Leveringen - 577456-2020

01/12/2020    S234

Slovensko-Dolný Kubín: Elektrická energia

2020/S 234-577456

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Dolný Kubín
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00314463
Poštová adresa: Hviezdoslavovo námestie 1651/2
Mesto/obec: Dolný Kubín
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 026 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľudmila Macejková,Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
E-mail: ludmila.macejkova@komunalservissk.sk
Telefón: +421 908284734
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.dolnykubin.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4881
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná škola Janka Matúšku
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37808699
Poštová adresa: Kohútov sad 1752/4
Mesto/obec: Dolný Kubín
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 026 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Eliaš
E-mail: sekretariat@zsjmdk.org
Telefón: +421 435862346
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.zsjmdk.edupage.org
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00355046
Poštová adresa: Námestie slobody 1269/3
Mesto/obec: Dolný Kubín
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 026 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Greššová
E-mail: riaditel@msksdk.sk
Telefón: +421 435862269
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.msksdk.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36132497
Poštová adresa: Matúškova 1632/5
Mesto/obec: Dolný Kubín
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 026 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Janiga
E-mail: michal.janiga@zuspmb.sk
Telefón: +421 435862052
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.zuspmb.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná umelecká škola Ivana Ballu
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37808800
Poštová adresa: Námestie slobody 1575/16
Mesto/obec: Dolný Kubín
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 026 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Ďaďo
E-mail: zus.iballu@orava.sk
Telefón: +421 435864137
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.zusiballu.edupage.org
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná škola Martina Kukučína
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37810669
Poštová adresa: SNP 1199/36
Mesto/obec: Dolný Kubín
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 026 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Števonková
E-mail: riaditelka@zsmkdk.sk
Telefón: +421 435862540
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.zsmkdk.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná škola Petra Škrabáka
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37808796
Poštová adresa: Martina Hattalu 2151
Mesto/obec: Dolný Kubín
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 026 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Kubisová
E-mail: skola@zsdk.info
Telefón: +421 435832511
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.zspskrabakadk.edupage.org
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná škola s materskou školou Komenského
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37808761
Poštová adresa: Komenského 279/32
Mesto/obec: Dolný Kubín
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 026 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Daša Badáňová
E-mail: sekretariat@zskomdk.sk
Telefón: +421 435863163
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.zskomdk.edupage.org
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Technické služby, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31609911
Poštová adresa: Nábrežie Oravy 627/1
Mesto/obec: Dolný Kubín
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 026 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Pavol Heško
E-mail: hesko@tsdk.sk
Telefón: +421 435864905
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.tsdk.sk
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Dolný Kubín

Referenčné číslo: KS/VO/07-20/EL-KSVO
II.1.2)Hlavný kód CPV
09310000 Elektrická energia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 164 554.14 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
09310000 Elektrická energia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Odberné miesta zriadené v administratívnych a prevádzkových budovách, resp. v objektoch verejného osvetlenia verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Zákazku tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní najdlhšie na 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO v nasledovných tarifných pásmach a predpokladaných množstvách:

1. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách

Vysoký tarif predpokladané množstvo 1 321,342 MWh

2. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách

Nízky tarif predpokladané množstvo 345,806 MWh

3. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách

Jednotarif predpokladané množstvo 665,616 MWh

4. Verejné osvetlenie

Vysoký tarif predpokladané množstvo 0,000 MWh

5. Verejné osvetlenie

Nízky tarif predpokladané množstvo 0,000 MWh

6. Verejné osvetlenie

Jednotarif predpokladané množstvo 1 340,320 MWh

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 187-449403
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Rámcová dohoda č. RD-08/2019/PL o združenej dodávke elektrickej energie

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
24/11/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 6
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 6
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Energie2, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 46113177
Poštová adresa: Lazaretská3a 3a
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 811 08
Štát: Slovensko
E-mail: obstaravanie@energie2.sk
Telefón: +421 385365191
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 634 887.36 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 164 554.14 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Predpokladaná celková hodnota zákazky (634 887,36 EUR bez DPH) v bode V.2.4) tohto oznámenia je stanovená ako predpokladaná celková cena za dodávky elektrickej energie pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k verejnému obstarávaniu za 24 mesiacov trvania zmluvného vzťahu vyjadrená v EUR bez DPH vrátane regulovaných zložiek ceny a spotrebnej dane.

2. Celková konečná hodnota zákazky v bodoch II.1.7.) a V.2.4) tohto oznámenia (164 554,14 EUR bez DPH) je stanovená ako celková cena za dodávky elektrickej energie pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO za 24 mesiacov trvania zmluvného vzťahu vyjadrená v EUR bez DPH, ktorá neobsahuje regulované zložky ceny a ani spotrebnú daň.

3. Výsledkom verejnej súťaže bude Rámcová dohoda č. RD-08/2020/ EL o združenej dodávke elektrickej energie uzatvorená s úspešným uchádzačom na obdobie 24 mesiacov.

4. Ponuky vyhodnocovala komisia na vyhodnotenie ponúk v nasledovnom zložení: Ing. Pavel Kopčík predseda komisie, Mgr. Jarmila Cserhelyiová a Mgr. Ľudmila Macejková členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky.

5. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené VO, jeho predmetom nie je obstarávanie inovácií a nejedná sa ani o obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/11/2020