Leveringen - 577441-2020

01/12/2020    S234

България-Добрич: Фармацевтични продукти

2020/S 234-577441

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Многопрофилна болница за активно лечение — Добрич“ АД
Национален регистрационен номер: 124141302
Пощенски адрес: ул. „Панайот Хитов“ № 24
Град: Добрич
код NUTS: BG332 Добрич
Пощенски код: 9300
Държава: България
Лице за контакт: Андрей Андреев
Електронна поща: oblb@bergon.net
Телефон: +359 58601096
Факс: +359 58600414
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mbal-dobrich.com
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal-dobrich.com/current/
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: лечебно заведение — търговско дружество по чл. 37 от ЗЛЗ
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ — Добрич, гр. Добрич по рамково споразумение

II.1.2)Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Процедура по вътрешен конкурентен избор чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в БЪЛГАРИЯ (ЦОПСЗ).

Периодична доставка на лекарствени продукти по 2 обособени позиции, 57 номенклатури по видове и количества, описани в електронната система.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 6 004 316.43 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на лекарствени продукти по обособена позиция № 1 за нуждите на „МБАЛ — Добрич“ АД, гр. Добрич по рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Добрич
Основно място на изпълнение:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ № 24, МБАЛ — Добрич — болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на лекарствени продукти — 26 номенклатури (Cyclophosphamide, Ifosfamide, erythropoietin (Epoetin alfa), Darbepoetin alfa, Paclitaxel, Trastuzumab, Bevacizumab, Pertuzumab, Trastuzumab Emtansine, Erythropoietin(Epoetin beta), Erythropoietin(Epoetin zeta), Dexamethasone, Pemetrexed, Fluorouracil, Vinorelbine, Epirubicin, Carboplatin, Trastuzumab, Temozolomide, Gemcitabine, Capecitabine, Cisplatin, Oxaliplatin, Cetuximab, Gefitinib, Docetaxel) по видове и количества, описани в електронната система.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на лекарствени продукти по обособена позиция № 2 за нуждите на „МБАЛ — Добрич“ АД по рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Добрич
Основно място на изпълнение:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ № 24, МБАЛ — Добрич — болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на лекарствени продукти — 31 номенклатури (Methotrexate, Sorafenib, Pazopanib, Erlotinib, Enzalutamide, Oxycodone, Dihydrocodeine, Oxycodone, Naloxone, Fentanyl, Vemurafenib, Sunitinib, Lapatinib, Everolimus, Crizotinib, Eribulin, Aflibercept, Abiraterone, Pegfilgrastim, Denosumab, Morphine, Pethidine, Buprenorphine, Tramadol, Calcium folinate, Axitinib, Topotecan, Olaparib, Filgrastim, Mycobacterium bovis BCG, Irinotecan) по видове и количества описани в електронната система.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
Използван е електронен търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 172-419190
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 60
Обособена позиция №: 2 - 1
Наименование:

L01BA01, L01XE05, L01XE11

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 11
Брой на офертите, постъпили от МСП: 9
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 11
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Алта Фармасютикълс“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175256438
Пощенски адрес: бизнес център „Абакус“, бул. „България“ № 118, ет. 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: zop@altaph.eu
Телефон: +359 28549700
Факс: +359 29532622
Интернет адрес: www.altaph.eu
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 769 961.15 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 61
Обособена позиция №: 1 - 1
Наименование:

B03XA01, B03XA02, L01CD01

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 10
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Медекс“ ООД
Национален регистрационен номер: 131268894
Пощенски адрес: ул. „Чавдар войвода“ № 48
Град: с. Световрачене
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1252
Държава: България
Електронна поща: tenders@medex.bg
Телефон: +359 24051900
Факс: +359 24051899
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 202 950.09 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 62
Обособена позиция №: 2 - 2
Наименование:

L01XE04, L01XE07, L01XE10, L01XE16, L01XX41, L01XX44, L02BX03, L03AA13, M05BX04, N02AA01, N02AB02, N02AE01, N02AX02

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 11
Брой на офертите, постъпили от МСП: 9
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 11
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Софарма Трейдинг“ АД
Национален регистрационен номер: 103267194
Пощенски адрес: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, София Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@sopharmatrading.bg
Телефон: +359 28133660
Факс: +359 28133666
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 638 933.69 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 63
Обособена позиция №: 2 - 3
Наименование:

