Leveringen - 577477-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Vitoria-Gasteiz: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 234-577477

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EJIE — Sociedad Informática del Gobierno Vasco
Nationaal identificatienummer: A01022664
Postadres: C/ Mediterráneo, 14
Plaats: Vitoria-Gasteiz
NUTS-code: ES21 País Vasco
Postcode: 01010
Land: Spanje
E-mail: ContratacionEJIE@ejie.eus
Telefoon: +34 945017300
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ejie.eus
Adres van het kopersprofiel: https://www.contratacion.euskadi.eus/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otro
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: TIC

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Osakidetza: suministro e instalación infraestructura WLAN. Expediente preparado exclusivamente para licitación electrónica

Referentienummer: EJIE-042-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Osakidetza: suministro e instalación infraestructura WLAN.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 975 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES21 País Vasco
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de electrónica LAN, WLAN y licencias necesarias.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Valoración económica. Criterios de aplicación de fórmulas. Lote 1 / Weging: 95
Kostencriterium - Naam: Valoración técnica. Criterios de juicios de valor. Lote 1 / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES21 País Vasco
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicios de despliegue WLAN.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Valoración económica. Criterios de aplicación de fórmulas. Lote 2 / Weging: 55
Kostencriterium - Naam: Valoración técnica. Criterios de juicios de valor. Lote 2 / Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 105-253225
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lote 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telefónica de España, S. A., Sociedad Unipersonal
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 335 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 335 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lote 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telefónica de España, S. A., Sociedad Unipersonal
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 640 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 640 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Plaats: Vitoria-Gasteiz
Land: Spanje
E-mail: oarc@euskadi.eus
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Contacto Técnico
Postadres: C/ Mediterráneo, 14
Plaats: Vitoria-Gasteiz
Postcode: 01010
Land: Spanje
E-mail: ContratacionEJIE@ejie.eus
Telefoon: +34 34945017300
Internetadres: https://www.ejie.eus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020