Leveringen - 577432-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Boekarest: Contact- of ander kopieerpapier

2020/S 234-577432

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania Națională „Imprimeria Națională” S.A.
Nationaal identificatienummer: 2779625
Postadres: Bulevardul Iuliu Maniu nr. 244D
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 061126
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ana Preda
E-mail: ingrid.quirsfeld@cnin.ro
Telefoon: +40 214348802
Fax: +40 214348821
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cnin.ro/
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Companie națională
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Producție poligrafică

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hârtie autocopiativă pentru tipar

Referentienummer: 19005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197640 Contact- of ander kopieerpapier
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitie hartie autocopiativa pentru tipar conform cerintelor caietului de sarcini.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 652 436.78 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul secundar al achizitorului, situat in Bulevardul Iuliu Maniu nr. 224, sector 6, Bucureşti, România.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Valoarea totala maxima estimata a acordului-cadru este de 3 858 603,00 RON, exclusiv TVA. Acordul-cadru are ca obiect furnizarea de hartie autocopiativa pentru tipar. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in termen de trei zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea unui operator economic, raspunsul urmand a fi transmis in a 10-a zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13. Achiziţia se va finaliza prin încheierea unui acord-cadru valabil 13 luni de la data semnării acestuia de către ambele părți contractante:

— contract subsecvent nr. 1 – în intervalul 1.7.2020-31.7.2020;

— contract subsecvent nr. 2 – în intervalul 1.1.2021-31.7.2021.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 1 933 698,00 RON, exclusiv TVA. Cantitățile minime și maxime și implicit valorile aferente acestora, pe care autoritatea contractantă le stabilește inițial, în documentația de atribuire și, ulterior, în acordul-cadru, reprezintă estimări ale unor cantități care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru și nu cantitățile/valorile exacte care vor fi achiziționate, acestea din urmă putând fi mai mici, egale sau mai mari față de cele estimate.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Acest factor de evaluare a fost stabilit în directă legătură cu natura şi obiectul caietului de sarcini, respectiv a achiziţiei produselor, care urmează a fi atribuită, precum şi pentru a reflecta avantaje reale şi evidente ce pot fi obţinute. In acest sens, durata garanţiei asigură durabilitatea şi fiabilitatea produselor achiziţionate, iar prin aceasta eficienta utilizării resurselor financiare în achiziţia produselor ce fac obiectul achiziţiei, prin reducerea cheltuielilor de întreţinere, mentenanţă şi sevice/reparaţii, care sunt acoperite de perioada de garanţie. / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Acest factor de evaluare a fost stabilit în directă legătură cu natura şi obiectul caietului de sarcini, respectiv a achiziţiei produselor, care urmează a fi atribuită, precum şi pentru a reflecta avantaje reale şi evidente ce pot fi obţinute. In acest sens, termenul de livrare asigură autoritatea contractantă că produsele ce fac obiectul achiziţiei sunt utilizate într-un termen cât mai scurt. Un termen de livrare mai mic reprezentand un avantaj real pentru autoritatea contractantă care se reflectă într-o perioadă de aşteptare mai mică până la utilizarea efectivă a produselor. / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 085-200870
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Benaming:

Contract subsecvent nr. 3 la acordul-cadru nr. 101 din 21.7.2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agressione Group
Nationaal identificatienummer: RO 9343479
Postadres: Str. Brizei nr. 53
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400221
Land: Roemenië
E-mail: claudiu_petrut@agressione.ro
Telefoon: +40 264414061
Fax: +40 264414061
Internetadres: http://www.agressione.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 658 798.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 396 637.42 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 101
Benaming:

Acord-cadru hârtie autocopiativă pentru tipar

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agressione Group
Nationaal identificatienummer: RO 9343479
Postadres: Str. Brizei nr. 53
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400221
Land: Roemenië
E-mail: claudiu_petrut@agressione.ro
Telefoon: +40 264414061
Fax: +40 264414061
Internetadres: http://www.agressione.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 858 603.00 RON
Laagste offerte: 2 658 798.00 RON / Hoogste offerte: 2 658 798.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1 la acordul--cadru nr. 101/21.7.2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agressione Group
Nationaal identificatienummer: RO 9343479
Postadres: Str. Brizei nr. 53
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400221
Land: Roemenië
E-mail: claudiu_petrut@agressione.ro
Telefoon: +40 264414061
Fax: +40 264414061
Internetadres: http://www.agressione.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 933 698.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 892.92 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Contract subsecvent nr. 2 la acordul-cadru nr. 101 din 21.7.2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agressione Group
Nationaal identificatienummer: RO 9343479
Postadres: Str. Brizei nr. 53
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400221
Land: Roemenië
E-mail: claudiu_petrut@agressione.ro
Telefoon: +40 264414061
Fax: +40 264414061
Internetadres: http://www.agressione.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 933 698.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 178 906.44 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Serviciul juridic și verificarea legalităţii actelor din cadrul companiei
Postadres: Bulevardul Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6
Plaats: Bucureşti
Postcode: 061126
Land: Roemenië
E-mail: clienti@cnin.ro
Telefoon: +40 214348802
Fax: +40 214348821
Internetadres: www.cnin.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020