Leveringen - 577476-2020

01/12/2020    S234

Hongarije-Balassagyarmat: Groenten, fruit en aanverwante producten

2020/S 234-577476

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_30991594
Postadres: Rákóczi fejedelem út 125–127.
Plaats: Balassagyarmat
NUTS-code: HU313 Nógrád
Postcode: 2660
Land: Hongarije
Contactpersoon: Szabó Géza
E-mail: kozbesz@kenessey.hu
Telefoon: +36 35505000
Fax: +36 35505092
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kenessey.hu
Adres van het kopersprofiel: http://www.kenessey.hu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kórház
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Földes áru,zöldség,gyümölcs,szemes áru,savanyú 2.

Referentienummer: EKR001038592020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

II/1. Földes áruk:

1. zöldségek: 20375 kg

2. primőr (saláta, karalábé,). 750 db

3. zöld levél: 5000 csomó

II/2. Friss zöldségek, gyümölcsök:

1. friss zöldség: 9250 kg

2. retek 2000 csomó

3. gyümölcs 11200 kg

II/3. Szemes áruk: 340 kg

II/4. Savanyúságok: 2000 kg

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Nyertes Ajánlattevő valamennyi Élelmiszert úgy köteles leszállítani, hogy azok a teljesítést követően az "Élelmiszer Könyv"-ben, illetve a "Gyártmánylap"-on meghatározott fogyaszthatósági, illetve minőség-megőrzési idő legalább 2/3-áig megőrizzék minőségüket (fogyaszthatóak legyenek).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU313 Nógrád
Voornaamste plaats van uitvoering:

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125–127.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

II/1. Földes áruk:

1. zöldségek: 20375 kg

2. primőr (saláta, karalábé,). 750 db

3. zöld levél: 5000 csomó

II/2. Friss zöldségek, gyümölcsök:

1. friss zöldség: 9250 kg

2. retek 2000 csomó

3. gyümölcs 11200 kg

II/3. Szemes áruk: 340 kg

II/4. Savanyúságok: 2000 kg

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Nyertes Ajánlattevő valamennyi Élelmiszert úgy köteles leszállítani, hogy azok a teljesítést követően az "Élelmiszer Könyv"-ben, illetve a "Gyártmánylap"-on meghatározott fogyaszthatósági, illetve minőség-megőrzési idő legalább 2/3-áig megőrizzék minőségüket (fogyaszthatóak legyenek).

II.1.5. pontnál feltüntetett érték DBR teljes időtartamára (36 hónapra) vonatkozó becsült összérték.

FAKSZ: dr. Bábosik Roland Ottó (OO1011), dr. Kerek Éva Gabriella (OO861)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 200-485521
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Az ajánlattételi határidő lejártáig nem nyújtottak be ajánlatot, így a tárgyi eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020