Leveringen - 577428-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Lovech: Medische verbruiksartikelen

2020/S 234-577428

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Prof. d-r Paraskev Stoyanov“ AD
Nationaal identificatienummer: 110503990
Postadres: ul. „Sayko Saev“ No. 27
Plaats: Lovech
NUTS-code: BG315 Ловеч
Postcode: 5500
Land: Bulgarije
Contactpersoon: d-r Atanas Atanasov Prokurist; d-r Rumyana Petrova Nanovska — izpalnitelen direktor
E-mail: mbal_lovech@abv.bg
Telefoon: +359 6860-3370
Fax: +359 6860-3371
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mbal-lovech.com/
Adres van het kopersprofiel: http://www.mbal-lovech.com/proceduri.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на мед. изделия, включващи общоболнични мед. консумативи, лабораторни реактиви и консумативи, за нуждите на „МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ АД — Лч чрез периодично повтарящи се доставки след направени заявки

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Открита процедура за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури“ със срок на изпълнение 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на договора за обществена поръчка.

Обществената поръчка е разделена на 11(единадесет)обособени позиции. Посочените количества в техническа спецификация — приложение № 1 към документацията за участие, са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение през периода на действие на договора. На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП при еднакви критерии за подбор на 2 или повече обособени позиции документите по чл. 39, ал. 2 се представят общо.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на общоболнични медицински консуматив

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG315 Ловеч
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болничната аптека на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на общоболничен медицински консуматив съгласно прогнозно количество и видове от приложение № 1 „Техническа спецификация“ към документацията за участие. Обособена позиция № 1 включва номенклатурни номера от № 1.1 до № 1.109 включително. За номенклатурни единици от № 1.1 до № 1.106 включително участниците могат да подават оферти за 1, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 1. За номенклатурни номера от № 1.107 до № 1.109 включително участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 1.107 до № 1.109 включително от обособена позиция от № 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление се отнася за об. поз. № 1, частично прекратена в следните номенклатури № 1.5; 1.6; 1.9; 1.11; 1.14.; 1.16.; 1.17.; 1.18; от № 1.21 до 1.27, от 1.29 до 1.68; 1.77, 1.78; от № 1.91 до 1.99; прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП; об. поз.№ 1, ном. № 1.1, 1.2 и 1.8 — прекратена частично на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП с влязло в сила решение № 28/6.11.2020 г. на изпълнителния директор.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG315 Ловеч
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болничната аптека на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория съгласно прогнозно количество и видове от приложение № 1 „Техническа спецификация“ към документацията за участие.

Обособена позиция № 2 включва номенклатурни номера от № 2.1 до № 2.54 включително. За номенклатурни единици от № 2.1 до № 2.49 включително участниците могат да подават оферти за 1, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 2. За номенклатурни номера от № 2.50 до № 2.54 включително участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 2.50 до № 2.54 включително от обособена позиция от № 2.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление се отнася за об. поз. № 2, частично прекратена в следните номенклатури № 2.2; 2.4; от № 2.13 до 2.38, от 2.40 до 2.49. и 2.51 — прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП; об. поз. № 2, ном. № 2.3; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.39 — прекратена частично на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП с влязло в сила решение № 28/6.11.2020 г. на изпълнителния директор.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за микробиологична лаборатория

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG315 Ловеч
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болничната аптека на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за микробиолгична лаборатория съгласно прогнозно количество и видове от приложение № 1 „Техническа спецификация“ към документацията за участие.

Обособена позиция № 3 включва номенклатурни номера от № 3.1 до № 3.224 включително. За номенклатурни единици от № 3.1 до № 3.223 включително участниците могат да подават оферти за 1, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 3. За номенклатура номера № 3.224 участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 3.224 от обособена позиция от № 3.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Обявление се отнася за об. поз. № 3, част. прекр., ном. № 3.3; 4; 5; от 3.38 до 3.45, от 3.49 до 3.64; на осн. чл. 110, ал. 1, т. 1; № 3.1, 2; от № 3.6 до 3.21; от 3.23 до № 3.31; 3.46, 47, 48; от 3.68 до 3.73; от 3.75 до № 3.78; от 3.80 до 3.82, 85, 86, от 3.88 до 3.123, 125, 127, 128, от 3.130 до 133, 3.135, от 3.137 до 3.150; от 3.152 до 3.154; от 3.156 до 3.158, от 3.160 до 3.167; от 3.170 до 173; 3.176, от 3.178 до 3.224 — на осн. чл. 110, ал. 1, т. 2 с решение № 28/6.11.2020 г.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на медицински консуматив за отделение по хирургия

