Leveringen - 577455-2020

01/12/2020    S234

Polen-Stettin: Diverse computeruitrusting

2020/S 234-577455

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Postadres: al. Piastów 17
Plaats: Szczecin
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Postcode: 70-310
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Zielonka
E-mail: dzp@zut.edu.pl
Telefoon: +48 914494042
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zut.edu.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia wyższa
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: nauka i edukacja

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania edycja II/2020

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30236000 Diverse computeruitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wolnego od wad prawnych sprzętu komputerowego i oprogramowania. Przedmiot zamówienia jest wyodrębniony na 10 części. Dalsze informacje co do zamówienia w ramach wszystkich części (w tym rodzaje sprzętu i oprogramowania składających się na daną część) podane są poniżej w ogłoszeniu, przy czym w pełni szczegółowo i wyczerpująco informacje we wskazanym zakresie podaje SIWZ. Przez określenie „SIWZ” używane w ogłoszeniu należy rozumieć dokumenty niniejszego zamówienia składające się na specyfikację, o której mowa w art. 36 polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”). Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy Pzp. W postępowaniu nie przewiduje się (nie ma zamiaru) ani zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje się też stosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 317 552.84 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 7

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30236000 Diverse computeruitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pomieszczenia Instytucji Zamawiającej (Zamawiającego) znajdujące się w budynku Uczelnianego Centrum Informatyki przy ul. Jagiellońskiej 20–21 w Szczecinie, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Dostawa fabrycznie nowego i wolnego od wad prawnych i fizycznych Sprzętu komputerowego i oprogramowania Ed.I – całość zwana dalej łącznie jako „sprzęt”. W zamówieniu wyodrębnionych zostało 10 samodzielnych części, z których każda nazywana jest w SIWZ „Zadaniem”, dopuszczając tym samym składanie ofert częściowych na każdą z tych części. Opis techniczny przedmiotu niniejszego zamówienia [wyszczególnienie rodzaju sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach danego Zadania, jego ilość oraz właściwości techniczne lub funkcjonalne i inne wymagane przez Zamawiającego minimalne właściwości dla poszczególnych Zadań składających się na przedmiot zamówienia określa Załącznik nr 2 SIWZ. Sprzęt komputerowy opisany w Załączniku nr 2 SIWZ został opisany również z dodatkowym wyodrębnieniem pod nazwą „podzadanie”. Ilość podzadań – zwanych w SIWZ „podzadaniami” – w ramach każdego z Zadań określa Załącznik nr 2 SIWZ. Podzadanie stanowi odrębną część zamówienia w ramach danego zadania.

2. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w powyżej) wchodzi minimum:

1) sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego sprzętu (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej);

2) zapewnienie Zamawiającemu licencji bezterminowej, pełnej w odniesieniu do programów komputerowych wskazanych w SIWZ, jak też ewentualnych innych programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą przedmiot oferty na sprzęt lub części składowe niezbędne do korzystania z zaoferowanego sprzętu;

3) na żądanie Zamawiającego, dostawa sprzętu, obejmuje również wykonanie czynności pierwszego próbnego uruchomienia. Czynności próbnego uruchomienia podlegają wykonaniu w miejscu dostarczenia sprzętu;

4) udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu sprzęt, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż wskazany w SIWZ, licząc od dnia wydania Zamawiającemu sprzętu;

5) uzyskanie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów związanych z korzystaniem ze sprzętu, w tym dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w punkcie powyższym.

3. Szczegółowo zakres i sposób spełnienia świadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz rodzaj i sposób przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 5) powyżej – podaje Wzór umowy dla sprzętu (Załącznik nr 7 SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Podane w sekcji II.2.5 kryterium pozacenowe, tj. „termin wykonania zamówienia" zostało ujęte jako „kryterium jakości", gdyż formularz ogłoszenia nie przewiduje możliwości innego ich wskazania.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 9

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30236000 Diverse computeruitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pomieszczenia Instytucji Zamawiającej (Zamawiającego) znajdujące się w budynku Uczelnianego Centrum Informatyki przy ul. Jagiellońskiej 20–21 w Szczecinie, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Dostawa fabrycznie nowego i wolnego od wad prawnych i fizycznych Sprzętu komputerowego i oprogramowania Ed.I – całość zwana dalej łącznie jako „sprzęt”. W zamówieniu wyodrębnionych zostało 10 samodzielnych części, z których każda nazywana jest w SIWZ „Zadaniem”, dopuszczając tym samym składanie ofert częściowych na każdą z tych części. Opis techniczny przedmiotu niniejszego zamówienia [wyszczególnienie rodzaju sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach danego Zadania, jego ilość oraz właściwości techniczne lub funkcjonalne i inne wymagane przez Zamawiającego minimalne właściwości dla poszczególnych Zadań składających się na przedmiot zamówienia określa Załącznik nr 2 SIWZ. Sprzęt komputerowy opisany w Załączniku nr 2 SIWZ został opisany również z dodatkowym wyodrębnieniem pod nazwą „podzadanie”. Ilość podzadań – zwanych w SIWZ „podzadaniami” – w ramach każdego z Zadań określa Załącznik nr 2 SIWZ. Podzadanie stanowi odrębną część zamówienia w ramach danego zadania.

2. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w powyżej) wchodzi minimum:

1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego sprzętu (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej);

2) Zapewnienie Zamawiającemu licencji bezterminowej, pełnej w odniesieniu do programów komputerowych wskazanych w SIWZ, jak też ewentualnych innych programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą przedmiot oferty na sprzęt lub części składowe niezbędne do korzystania z zaoferowanego sprzętu;

3) Na żądanie Zamawiającego, dostawa sprzętu, obejmuje również wykonanie czynności pierwszego próbnego uruchomienia. Czynności próbnego uruchomienia podlegają wykonaniu w miejscu dostarczenia sprzętu.

4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu sprzęt, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż wskazany w SIWZ, licząc od dnia wydania Zamawiającemu sprzętu;

5) Uzyskanie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów związanych z korzystaniem ze sprzętu, w tym dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w punkcie powyższym;

3. Szczegółowo zakres i sposób spełnienia świadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz rodzaj i sposób przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 5) powyżej – podaje Wzór Umowy dla sprzętu (Załącznik nr 7 SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Podane w sekcji II.2.5 kryterium pozacenowe, tj. „termin wykonania zamówienia” zostało ujęte jako „kryterium jakości”, gdyż formularz ogłoszenia nie przewiduje możliwości innego ich wskazania.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 10

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30236000 Diverse computeruitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pomieszczenia Instytucji Zamawiającej (Zamawiającego) znajdujące się w budynku Uczelnianego Centrum Informatyki przy ul. Jagiellońskiej 20–21 w Szczecinie, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Dostawa fabrycznie nowego i wolnego od wad prawnych i fizycznych Sprzętu komputerowego i oprogramowania Ed.I – całość zwana dalej łącznie jako „sprzęt”. W zamówieniu wyodrębnionych zostało 10 samodzielnych części, z których każda nazywana jest w SIWZ „Zadaniem”, dopuszczając tym samym składanie ofert częściowych na każdą z tych części. Opis techniczny przedmiotu niniejszego zamówienia [wyszczególnienie rodzaju sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach danego Zadania, jego ilość oraz właściwości techniczne lub funkcjonalne i inne wymagane przez Zamawiającego minimalne właściwości dla poszczególnych Zadań składających się na przedmiot zamówienia określa Załącznik nr 2 SIWZ. Sprzęt komputerowy opisany w Załączniku nr 2 SIWZ został opisany również z dodatkowym wyodrębnieniem pod nazwą „podzadanie”. Ilość podzadań – zwanych w SIWZ „podzadaniami” – w ramach każdego z Zadań określa Załącznik nr 2 SIWZ. Podzadanie stanowi odrębną część zamówienia w ramach danego zadania.

2. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w powyżej) wchodzi minimum:

1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego sprzętu (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej);

2) Zapewnienie Zamawiającemu licencji bezterminowej, pełnej w odniesieniu do programów komputerowych wskazanych w SIWZ, jak też ewentualnych innych programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą przedmiot oferty na sprzęt lub części składowe niezbędne do korzystania z zaoferowanego sprzętu;

3) Na żądanie Zamawiającego, dostawa sprzętu, obejmuje również wykonanie czynności pierwszego próbnego uruchomienia. Czynności próbnego uruchomienia podlegają wykonaniu w miejscu dostarczenia sprzętu.

4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu sprzęt przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż wskazany w SIWZ, licząc od dnia wydania Zamawiającemu sprzętu;

5) Uzyskanie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów związanych z korzystaniem ze sprzętu, w tym dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w punkcie powyższym;

3. Szczegółowo zakres i sposób spełnienia świadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz rodzaj i sposób przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 5) powyżej - podaje Wzór Umowy dla sprzętu (Załącznik nr 7 SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Podane w sekcji II.2.5 kryterium pozacenowe, tj. „termin wykonania zamówienia” zostało ujęte jako „kryterium jakości”, gdyż formularz ogłoszenia nie przewiduje możliwości innego ich wskazania.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 136-334324
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Zadanie 7
Perceel nr.: 7
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cortland Sp. z o.o.
Postadres: ul. Zgody 38
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 60-122
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 380.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Zadanie 9
Perceel nr.: 9
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 10
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Sp.J
Postadres: ul. Racławicka 23
Plaats: Stargard
NUTS-code: PL42 Zachodniopomorskie
Postcode: 73-110
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 122 940.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Z uwagi, że formularz ogłoszenia nie przewiduje w sekcji V.1 w zad. 9 wskazania innych powodów nieudzielenia zamówienia, Zamawiający podaje informacje o nieudzieleniu zamówienia w

Zad. 9 – unieważnienie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej (KIO)
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: KIO
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020