Leveringen - 577478-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Delbrück: Netwerkuitrusting

2020/S 234-577478

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Delbrück
Postadres: Springpatt 3
Plaats: Delbrück
NUTS-code: DEA47 Paderborn
Postcode: 33129
Land: Duitsland
Contactpersoon: Stabsstelle Digitalisierung
E-mail: miriam.mattiza@delbrueck.de
Telefoon: +49 5250 / 996-134
Fax: +49 5251 / 1322736-134
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.stadt-delbrueck.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung von Hardware für das Projekt „LoRaWAN 2.0" in 6 Losen (2. Ausschreibungsblock)

Referentienummer: 19102020-1100
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32420000 Netwerkuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung von Hardware für das Projekt „LoRaWAN 2.0" in 6 Losen:

— Los 1 Zähler,

— Los 2 Füllstandsmessungen,

— Los 3 Anlagenüberwachung und Steuerung,

— Los 4 Gebäudeüberwachung,

— Los 5 Wettermessungen,

— Los 6 Durchflussmessung.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zähler

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA47 Paderborn
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Delbrück Lange Straße 45

33129 Delbrück

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschaffung von Hardware für das Projekt „LoRaWAN 2.0" in 6 Losen;

Hier Los 1 Zähler.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kompatible Parser / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Sensoren mit LoRa Alliance Zertifikat / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Füllstandsmessungen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA47 Paderborn
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Delbrück Lange Straße 45

33129 Delbrück

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschaffung von Hardware für das Projekt „LoRaWAN 2.0" in 6 Losen;

Hier Los 2 Füllstandsmessungen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kompatible Parser / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Sensoren mit LoRa Alliance Zertifikat / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anlagenüberwachung und Steuerung

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA47 Paderborn
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Delbrück Lange Straße 45

33129 Delbrück

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschaffung von Hardware für das Projekt „LoRaWAN 2.0" in 6 Losen;

Hier Los 3 Anlagenüberwachung und Steuerung.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kompatible Parser / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Sensoren mit LoRa Alliance Zertifikat / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gebäudeüberwachung

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA47 Paderborn
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Delbrück Lange Straße 45

33129 Delbrück

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschaffung von Hardware für das Projekt „LoRaWAN 2.0" in 6 Losen;

Hier Los 4 Gebäudeüberwachung

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kompatible Parser / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Sensoren mit LoRa Alliance Zertifikat / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wettermessungen

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA47 Paderborn
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Delbrück Lange Straße 45

33129 Delbrück

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschaffung von Hardware für das Projekt „LoRaWAN 2.0" in 6 Losen;

Hier Los 5 Wettermessungen

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kompatible Parser / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Sensoren mit LoRa Alliance Zertifikat / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Durchflussmessung

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA47 Paderborn
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Delbrück Lange Straße 45

33129 Delbrück

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschaffung von Hardware für das Projekt „LoRaWAN 2.0" in 6 Losen;

Hier Los 6 Durchflussmessung

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 183-441512
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Zähler

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zenner International GmbH & Co. KG
Postadres: Römerstadt 6
Plaats: Saarbrücken
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
Postcode: 66121
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 409.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Füllstandsmessungen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alpha-Omega technology GmbH & Co. KG
Postadres: Aschengasse 3
Plaats: Schimberg
NUTS-code: DEG06 Eichsfeld
Postcode: 37308
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 748.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Anlagenüberwachung und Steuerung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zenner International GmbH & Co. KG
Postadres: Römerstadt 6
Plaats: Saarbrücken
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
Postcode: 66121
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 710.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Gebäudeüberwachung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zenner International GmbH & Co. KG
Postadres: Römerstadt 6
Plaats: Saarbrücken
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
Postcode: 66121
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 653.04 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Wettermessungen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alpha-Omega technology GmbH & Co. KG
Postadres: Aschengasse 3
Plaats: Schimberg
NUTS-code: DEG06 Eichsfeld
Postcode: 37308
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 075.53 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Durchflussmessungen

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Der Auftraggeber wird unter Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes im Falle unvollständiger Eignungsnachweise die fehlenden oder nicht vollständig abgegebenen Unterlagen unter Setzung einer kalendermäßig bestimmten Frist nachfordern. Angebote, die nach Ablauf dieser Frist nicht vollständig sind, werden ausgeschlossen.

Bekanntmachungs-ID: CXPWYRN93HE

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Westfalen
Postadres: Albrecht-Thaer-Straße 9
Plaats: Münster
Postcode: 48147
Land: Duitsland
Telefoon: +49 251 / 411-1691
Fax: +49 251 / 411-2165
Internetadres: https://www.bezreg-muenster.de
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer Westfalen
Postadres: Albrecht-Thaer-Straße 9
Plaats: Münster
Postcode: 48147
Land: Duitsland
Telefoon: +49 251 / 411-1691
Fax: +49 251 / 411-2165
Internetadres: https://www.bezreg-muenster.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020