pousse-seringue «stand alone»

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B. Braun Médical
Postadres: 26 rue Armengaud
Plaats: Saint-Cloud
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 92210
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.bbraun.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 810 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 810 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 2
Benaming:

Pousse-seringue et pompe volumétrique ambulatoire adaptes à l'utilisation à domicile

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 3
Benaming:

Pousse-seringue AIVOC

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B. Braun Médical
Postadres: 26 rue Armengaud
Plaats: Saint-Cloud
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 92210
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.bbraun.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 4
Benaming:

Pompe d'analgésie PCA-PCEA fixe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B. Braun Médical
Postadres: 26 rue Armengaud
Plaats: Saint-Cloud
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 92210
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.bbraun.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 5
Benaming:

Pompe d'analgésie PCA-PCEA ambulatoire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Smiths Médical France SAS
Postadres: 3-5 rue du Pont-des-Halles
Plaats: Rungis
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 94656
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.smiths-medical.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 6
Benaming:

Pompe volumétrique «stand alone» destiné aux services généraux

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B. Braun Médical
Postadres: 26 rue Armengaud
Plaats: Saint-Cloud
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 92210
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.bbraun.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 7
Benaming:

Station de perfusion

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B. Braun Médical
Postadres: 26 rue Armengaud
Plaats: Saint-Cloud
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 92210
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.bbraun.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 8
Benaming:

Pompe ambulatoire de chimiotherapie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Smiths Médical France SAS
Postadres: 3-5 rue du Pont-des-Halles
Plaats: Rungis
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 94656
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.smiths-medical.com/fr-fr/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 480 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 480 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 9
Benaming:

Pompe ambulatoire multitherapie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Smiths Médical France SAS
Postadres: 3-5 rue du Pont-des-Halles
Plaats: Rungis
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 94656
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.smiths-medical.com/fr-fr/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 10
Benaming:

Pompe de chimiothérapie fixe à piston double voie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ICU Médical France
Postadres: 6 place de la Madeleine
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 75008
Land: Frankrijk
Internetadres: http://fr.icumed.com/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 11
Benaming:

Pompe à nutrition parentale ambulatoire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Smiths Médical France SAS
Postadres: 3-5 rue du Pont-des-Halles
Plaats: Rungis
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 94656
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.smiths-medical.com/fr-fr/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 12
Benaming:

Pompe à nutrition entérale fixe, ambulatoire, pédiatrique

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fresenius Vial SAS
Postadres: Le Grand Chemin
Plaats: Brézins
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 38590
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.fresenius-kabi.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 710 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 710 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 13
Benaming:

Pousse-seringue autonome nutrition

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fresenius Vial SAS
Postadres: Le Grand Chemin
Plaats: Brézins
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 38590
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.fresenius-kabi.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 14
Benaming:

Logiciel de supervision de perfusion et systèmes associes (réanimation, soins intensifs…)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fresenius Vial SAS
Postadres: Le Grand Chemin
Plaats: Brézins
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 38590
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.fresenius-kabi.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 15
Benaming:

Logiciel de supervision de la chimiothérapie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B. Braun Médical
Postadres: 26 rue Armengaud
Plaats: Saint-Cloud
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 92210
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.bbraun.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 16
Benaming:

Système de perfusion modulaire de réanimation et d'anesthésie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fresenius Vial SAS
Postadres: 3-5 rue du Pont-des-Halles
Plaats: Rungis
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 94656
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.fresenius-kabi.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 740 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 740 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 17
Benaming:

Oxymètre de pouls

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Masimo Europe Limited
Postadres: Celtic Parc, ZAC Le Bois des Côtes, 304 Route nationale 6
Plaats: Limonest
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 69760
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.MASIMO.COM
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 18
Benaming:

Moniteur tensiomètre PNI + SPO2 et température

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Masimo Europe Limited
Postadres: Celtic Parc, ZAC Le Bois des Côtes, 304 Route nationale 6
Plaats: Limonest
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 69760
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.MASIMO.COM
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 19
Benaming:

