Leveringen - 577414-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Brașov: Aardgas

2020/S 234-577414

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitatea Transilvania Brașov
Nationaal identificatienummer: RO 4317754
Postadres: Str. Eroilor nr. 29
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500036
Land: Roemenië
Contactpersoon: Liviu Doru Dogar
E-mail: tehnic@unitbv.ro
Telefoon: +40 268413000/101
Fax: +40 268414900
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.unitbv.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Universitate
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare gaze naturale

Referentienummer: 4317754.2020.ACF3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare gaze naturale pentru toate punctele de consum apartinând Universitatii Transilvania Brasov.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile.

Termenul in care autoritatea contractanta va rapunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: 10 zile inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 099 746.09 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brasov locurile de consum ale Universitatii Transilvania.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare gaze naturale pentru toate punctele de consum apartinând Universitatii Transilvania Brasov.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 158-385236
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11794
Benaming:

Furnizare gaze naturale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Engie România S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13093222
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 04025
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefoon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internetadres: www.engie.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 293 718.02 RON
Laagste offerte: 3 233 293.21 RON / Hoogste offerte: 3 233 293.21 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11795
Benaming:

Furnizare gaze naturale ctr. subscv. 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Engie România S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13093222
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 04025
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefoon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internetadres: www.engie.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 801 065.40 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 099 746.09 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Compartimentul juridic contencios al Universității Transilvania Brașov
Postadres: Bulevardul Eroilor nr. 29
Plaats: Brașov
Postcode: 500036
Land: Roemenië
E-mail: manea@unitbv.ro
Telefoon: +4 0268413000-120
Fax: +4 0268410525
Internetadres: www.unitbv.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020