Leveringen - 577433-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Krushari: Brandstoffen

2020/S 234-577433

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Krushari
Nationaal identificatienummer: 000852754
Postadres: ul. „Deveti septemvri“ No. 3-A
Plaats: s. Krushari
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Postcode: 9410
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Veselina Ivanova — direktor direktsiya APIOFB
E-mail: krushari@krushari.bg
Telefoon: +359 57712024
Fax: +359 57712136
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.krushari.bg
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/14823
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Покупка (доставка) на газьол за отопление и горива, гориво-смазочни материали и др. материали за нуждите на община Крушари по обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

В рамките на обществената поръчка ще се извършват доставки на газьол за отопление и горива, гориво-смазочни материали и др. материали за нуждите на община Крушари по 3 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка на газьол за отопление за нуждите на община Крушари, СУ „Христо Смирненски“, с. Крушари и ДСХ, с. Добрин“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на горива и гориво-смазочни материали за МПС за нуждите на община Крушари“,

— обособена позиция № 3 „Доставка на горива и материали със зареждане чрез карти за безналично плащане за нуждите на МПС, собственост на Община Крушари“.

Забележка: Офертите за участие по настоящата обществена поръчка не се подават в ЦАИС ЕОП.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 514 355.50 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на газьол за отопление за нуждите на община Крушари, СУ „Христо Смирненски“, с. Крушари и ДСХ, с. Добрин

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на газьол за отопление (CPV: 09134000-7) за нуждите на общинска администрация община Крушари — с. Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А, СУ „Христо Смирненски“ — с. Крушари, ул. „Девети септември“ № 20 и Дом за стари хора — с. Добрин, ул. „Седма“ № 8.

Горивото да отговаря на БДС и Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, реда и начина за техния контрол.

Представителството на сесиите на „Национална стокова борса“ АД за сключване на борсови сделки се извършва съгласно изискванията на Закона за стоковите борси и тържищата, Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Търговският закон, Закона за задълженията и договорите и други приложими нормативни актове.

ОП2

Прогнозно количество: 150 000 л (сто и петдесет хиляди литра) + 20 %.

Възложителят не се ангажира да ги усвои изцяло и не носи отговорност пред доставчика за претенции, в случай че обемът на поръчката не бъде изпълнен изцяло. Плътността на горивата се определя при температура 15o С.

Срок за изпълнение: от 1.01.2021 г. до 31.12.2025 г.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на горива и гориво-смазочни материали за МПС за нуждите на община Крушари

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200 Dieselbrandstof
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка чрез покупка на горива за зареждане на МПС от бензиностанции и гориво-смазочни материали за нуждите на община Крушари.

Представителството на сесиите на „Национална стокова борса“ АД за сключване на борсови сделки се извършва съгласно изискванията на Закона за стоковите борси и тържищата, Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Търговският закон, Закона за задълженията и договорите и други приложими нормативни актове.

Покупка на автомобилни горива чрез зареждане на МПС, собственост на Община Крушари, от бензиностанции и гориво-смазочни материали, както следва:

1) Безоловен бензин А95Н, код по CPV 09132100-4 — с прогнозно количество за 5 години 15 000 литра (+/- 20 %) и прогнозна стойност 21 250,00 BGN.

2) Дизелово гориво Б6, код по CPV 09134200-9 — с прогнозно количество за 5 години 150 000 литра (+/- 20 %) и прогнозна стойност 212 500,00 BGN.

3) Гориво-смазочни материали, код по CPV 09211000-1 — с прогнозна стойност 2 300,00 BGN без вкл. ДДС

Количествата са прогнозни, като купувачът не се ангажира да ги усвои изцяло и не носи отговорност пред изпълнителя на договора за претенции, в случай че обемът на поръчката не бъде изпълнен изцяло.

Срок за изпълнение: от 1.02.2021 г. до 31.12.2025 г.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на горива и материали със зареждане чрез карти за безналично плащане за нуждите на МПС, собственост на Община Крушари

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200 Dieselbrandstof
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на горива (безоловен бензин и дизелово гориво) чрез системи на зареждане и закупуване на материали с използване на карти за безналично плащане в търговските обекти на продавача за зареждане на моторни превозни средства, собственост на Община Крушари.

Представителството на сесиите на „Национална стокова борса“ АД за сключване на борсови сделки се извършва съгласно изискванията на Закона за стоковите борси и тържищата, Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Търговският закон, Закона за задълженията и договорите и други приложими нормативни актове.

Прогнозни количества:

— автомобилен бензин А-95 Н — 2 000 литра, CPV 09132100-4,

— дизелово моторно гориво — 27 000 литра, CPV 09134200-9,

— течност за чистачки — 150 литра, CPV 09211000-1.

Количествата са прогнозни, като купувачът не се ангажира да ги усвои изцяло и не носи отговорност пред продавача за претенции, в случай че обемът не бъде изпълнен изцяло. Купувачът може да надвиши прогнозните количества в случай на необходимост.

Срок за изпълнение: от 1.02.2021 г. до 31.12.2025 г.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Verklaring:

На основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП публичните възложители могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Видно от приложението към чл. 1 от Постановление № 191 от 29.07.2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, горивата са включени сред стоките, които се търгуват на стоковите борси.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ОС-09-2845
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на газьол за отопление за нуждите на община Крушари, СУ „Христо Смирненски“, с. Крушари и ДСХ, с. Добрин

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Евроинвест“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 118045267
Postadres: ул. „Толстой“ № 3
Plaats: Силистра
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Postcode: 7500
Land: Bulgarije
E-mail: evro_invest@abv.bg
Telefoon: +359 897983388
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 215 850.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 230 358.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Ос-09-2843
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка на горива и гориво-смазочни материали за МПС за нуждите на община Крушари

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ЕТ „Ренесанс-КПДТ — Кирил Жендов“
Nationaal identificatienummer: 030169974
Postadres: ул. „Четвърта“ № 4
Plaats: с. Лозенец
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Postcode: 9414
Land: Bulgarije
E-mail: renesans@mail.bg
Telefoon: +359 899862918
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 236 050.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 240 175.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ОС-09-2844
Perceel nr.: 3
Benaming:

Доставка на горива и материали със зареждане чрез карти за безналично плащане за нуждите на МПС, собственост на Община Крушари

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Бент Ойл“ АД
Nationaal identificatienummer: 200852966
Postadres: ул. „Шар планина“ № 35, ет. 5
Plaats: София
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Postcode: 1303
Land: Bulgarije
E-mail: office@bentoil.com
Telefoon: +359 28183044
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 900.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 822.50 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020