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG315 Ловеч
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болничната аптека на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на медицински консуматив за отделение по хирургия съгласно прогнозно количество и видове от приложение № 1 „Техническа спецификация“ към документацията за участие. Обособена позиция № 4 включва номенклатурни номера от № 4.1 до № 4.19. За номенклатура номера от № 4.1 до № 4.5 включително участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 4.1 до № 4.5 включително от обособена позиция от № 4. За номенклатурни единици от № 4.6 до № 4.19 включително участниците могат да подават оферти за 1, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 4.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление се отнася за об. поз. № 4, частично прекратена в следните номенклатури № 4.1; 4.2; от № 4.5 до 4.19; прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП; в частта за об. поз. № 4, ном. № 4.3, прекратена частично на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП с влязло в сила решение № 28/6.11.2020 г. на изпълнителния директор.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на медицински консуматив за отделение по неонатология

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG315 Ловеч
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болничната аптека на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на медицински консуматив за отделение по неонатология съгласно прогнозно количество и видове от приложение № 1 „Техническа спецификация“ към документацията за участие.

Обособена позиция № 5 включва номенклатурни номера от № 5.1 до № 5.8. За номенклатура номера от № 5.1 до № 5.4 включително участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 5.1 до № 5.4 включително от обособена позиция от № 5. За номенклатурни единици от № 5.5 до № 5.8 включително участниците могат да подават оферти за 1, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 5.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление се отнася за об. поз. № 5, частично прекратена в следните номенклатури № 5.1; 5.2; 5.5.; 5.6; 5.7; 5.8, прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП; в частта за об. поз. № 5, ном. № 5.4, прекратена частично на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП с влязло в сила решение № 28/6.11.2020 г. на изпълнителния директор.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на медицински консуматив за отделение по анестезиология и интензивно лечение

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG315 Ловеч
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болничната аптека на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на медицински консуматив отделение по анестезиология и интензивно лечение съгласно прогнозно количество и видове от приложение № 1 „Техническа спецификация“ към документацията за участие.

Обособена позиция № 6 включва номенклатурни номера от № 6.1 до № 6.53 включително. За номенклатурни единици от № 6.1 до № 6.38 включително участниците могат да подават оферти за 1, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 6. За номенклатурни номера от № 6.39 до № 6.53 включително участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура от № 6.39 до № 6.53 включително от обособена позиция от № 6.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление се отнася за об. поз. № 6, частично прекратена в следните номенклатури 6.1 до № 6.17; от № 6.19 до № 6.42; от № 6.45 до № 6.52, прекратена частично на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП; об. поз. № 6, ном. № 6.43, 6.53, прекратена частично на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП с влязло в сила решение № 28/6.11.2020 г. на изпълнителния директор.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на медицински консуматив за отделение по очни болести

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG315 Ловеч
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болничната аптека на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на медицински консуматив за отделение по очни болести, съгласно прогнозно количество и видове от приложение № 1 „Техническа спецификация“ към документацията за участие.

Обособена позиция № 7 включва номенклатурни номера от № 7.1 до № 7.25 включително. За номенклатурни единици от № 7.1 до № 7.25 включително участниците могат да подават оферти за 1, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 7.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление се отнася за цялата обособена позиция № 7, прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП с влязло в сила решение № 28/6.11.2020 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на медицински консуматив за отделение по образна диагностика

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG315 Ловеч
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болничната аптека на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на медицински консуматив за отделение по образна диагностика съгласно прогнозно количество и видове от приложение № 1 „Техническа спецификация“ към документацията за участие.

