Leveringen - 577418-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Varna: Farmaceutische producten

2020/S 234-577418

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie na onkologichni zabolyavaniya „D-r Marko Antonov Markov“ — Varna“ EOOD
Nationaal identificatienummer: 000090154
Postadres: bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 100
Plaats: Varna
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Postcode: 9010
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Krasimira Stoykova
E-mail: sbalozvarna_zop@abv.bg
Telefoon: +359 885994069
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://varnaoncology.org/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/12765
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медикаменти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, за нуждите на „СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД до сключване на договори по рамково споразумение

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка доставка на медикаменти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, за нуждите на „СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД до сключване на договори по рамково споразумение.

В техническите спецификации (приложение 1 и приложение 2) във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от номенклатурите.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 879 612.20 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на Pembrolisumab (L01XC18) — 100 mg (fl.)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100; болнична аптека на „СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“ — Варна“ ЕООД.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчка доставка на медикаменти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, за нуждите на „СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД до сключване на договори по рамково споразумение.

В техническата спецификация (приложение 1) във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от номенклатурите.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на Trametinib (L01XE25) — film coated tabl. 2 mgX30

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100; болнична аптека на „СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“ — Варна“ ЕООД.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчка доставка на медикаменти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, за нуждите на „СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД до сключване на договори по рамково споразумение.

В техническата спецификация (приложение 2) във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от номенклатурите.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Възложителят открива настоящата процедура на договаряне без предварително обявление, тъй като съгласно чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура по договаряне поради невъзможност за прекъсване на лечебния процес при пациенти с онкологични заболявания. И двата медикамента не са включени в рамковите споразумения за периода 1.01.2020 до 31.12.2021 г. чрез Електронната система за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република БЪЛГАРИЯ на МЗ (рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. по обособена позиция № 1 и рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. по обособена позиция № 2). В проведената процедура участникът за Pembrolisumab (L01XC18) — 100 mg (fl.) е отстранен от комисията, определена от ЦОП, на етап съответствие с техническите изисквания на възложителя, а по отношение доставката на Trametinib (L01XE25) — film coated tabl. 2 mgX30, същият не е включен в реимбурсния списък на НЗОК към момента на подготовка на документацията по поръчката от ЦОП.

И за двата медикамента е налице неотложна нужда от спешна доставка с оглед запазване живота и здравето на пациентите на СБАЛОЗ — Варна, както и с оглед непрекъсваемост на лечебния им процес.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д-226
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на медикаменти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, за нуждите на „СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД до сключване на договори по рамково споразумение за ОП 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Фармнет“ ЕАД
Nationaal identificatienummer: 202513217
Postadres: р-н „Младост“, бул. „Република“, Медицински център „Младост Варна“
Plaats: Варна
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Postcode: 9020
Land: Bulgarije
E-mail: sterzianova@pharmnet.bg
Telefoon: +359 876878456
Fax: +359 29421717
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 160 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 842 940.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д-231
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка на медикаменти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, за нуждите на „СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД до сключване на договори по рамково споразумение за ОП 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Алта Фармасютикълс“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 175256438
Postadres: р-н „Витоша“, бизнес център „Абакус“, бул. „България“ № 118, ет. 2
Plaats: София
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
E-mail: zop@altaph.eu
Telefoon: +359 28549700
Fax: +359 29532622
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 119 500.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 036 672.20 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят прекратява договор № Д-226/26.10.2020 г. и договор № Д-231/4.11.2020 г. за обществената поръчка поради необходимостта от съществено изменение на поръчката съгл. становище с изх. № Д-59/10.11.2020 г. на АОП.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020