Leveringen - 577419-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Tunari: Ramen, deuren en aanverwante artikelen

2020/S 234-577419

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Unitatea Militară 02384
Nationaal identificatienummer: 13683878
Postadres: Șoseaua de Centură nr. 44
Plaats: Tunari
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077180
Land: Roemenië
Contactpersoon: Emilia Arvat
E-mail: um02384@mapn.ro
Telefoon: +40 213516540
Fax: +40 213515539
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ddi.mapn.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tâmplărie din profil aluminiu și PVC, ferestre și uși cu geam temoizolant, cu montaj

Referentienummer: A3741
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44221000 Ramen, deuren en aanverwante artikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

UM 02384 București intentioneaza sa incheie un acord-cadru de furnizare, cu maximum trei operatori economici, pentru – tamplarie din aluminiu si PVC-uși și ferestre cu geam termoizolant, cu montaj (specificatii si configuratie conform caietului de sarcini).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 224 045.93 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucuresti, sector 6.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

— minimum:

—— fereastră tip F01 – 20 buc.;

—— fereastră tip F02 – 44 buc.;

—— fereastră tip F02 AF – 5 buc. (AF - geam antiefractie);

—— fereastră tip F03 – 5 buc.;

—— ușă tip U1 – 1 buc.;

—— ușă tip U2 – 2 buc.;

—— ușă tip U3 – 1 buc.;

— maximum:

— fereastră tip F01 – 120 buc.;

— fereastră tip F02 – 150 buc.;

— fereastră tip F02 AF – 40 buc. (AF - geam antiefractie);

— fereastră tip F03 – 25 buc.;

— ușă tip U1 – 10 buc.;

— ușă tip U2 – 10 buc.;

— ușă tip U3 – 10 buc.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului-cadru: 349 300,00 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantia acordata produselor / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Termen de livrare / Weging: 5
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 192-465688
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A5582
Benaming:

Contract subsecvent nr. 4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mural Serv
Nationaal identificatienummer: 22983050
Postadres: Str. Nichita Stănescu nr. 60D
Plaats: Mogoșoaia
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077135
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@MURALSERV.RO
Telefoon: +40 749089303
Internetadres: www.muralserv.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 580 180.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 342.88 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A5139
Benaming:

Contract subsecvent 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mural Serv
Nationaal identificatienummer: 22983050
Postadres: Str. Nichita Stănescu nr. 60D
Plaats: Mogoșoaia
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077135
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@MURALSERV.RO
Telefoon: +40 749089303
Internetadres: www.muralserv.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 580 180.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 129 682.04 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A5138
Benaming:

Contract subsecvent 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mural Serv
Nationaal identificatienummer: 22983050
Postadres: Str. Nichita Stănescu nr. 60D
Plaats: Mogoșoaia
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077135
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@MURALSERV.RO
Telefoon: +40 749089303
Internetadres: www.muralserv.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 580 180.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 39 807.45 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A5137
Benaming:

Acord-cadru furnizare tâmplărie aluminiu și PVC, ferestre și uși cu geam termoizolant, cu montaj

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mural Serv
Nationaal identificatienummer: 22983050
Postadres: Str. Nichita Stănescu nr. 60D
Plaats: Mogoșoaia
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077135
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@MURALSERV.RO
Telefoon: +40 749089303
Internetadres: www.muralserv.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 613 000.00 RON
Laagste offerte: 1 580 180.00 RON / Hoogste offerte: 1 580 180.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A3244
Benaming:

Contract subsecvent 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mural Serv
Nationaal identificatienummer: 22983050
Postadres: Str. Nichita Stănescu nr. 60D
Plaats: Mogoșoaia
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077135
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@MURALSERV.RO
Telefoon: +40 749089303
Internetadres: www.muralserv.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 580 180.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 46 213.56 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020