Обособена позиция № 8 включва номенклатурни номера от № 8.1 до № 8.3 включително. За номенклатурни единици от № 8.1 до № 8.3 включително участниците могат да подават оферти за 1, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 8.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление се отнася за цялата обособена позиция № 8, прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП с влязло в сила решение № 28/6.11.2020 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на медицински консуматив за отделение по трансфузионна хематология

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG315 Ловеч
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болничната аптека на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на медицински консуматив за отделение по трансфузионна хематология, съгласно прогнозно количество и видове от приложение № 1 „Техническа спецификация“ към документацията за участие.

Обособена позиция № 9 включва номенклатурни номера № 9.1 и № 9.2. За номенклатура № 9.1 участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 9.1 от обособена позиция от № 9. Номенклатура № 9.2 е самостоятелна, няма артикулни номера към нея. Участника може да подаде оферта за едната или двете номенклатурни номера от обособена позиция № 9.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление се отнася за цялата обособена позиция № 9, прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП с влязло в сила решение № 28/6.11.2020 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на медицински консуматив, разтвори, реактиви за отделение по обща и клинична патология

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG315 Ловеч
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болничната аптека на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на медицински консуматив, разтвори, реактиви за отделение по обща и клинична патология съгласно прогнозно количество и видове от приложение № 1 „Техническа спецификация“ към документацията за участие.

Обособена позиция № 10 включва номенклатурни номера от № 10.1 до № 10.27. За номенклатура номера от № 10.1 до № 10.3 включително участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 10.1 до № 10.3 включително от обособена позиция от № 10. За номенклатурни номера от № 10.4 до № 10.27 включително участниците могат да подават оферти за 1, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 10.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление се отнася частично за обособена позиция № 10, прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП с влязло в сила решение № 28/6.11.2020 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч в частта за номенклатурни № 10.2; 10.3; 10.8.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Медицински консуматив за централна стерилизационна

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG315 Ловеч
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болничната аптека на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на медицински консуматив за централна стерилизационна съгласно прогнозно количество и видове от приложение № 1 „Техническа спецификация“ към документацията за участие.

Обособена позиция № 11 включва номенклатурни номера от № 11.1 до № 11.12 включително. За номенклатурни номера от № 11.1 до № 11.12 включително участниците могат да подават оферти за 1, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 11.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление се отнася за об. поз. № 11, частично прекратена в следните номенклатури от № 11.5 до № 11.12, прекратена частично на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП; об. поз. № 11, ном. № 11.1 и № 11.2, прекратена частично на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП с влязло в сила решение № 28/6.11.2020 г. на изпълнителния директор.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 116-281225
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на общоболнични медицински консуматив — частично прекратена.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория — частично прекратена.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за микробиологична лаборатория — частично прекратена.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Доставка на медицински консуматив за отделение по хирургия — частично прекратена.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Доставка на медицински консуматив за отделение по неонатология — частично прекратена.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Доставка на медицински консуматив за отделение по анестезиология и интензивно лечение — частично прекратена.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Доставка на медицински консуматив за отделение по очни болести — цялата обособена позиция № 7.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Доставка на медицински консуматив за отделение по образна диагностика — цялата обособена позиция № 8.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Доставка на медицински консуматив за отделение по трансфузионна хематология — цялата обособена позиция № 9.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

Доставка на медицински консуматив, разтвори, реактиви за отделение по обща и клинична патология — частично прекратена.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Медицински консуматив за централна стерилизационна — частично прекратена.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 108 от ЗОП на основание доклад, изготвен на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП на 4.11.2020 г., и протокол № 1 от 5.08.2020 г., протокол № 2 от 2.10.2020 г. и протокол № 3 от 3.11.2020 г. от работата на комисията изпълнителният директор е издал решение № 28 от 6.11.2020 г. Настоящото обявление се отнася за частичното прекратяване на обособени позиции и съответните номенклатурни номера към тях.

Мотиви, довели до частичното прекратяване:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП в частта само за посочените об. позиции и съответно само за номенк. от об. позиции и артикулни номера, където е приложимо, не е подадена нито една оферта.

Мотиви, довели до частичното прекратяване:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП възложителят може да прекрати процедурата в частта описаните по-горе об. позиции и ном. № към тях, за които е подадена оферта и тя не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10 (десет)-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедура. На основание чл. 196, ал. 3 от ЗОП решенията за откриване на процедури се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020