Leveringen - 577434-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Zalău: Laboratoriumreagentia

2020/S 234-577434

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Județean de Urgență Zalău
Nationaal identificatienummer: 4291719
Postadres: Str. Simion Bărnuţiu nr. 67
Plaats: Zalău
NUTS-code: RO116 Sălaj
Postcode: 450129
Land: Roemenië
Contactpersoon: Birou achiziții publice – Banut Daniela +40 0741262521
E-mail: achizitii@spitalzalau.ro
Telefoon: +40 260616920
Fax: +40 260661066
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.spitalzalau.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Teste imunocromatografice antigen SARS CoV 2 din exsudat nazo-faringian

Referentienummer: 20.04.03
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Teste imunocromatografice antigen SARS CoV 2 din exsudat nazo-faringian.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 495 000.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116 Sălaj
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, loc. Zalau, Str. Simion Barnutiu nr. 67. Transportul este inclus in pret, iar livrarea produselor se va face numai pe baza comenzii scrise a beneficiarului si transmise furnizorului prin fax sau e-mail.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nr. crt., denumire produs, u.m., cantitate minima 24 de luni, cantitate maxima 24 de luni:

1. Teste imunocromatografice antigen SARS CoV 2 din exsudat nazo-faringian buc. 500-200 000.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 145-356612
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1403
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bio Service S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 5126701
Postadres: Str. Păsărani nr. 56B, sector 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 023046
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta@bioservice.ro
Telefoon: +40 214575425
Fax: +40 214575357
Internetadres: www.bioservice.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 400 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 330 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23764
Benaming:

Acord Cadru

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bio Service S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 5126701
Postadres: Str. Păsărani nr. 56B, sector 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 023046
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta@bioservice.ro
Telefoon: +40 214575425
Fax: +40 214575357
Internetadres: www.bioservice.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 400 000.00 RON
Laagste offerte: 6 600 000.00 RON / Hoogste offerte: 6 600 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1235
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bio Service S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 5126701
Postadres: Str. Păsărani nr. 56B, sector 2
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 023046
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta@bioservice.ro
Telefoon: +40 214575425
Fax: +40 214575357
Internetadres: www.bioservice.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 400 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 165 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020