Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 577444-2019

06/12/2019    S236

Niemcy-Kolonia: ITREX — zapewnianie zewnętrznej wiedzy fachowej i usług w zakresie zarządzania potencjałem Agencji w zakresie technologii informatycznych i rozszerzania go, w tym specjalistyczne szkolenia informatyczne

2019/S 236-577444

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 210-512169)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Adres pocztowy: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Miejscowość: Cologne
Kod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 50668
Państwo: Niemcy
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adres profilu nabywcy: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ITREX — zapewnianie zewnętrznej wiedzy fachowej i usług w zakresie zarządzania potencjałem Agencji w zakresie technologii informatycznych i rozszerzania go, w tym specjalistyczne szkolenia informatyczne

Numer referencyjny: EASA.2019.HVP.21
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie na usługi informatyczne, 3 części:

część 1: wiedza fachowa i usługi w zakresie obsługi i utrzymania bieżącego zaplecza informatycznego;

część 2: wiedza fachowa i usługi w zakresie projektowania, rozwoju i wdrażania nowych możliwości informatycznych;

część 3: specjalistyczne szkolenia i warsztaty informatyczne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 210-512169

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 09/12/2019
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 16/12/2019
Czas lokalny: 15:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Pozostałe terminy (termin składania wniosków o wyjaśnienia do Agencji): 7.12.2019 r., godz. 10.00; ostatnia data publikacji wyjaśnień przez Agencję: 10.12.2019, otwarcie ofert: 18.12.2019 o 11:00) także odpowiednio ulegają zmianie.