Leveringen - 577470-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Alexandria: Anthelmintica

2020/S 234-577470

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Județean de Urgență Alexandria
Nationaal identificatienummer: 4253650
Postadres: Str. Libertății nr. 1
Plaats: Alexandria
NUTS-code: RO317 Teleorman
Postcode: 140009
Land: Roemenië
Contactpersoon: Apostolescu Gabriela
E-mail: achizitiipublice.sjua@yahoo.com
Telefoon: +40 247311836
Fax: +40 247311836
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.spitalulalexandria.ro/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziția de medicamente în cadrul Programului Național de Diagnostic și Tratament pentru Boli Rare Mucopolizaharidoza tip II (sindrom Hunter)

Referentienummer: PAAPD1154060
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33691200 Anthelmintica
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziția de medicamente în cadrul Programului Național de Diagnostic și Tratament pentru Boli Rare Mucopolizaharidoza tip II (sindrom Hunter).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 925 932.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO317 Teleorman
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achiziția de medicamente în cadrul Programului Național de Diagnostic și Tratament pentru Boli Rare Mucopolizaharidoza tip II (sindrom Hunter).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een niet-openbare procedure
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Extremă urgență determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă și în conformitate cu condițiile stricte prevăzute de directiva

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1407
Benaming:

Ctr. furnizare – NFPAP – Achiziția de medicamente în cadrul Programului Național de Diagnostic și Tratament pentru Boli Rare Mucopolizaharidoza tip II (sindrom Hunter)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Mediplus Exim S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO9311280
Postadres: Str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov
Plaats: Mogoșoaia
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077135
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@adpharma.com
Telefoon: +40 3017474
Fax: +40 3017475
Internetadres: http://www.mediplus.ro/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 939 540.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 925 932.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020