Leveringen - 577429-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Boekarest: Drukpapier

2020/S 234-577429

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania Națională „Imprimeria Națională” S.A.
Nationaal identificatienummer: 2779625
Postadres: Bulevardul Iuliu Maniu nr. 244D
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 061126
Land: Roemenië
Contactpersoon: Gianina Mușat
E-mail: ingrid.quirsfeld@cnin.ro
Telefoon: +40 214348802
Fax: +40 214348821
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cnin.ro/
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Companie națională
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Producție poligrafică

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hârtie offset pentru tipar

Referentienummer: 19004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197630 Drukpapier
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acordul-cadru are ca obiect achizitia de hartie offset pentru tipar.

Obiectul il constituie achizitionarea de hartie offset pentru tipar. Valoarea totala a acordului-cadru este de 974 820,00 RON, exclusiv TVA.

Cantitățile minime și cantitățile maxime aferente acordului-cadru sunt după cum urmează:

(a) pentru acord-cadru:

— cantitate maximă estimată: 190 000,00 kg;

— cantitate minimă estimată: 41 000,00 kg;

(b) pentru cel mai mare contract subsecvent se estimează a fi încheiate:

— cantitate maximă estimată: 38 000,00 kg;

— cantitate minimă estimată: 8 200,00 kg.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 127 095.20 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Livrarea produselor se va face franco-beneficiar, respectiv la sediul secundar al achizitorului situat in Bulevardul Iuliu Maniu nr. 224, sector 6, Bucuresti, Romania.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Valoarea totala maxima estimata a acordului cadru este de 974 820 RON exclusiv TVA.

Acordul-cadru are ca obiect achizitia de hârtie offset pentru tipar. Achiziția se va finaliza prin încheierea unui acord-cadru valabil pe o perioadă de 18 luni de la data semnării acestuia de către ambele părți contractante.

Tipul de contract propus este unul de furnizare, iar implementarea acestuia va consta în livrarea produselor și recepția acestora.

Calendarul estimativ al contractelor subsecvente: se estimeaza a se încheia un număr de aproximativ 5 (cinci) contracte subsecvente.

Calendarul estimativ de încheiere al contractelor subsecvente este următorul:

— contract subsecvent nr. 1: interval între 1.7.2020-31.12.2020;

— contract subsecvent nr. 2: interval intre 1.1.2021-31.3.2021;

— contract subsecvent nr. 3: interval între 1.4.2021-30.6.2021;

— contract subsecvent nr. 4: interval între 1.7.2021-31.9.2021;

— contract subsecvent nr. 5: interval între 1.10.2021-31.12.2021.

Valoarea maximă estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 194 964,00 RON, exclusiv TVA.

(b) Pentru acord-cadru:

— cantitate maximă estimată: 190 000,00 kg la valoarea maximă estimată de 974 820,00 RON exclusiv TVA;

— cantitate minimă estimată: 41 000,00 kg la valoarea minimă estimată de 216 920,00 RON exclusiv TVA;

(c) Pentru cel mai mare contract subsecvent:

— cantitate maximă estimată: 38 000,00 kg la valoarea maximă estimată de 194 964,00 RON exclusiv TVA;

— cantitate minimă estimată: 8 200,00 kg la valoarea minimă estimată de 43 384,00 RON exclusiv TVA.

Cantitățile minime și maxime și implicit valorile aferente acestora, pe care autoritatea contractantă le stabilește inițial în documentația de atribuire și ulterior în acordul-cadru, reprezintă estimări ale unor cantități care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru și nu cantitățile/valorile exacte care vor fi achiziționate, acestea din urmă putând fi mai mici, egale sau mai mari față de cele estimate.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Acest factor de evaluare a fost stabilit în directă legătură cu natura şi obiectul caietului de sarcini, respectiv a achiziţiei produselor, care urmează a fi atribuită, precum şi pentru a reflecta avantaje reale şi evidente ce pot fi obţinute. In acest sens, durata garanţiei asigură durabilitatea şi fiabilitatea produselor achiziţionate, iar prin aceasta eficienta utilizării resurselor financiare în achiziţia produselor ce fac obiectul achiziţiei, prin reducerea cheltuielilor de întreţinere, mentenanţă şi service/reparaţii, la mașinile tipografice pe care se tipăresc aceste sortimente de hârtie. Pentru acest factor de evaluare s-au alocat 20 puncte din 100 total puncte. / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Acest factor de evaluare a fost stabilit în directă legătură cu natura și obiectul caietului de sarcini, respectiv a achiziției produselor, care urmează a fi atribuită, precum și pentru a reflecta avantaje reale și evidente ce pot fi obținute. In acest sens, termenul de livrare asigură autoritatea contractantă că produsele ce fac obiectul achiziției sunt utilizate într-un termen cât mai scurt. Un termen de livrare mai mic reflectă un avantaj real pentru autoritatea contractantă în reflectă într-o perioadă de așteptare mai mică până la utilizarea efectivă a produselor. Pentru acest factor de evaluare s-au alocat 20 puncte din 100 total puncte. / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 086-204070
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Hârtie offset pentru tipar

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agressione Group
Nationaal identificatienummer: RO 9343479
Postadres: Str. Brizei nr. 53
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400221
Land: Roemenië
E-mail: claudiu_petrut@agressione.ro
Telefoon: +40 264414061
Fax: +40 264414061
Internetadres: http://www.agressione.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 942 710.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 684.12 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Hârtie offset pentru tipar

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agressione Group
Nationaal identificatienummer: RO 9343479
Postadres: Str. Brizei nr. 53
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400221
Land: Roemenië
E-mail: claudiu_petrut@agressione.ro
Telefoon: +40 264414061
Fax: +40 264414061
Internetadres: http://www.agressione.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 942 710.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 112 411.08 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 94
Benaming:

Acord-cadru hârtie offset pentru tipar

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agressione Group
Nationaal identificatienummer: RO 9343479
Postadres: Str. Brizei nr. 53
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400221
Land: Roemenië
E-mail: claudiu_petrut@agressione.ro
Telefoon: +40 264414061
Fax: +40 264414061
Internetadres: http://www.agressione.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 974 820.00 RON
Laagste offerte: 942 710.00 RON / Hoogste offerte: 942 710.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Serviciul juridic și verificarea legalităţii actelor din cadrul companiei
Postadres: Bulevardul Iuliu Maniu nr. 244D
Plaats: Bucureşti
Postcode: 061126
Land: Roemenië
E-mail: clienti@cnin.ro
Telefoon: +40 214348802
Fax: +40 214348802
Internetadres: www.cnin.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020