Leveringen - 577466-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Boekarest: Betonproducten

2020/S 234-577466

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania Municipală Energetica București S.A.
Nationaal identificatienummer: 37752029
Postadres: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, mezanin și etaj 1, sectorul 4
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 040037
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ciprian-Mădălin Secu
E-mail: achizitii@cmeb.com.ro
Telefoon: +40 372400780
Fax: +40 372470781
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cmeb.com.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Energie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Energie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Plăci prefabricate din beton armat

Referentienummer: 37752029/2019/47P
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44114200 Betonproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziția de „Plăci prefabricate din beton armat”, prin închierea unui acord-cadru cu o durată de 12 luni, împărțită în cinici loturi:

— lot 1 – placă P 220 G;

— lot 2 – placă P 260 G;

— lot 3 – placă P 400 G;

— lot 4 – element prefabricat coș acces;

— lot 5 – element prefabricat trapă acces 2 260 x 390 (orientativ).

Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare:

A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, termenul-limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de maximum 15 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor;

B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarficare/informații suplimentare în a 10-a zi dinainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 581 800.00 RON / Hoogste offerte: 581 800.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Placă P 260 G

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223821 Prefabelementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucureşti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Placă P 260 G – min. 10 buc., max. 20 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Element prefabricat trapă acces 2 260 x 390 (orientativ)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223821 Prefabelementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucureşti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Element prefabricat trapă acces 2 260 x 390 (orientativ) – min. 15 buc., max. 30 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Element prefabricat coș acces

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223821 Prefabelementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucureşti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Element prefabricat coș acces – min. 5 buc., max. 10 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Placă P 220 G

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223821 Prefabelementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucureşti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Placă P 220 G – min. 10 buc., max. 20 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Placă P 400 G

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223821 Prefabelementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucureşti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Placă P 400 G – min. 50 buc., max. 150 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 120-293459
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 121, 122, 123, 124
Perceel nr.: 1
Benaming:

Placă P 220 G

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agrilid Activ S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO30467920
Postadres: Nr. 945
Plaats: Buzău
NUTS-code: RO222 Buzău
Postcode: 120167
Land: Roemenië
E-mail: agrilidactiv@yahoo.com
Telefoon: +40 728844223
Fax: +40 238710557
Internetadres: www.apref.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 712 259.40 RON
Laagste offerte: 581 800.00 RON / Hoogste offerte: 581 800.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Compania Municipală Energetică București S.A., Serviciul juridic
Postadres: Splaiul Unirii nr. 76, corp A, mezanin și etaj 1, sectorul 4
Plaats: București
Land: Roemenië
E-mail: office@cmeb.com.ro
Telefoon: +40 372400780
Fax: +40 372400781
Internetadres: http://www.cmeb.com.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020