Leveringen - 577457-2020

01/12/2020    S234

Slowakije-Poprad: Grafische kleurenprinters

2020/S 234-577457

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s. r. o.
Nationaal identificatienummer: 44021763
Postadres: Popradskej brigády 749/13
Plaats: Poprad
NUTS-code: SK041 Prešovský kraj
Postcode: 058 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Eva Bitarovská
E-mail: bitar@stonline.sk
Telefoon: +421 905733812
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.poptlac.sk
Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/private/organization/20556/order/427819
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: podnikateľský subjekt - § 8 ods. 1
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Súkromná firma, výrobno-predajná činnosť - tlačiarenské práce, vydavateľstvo

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nákup modernej technológie pre tlačiareň v Poprade

Referentienummer: 2020-041572
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232130 Grafische kleurenprinters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nákup zariadenia pre modernizáciu výroby a tiež praktického vyučovania v rámci vzdelávacieho procesu, konkrétne sa jedná o tieto zariadenia s príslušenstvom:

1) farebná veľkoformátová UV atramentová tlačiareň

2) farebná tonerová tlačiareň

3) stolový rezací ploter

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK041 Prešovský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Popradskej brigády 749/13, 058 01 Poprad

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nákup zariadení pre modernizáciu výroby a tiež praktického vyučovania v rámci vzdelávacieho procesu, konkrétne sa jedná o tieto zariadenia s príslušenstvom:

1) farebná veľkoformátová UV atramentová tlačiareň - 1 ks

2) farebná tonerová tlačiareň - 1 ks

3) stolový rezací ploter - 1 ks

Súčasťou dodávky tovaru je:

— doprava na miesto realizácie zákazky, včítane jeho nakládky, dopravy na miesto inštalácie a vykládky v mieste inštalácie,

— inštalácia, montáž a odskúšanie (sprevádzkovanie) zariadení

— záručný a mimozáručný servis uvedených zariadení pozostávajúci s údržby a opráv, pričom musia byť dodržané obchodné podmienky uvedené v zmluve

— odovzdanie dokladov, projektov a dokumentácie k predmetu zmluvy ako celku a jeho komponentov, ktoré sú predmetom zmluvy

— základné zaškolenie personálu u zákazníka, ktorý bude v škole zabezpečovať prevádzku zariadenia, resp. ho používať pri svojej činnosti.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Verejné obstarávanie je realizované v rámci projektu Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o. zvyšuje svoju konkurencieschopnosť v spolupráci so SOŠT v Poprade, ktorý je financovaný z prostriedkov EFRR, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, výzva č. OPII-MH/DP/2020/11.3-25

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zloženie hodnotiacej komisie:

Ing. Anton Földeš štatutárny zástupca, predseda komisie

Ing. Igor Mitterpach, odborník z praxe, člen komisie

Irena Mlynárová odborník z praxe, člen komisie

Ing. Eva Bitarovská pracovník pre VO, člen komisie

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 172-413889
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Nákup modernej technológie pre tlačiareň v Poprade

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zrušenie postupu verejného obstarávania v súlade s §57 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pretože sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, konkrétne "ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky".

O zrušení verejného obstarávania budú uchádzači informovaní cez systém Eranet, ktorý slúži na komunikáciu verejného obstarávateľa s uchádzačmi. Informácia o zrušení verejného obstarávania bude zverejnená aj na adresách, kde boli zverejnené súťažné podklady k zákazke: https://www.uvo.gov.sk/private/organization/20556/order/427819,

https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/500.

Zadávanie zákazky bude predmetom opätovného verejného obstarávania, pričom použijeme verejnú súťaž pre obstaranie nadlimitnej zákazky. Toto nové verejné obstarávanie bude zverejnené v súlade s platnou legislatívou.

Predmetné verejné obstarávanie nebolo zelené, netýkalo sa obstarávania inovácií a nebolo zamerané na sociálne aspekty

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020