V03AF03

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 11
Брой на офертите, постъпили от МСП: 9
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 11
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Топ Хоспитал Сървис“ АД
Национален регистрационен номер: 202161036
Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 47
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: office@ths.bg
Телефон: +359 28620192
Факс: +359 28620192
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 18 057.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 64
Обособена позиция №: 1 - 2
Наименование:

L01CD02

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 10
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Новамед Трейдинг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 202778315
Пощенски адрес: ул. „131-ва“ № 5, ет. 4, ап. 10
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Електронна поща: office@novamedtrading.com
Телефон: +359 887864011
Факс: +359 887864011
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 483.82 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 65
Обособена позиция №: 1 - 3
Наименование:

L01AA01, L01AA06

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 10
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Екофарм“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130390055
Пощенски адрес: ул. „Атанас Дуков“ № 29, Рейнбоу плаза, ет. 3, № 65, ет. 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: ecopharm@ecopharm.bg
Телефон: +359 29069076
Факс: +359 29069070
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 19 434.90 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 66
Обособена позиция №: 2 - 4
Наименование:

L01XE03, L02BB04, N02AA05, N02AA08, N02AA55, N02AB03

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 11
Брой на офертите, постъпили от МСП: 9
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 11
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Медекс“ ООД
Национален регистрационен номер: 131268894
Пощенски адрес: ул. „Чавдар войвода“ № 48
Град: с. Световрачене
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1252
Държава: България
Електронна поща: tenders@medex.bg
Телефон: +359 24051900
Факс: +359 24051899
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 299 607.16 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 67
Обособена позиция №: 1 - 4
Наименование:

L01AX03, L01BC05, L01BC06, L01XA01, L01XA03, L01XC06

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 10
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Фьоникс Фарма“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203283623
Пощенски адрес: ул. „Околовръстен път“ № 199А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: info.tenders@phoenixpharma.bg
Телефон: +359 29658851
Факс: +359 29658828
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 396 424.51 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 68
Обособена позиция №: 1 - 5
Наименование:

L01XE02

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 10
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Дансон-БГ“ ООД
Национален регистрационен номер: 203612570
Пощенски адрес: ул. „Отец Паисий“ № 26
Град: Радомир
код NUTS: BG414 Перник
Пощенски код: 2400
Държава: България
Електронна поща: tenders@danhson.bg
Телефон: +359 24519249
Факс: +359 77782391
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 6 695.55 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 69
Обособена позиция №: 2 - 5
Наименование:

L01XX19

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 11
Брой на офертите, постъпили от МСП: 9
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 11
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Новамед Трейдинг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 202778315
Пощенски адрес: ул. „131-ва“ № 5, ет. 4, ап. 10
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Електронна поща: office@novamedtrading.com
Телефон: +359 887864011
Факс: +359 887864011
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 6 510.20 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 70
Обособена позиция №: 1 - 6
Наименование:

L01XC03, L01XC07, L01XC13, L01XC14

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 10
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Рош“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131279951
Пощенски адрес: ж.к. „Манастирски ливади-запад“, ул. „Бяло поле“ № 16
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: elitsa.chausheva@roche.com
Телефон: +359 28184444
Факс: +359 28591199
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 922 900.35 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 71
Обособена позиция №: 2 - 6
Наименование:

L01XE15

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 11
Брой на офертите, постъпили от МСП: 9
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 11
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Рош“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131279951
Пощенски адрес: жк. „Манастирски ливади-запад“, ул. „Бяло поле“ № 16
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: elitsa.chausheva@roche.com
Телефон: +359 28184444
Факс: +359 28591199
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 439 982.16 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 75
Обособена позиция №: 1 - 7
Наименование:

B03XA01, B03XA01, H02AB02, L01BA04, L01BC02, L01CA04, L01DB03, L01XA02, L01XC03

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
04/11/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 10
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Софарма Трейдинг“ АД
Национален регистрационен номер: 103267194
Пощенски адрес: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сгр. А, ет. 12
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1758
Държава: България
Електронна поща: office@sopharmatrading.bg
Телефон: +359 28133660
Факс: +359 28133666
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 81 666.65 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 76
Обособена позиция №: 2 - 7
Наименование:

L01XE17, L01XX17, L01XX46, L03AA02

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/11/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 11
Брой на офертите, постъпили от МСП: 9
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 11
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Фьоникс Фарма“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203283623
Пощенски адрес: ул. „Околовръстен път“ № 199А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: info.tenders@phoenixpharma.bg
Телефон: +359 29658851
Факс: +359 29658828
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 199 709.20 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/11/2020