Leveringen - 577482-2020

01/12/2020    S234

Italië-Belluno: Divers meubilair en uitrusting

2020/S 234-577482

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ulss n. 1 Dolomiti
Postadres: via Feltre 57
Plaats: Belluno
NUTS-code: ITH33 Belluno
Postcode: 32100
Land: Italië
Contactpersoon: Lucia D'Incà
E-mail: lucia.dinca@aulss1.veneto.it
Telefoon: +39 0437 / 514404-514406
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.aulss1.veneto.it
Adres van het kopersprofiel: www.aulss1.veneto.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta telematica suddivisa in lotti per la fornitura arredi diversi delle sale operatorie e della terapia intensiva dell'ULSS n. 1 Dolomiti

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39150000 Divers meubilair en uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta telematica suddivisa in lotti per la fornitura chiavi in mano di arredi diversi per l’allestimento delle sale operatorie e della terapia intensiva della costruenda piastra servizi dell’ULSS 1 Dolomiti presidio ospedaliero di Feltre (BL).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 429 854.02 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Arredi gruppo operatorio — CIG: 8182835110

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39150000 Divers meubilair en uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH33 Belluno
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ospedale Santa Maria del Prato in Feltre (BL).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di arredi e complementi d’arredo diversi, destinati a stoccaggio di materiale, attività in sala operatoria, attività operative e funzionali del personale

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Indicazioni riportate nella documentazione di gara.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le informazioni sono riportate nella documentazione di gara.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Arredi rianimazione — CIG: 81828437A8

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39150000 Divers meubilair en uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH33 Belluno
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ospedale Santa Maria del Prato in Feltre (BL).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di arredi e complementi d’arredo diversi, destinati a stoccaggio di materiale, attività in sala operatoria, attività operative e funzionali del personale

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Indicazioni riportate nella documentazione di gara.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le informazioni sono riportate nella documentazione di gara.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 024-053090
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Arredi gruppo operatorio — CIG: 8182835110.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Malvestio SpA
Postadres: via G. Marconi 12D
Plaats: Villanova di Camposampiero
NUTS-code: ITH36 Padova
Postcode: 35010
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 455 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 256 655.02 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Arredi rianimazione — CIG: 81828437A8.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Malvestio SpA
Postadres: via G. Marconi 12D
Plaats: Villanova di Camposampiero
NUTS-code: ITH36 Padova
Postcode: 35010
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 253 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 173 199.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del codice, è il dott. Marco Fachin, direttore del servizio Provveditorato, economato e gestione della logistica dell’Ulss 1 Dolomiti.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Regione Veneto
Plaats: Venezia
Postcode: 30121
Land: Italië
Telefoon: +39 04124403911
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020