Moniteur hemoglobine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Masimo Europe Limited
Postadres: Celtic Parc, ZAC Le Bois des Côtes, 304 Route nationale 6
Plaats: Limonest
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 69760
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.MASIMO.COM
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 20
Benaming:

Capnographe

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 21
Benaming:

Moniteur fonction cérébrale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Masimo Europe Limited
Postadres: Celtic Parc, ZAC Le Bois des Côtes, 304 Route nationale 6
Plaats: Limonest
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 69760
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.MASIMO.COM
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 22
Benaming:

Moniteur SPO2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medtronic France SAS
Postadres: 27 quai Alphonse-Le-Gallo, CS 30001
Plaats: Boulogne-Billancourt Cedex
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 92513
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.MEDTRONIC.COM
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 23
Benaming:

Moniteur de pni mesure ponctuelle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nissha Médical Technologies SAS
Postadres: 12 rue des cayennes
Plaats: Conflans-Sainte-Honorine
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 78700
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.NISSHA.COM
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 24
Benaming:

Moniteur de PNI mesure continue

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GE Healthcare
Postadres: 283 rue de la Minière, BP 34
Plaats: Buc Cedex
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 78533
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.gehealthcare.fr/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 25
Benaming:

Thermomètre sans contact

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Masimo Europe Limited
Postadres: Celtic Parc, ZAC Le Bois des Côtes, 304 Route nationale 6
Plaats: Limonest
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 69760
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.MASIMO.COM
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 26
Benaming:

Moniteur PNI SPO2 To — mesure ponctuelle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nissha Médical Technologies SAS
Postadres: 12 rue des Cayennes
Plaats: Conflans-Sainte-Honorine
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 78700
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.NISSHA.COM
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 27
Benaming:

Moniteur PNI SPO2 To — mesure continue sans prestation d'installation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Welch Allyn France Hill Rom
Postadres: 28 rue de l'Amiral-Hamelin
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 75016
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.WELCHALLYN.COM
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 28
Benaming:

Moniteur avance PNI SPO2 To pour transmission des données au système de gestion des données patient

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Welch Allyn France Hill Rom
Postadres: 28 rue de l'Amiral-Hamelin
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 75016
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.WELCHALLYN.COM
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 480 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 480 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 29
Benaming:

Moniteur avance PNI SPO2 To pour transmission des données au système de gestion des données patient

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Welch Allyn France Hill Rom
Postadres: 28 rue de l'Amiral-Hamelin
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 75016
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.WELCHALLYN.COM
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 30
Benaming:

Capnographe et oxymètre de pouls

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medtronic France SAS
Postadres: 27 quai Alphonse-Le-Gallo, CS 30001
Plaats: Boulogne-Billancourt Cedex
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 92513
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.MEDTRONIC.COM
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-093
Perceel nr.: 31
Benaming:

Monitorage transcutanée

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Radiometer SAS
Postadres: 8 rue Edmond-Michelet, BP 80
Plaats: Neuilly-Plaisance Cedex
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 93361
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.RADIOMETER.FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

L'accord-cadre est conclu sans montant minimum ni maximum, la valeur totale du marché est par conséquent donnée à titre indicatif. Le présent contrat est consultable sur demande écrite adressée à: GIP RESAH, centrale achat, 47 rue de Charonne, 75011 Paris. Sur la base de cette demande, une copie du contrat, occultée des mentions couvertes par un secret protégé par la loi, sera envoyée à l'adresse précisée par le demandeur. Le présent avis vaut publicité de la décision de signer.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Paris
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 4
Postcode: 75181
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 144594400
Fax: +33 144594646
Internetadres: http://Paris.tribunal-administratif.fr
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif de Paris
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 4
Postcode: 75181
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-paris@juradm.fr
Telefoon: +33 144594400
Fax: +33 144594646
Internetadres: http://Paris.tribunal-administratif.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020