Leveringen - 577456-2020

01/12/2020    S234

Slowakije-Dolný Kubín: Elektriciteit

2020/S 234-577456

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mesto Dolný Kubín
Nationaal identificatienummer: 00314463
Postadres: Hviezdoslavovo námestie 1651/2
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Ľudmila Macejková,Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
E-mail: ludmila.macejkova@komunalservissk.sk
Telefoon: +421 908284734
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dolnykubin.sk
Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4881
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Základná škola Janka Matúšku
Nationaal identificatienummer: 37808699
Postadres: Kohútov sad 1752/4
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Rastislav Eliaš
E-mail: sekretariat@zsjmdk.org
Telefoon: +421 435862346
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zsjmdk.edupage.org
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín
Nationaal identificatienummer: 00355046
Postadres: Námestie slobody 1269/3
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Jana Greššová
E-mail: riaditel@msksdk.sk
Telefoon: +421 435862269
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.msksdk.sk
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa
Nationaal identificatienummer: 36132497
Postadres: Matúškova 1632/5
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Michal Janiga
E-mail: michal.janiga@zuspmb.sk
Telefoon: +421 435862052
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zuspmb.sk
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Základná umelecká škola Ivana Ballu
Nationaal identificatienummer: 37808800
Postadres: Námestie slobody 1575/16
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Roman Ďaďo
E-mail: zus.iballu@orava.sk
Telefoon: +421 435864137
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zusiballu.edupage.org
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Základná škola Martina Kukučína
Nationaal identificatienummer: 37810669
Postadres: SNP 1199/36
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Katarína Števonková
E-mail: riaditelka@zsmkdk.sk
Telefoon: +421 435862540
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zsmkdk.sk
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Základná škola Petra Škrabáka
Nationaal identificatienummer: 37808796
Postadres: Martina Hattalu 2151
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Magdaléna Kubisová
E-mail: skola@zsdk.info
Telefoon: +421 435832511
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zspskrabakadk.edupage.org
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Základná škola s materskou školou Komenského
Nationaal identificatienummer: 37808761
Postadres: Komenského 279/32
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Daša Badáňová
E-mail: sekretariat@zskomdk.sk
Telefoon: +421 435863163
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zskomdk.edupage.org
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technické služby, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 31609911
Postadres: Nábrežie Oravy 627/1
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Pavol Heško
E-mail: hesko@tsdk.sk
Telefoon: +421 435864905
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tsdk.sk
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Dolný Kubín

Referentienummer: KS/VO/07-20/EL-KSVO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 164 554.14 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 187-449403

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rámcová dohoda č. RD-08/2019/PL o združenej dodávke elektrickej energie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Energie2, a.s.
Nationaal identificatienummer: 46113177
Postadres: Lazaretská3a 3a
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK010 Bratislavský kraj
Postcode: 811 08
Land: Slovakije
E-mail: obstaravanie@energie2.sk
Telefoon: +421 385365191
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 634 887.36 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 164 554.14 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020