Leveringen - 577456-2020

01/12/2020    S234

Slowakije-Dolný Kubín: Elektriciteit

2020/S 234-577456

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mesto Dolný Kubín
Nationaal identificatienummer: 00314463
Postadres: Hviezdoslavovo námestie 1651/2
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Ľudmila Macejková,Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
E-mail: ludmila.macejkova@komunalservissk.sk
Telefoon: +421 908284734
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dolnykubin.sk
Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4881
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Základná škola Janka Matúšku
Nationaal identificatienummer: 37808699
Postadres: Kohútov sad 1752/4
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Rastislav Eliaš
E-mail: sekretariat@zsjmdk.org
Telefoon: +421 435862346
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zsjmdk.edupage.org
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín
Nationaal identificatienummer: 00355046
Postadres: Námestie slobody 1269/3
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Jana Greššová
E-mail: riaditel@msksdk.sk
Telefoon: +421 435862269
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.msksdk.sk
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa
Nationaal identificatienummer: 36132497
Postadres: Matúškova 1632/5
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Michal Janiga
E-mail: michal.janiga@zuspmb.sk
Telefoon: +421 435862052
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zuspmb.sk
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Základná umelecká škola Ivana Ballu
Nationaal identificatienummer: 37808800
Postadres: Námestie slobody 1575/16
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Roman Ďaďo
E-mail: zus.iballu@orava.sk
Telefoon: +421 435864137
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zusiballu.edupage.org
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Základná škola Martina Kukučína
Nationaal identificatienummer: 37810669
Postadres: SNP 1199/36
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Katarína Števonková
E-mail: riaditelka@zsmkdk.sk
Telefoon: +421 435862540
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zsmkdk.sk
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Základná škola Petra Škrabáka
Nationaal identificatienummer: 37808796
Postadres: Martina Hattalu 2151
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Magdaléna Kubisová
E-mail: skola@zsdk.info
Telefoon: +421 435832511
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zspskrabakadk.edupage.org
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Základná škola s materskou školou Komenského
Nationaal identificatienummer: 37808761
Postadres: Komenského 279/32
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Daša Badáňová
E-mail: sekretariat@zskomdk.sk
Telefoon: +421 435863163
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zskomdk.edupage.org
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technické služby, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 31609911
Postadres: Nábrežie Oravy 627/1
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Pavol Heško
E-mail: hesko@tsdk.sk
Telefoon: +421 435864905
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tsdk.sk
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Dolný Kubín

Referentienummer: KS/VO/07-20/EL-KSVO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 164 554.14 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Odberné miesta zriadené v administratívnych a prevádzkových budovách, resp. v objektoch verejného osvetlenia verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zákazku tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní najdlhšie na 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO v nasledovných tarifných pásmach a predpokladaných množstvách:

1. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách

Vysoký tarif predpokladané množstvo 1 321,342 MWh

2. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách

Nízky tarif predpokladané množstvo 345,806 MWh

3. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách

Jednotarif predpokladané množstvo 665,616 MWh

4. Verejné osvetlenie

Vysoký tarif predpokladané množstvo 0,000 MWh

5. Verejné osvetlenie

Nízky tarif predpokladané množstvo 0,000 MWh

6. Verejné osvetlenie

Jednotarif predpokladané množstvo 1 340,320 MWh

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 187-449403
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rámcová dohoda č. RD-08/2019/PL o združenej dodávke elektrickej energie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Energie2, a.s.
Nationaal identificatienummer: 46113177
Postadres: Lazaretská3a 3a
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK010 Bratislavský kraj
Postcode: 811 08
Land: Slovakije
E-mail: obstaravanie@energie2.sk
Telefoon: +421 385365191
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 634 887.36 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 164 554.14 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Predpokladaná celková hodnota zákazky (634 887,36 EUR bez DPH) v bode V.2.4) tohto oznámenia je stanovená ako predpokladaná celková cena za dodávky elektrickej energie pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k verejnému obstarávaniu za 24 mesiacov trvania zmluvného vzťahu vyjadrená v EUR bez DPH vrátane regulovaných zložiek ceny a spotrebnej dane.

2. Celková konečná hodnota zákazky v bodoch II.1.7.) a V.2.4) tohto oznámenia (164 554,14 EUR bez DPH) je stanovená ako celková cena za dodávky elektrickej energie pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO za 24 mesiacov trvania zmluvného vzťahu vyjadrená v EUR bez DPH, ktorá neobsahuje regulované zložky ceny a ani spotrebnú daň.

3. Výsledkom verejnej súťaže bude Rámcová dohoda č. RD-08/2020/ EL o združenej dodávke elektrickej energie uzatvorená s úspešným uchádzačom na obdobie 24 mesiacov.

4. Ponuky vyhodnocovala komisia na vyhodnotenie ponúk v nasledovnom zložení: Ing. Pavel Kopčík predseda komisie, Mgr. Jarmila Cserhelyiová a Mgr. Ľudmila Macejková členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky.

5. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené VO, jeho predmetom nie je obstarávanie inovácií a nejedná sa ani o obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020