Szolgáltatások - 577490-2018

29/12/2018    S250

Magyarország-Budapest: Építészeti tanácsadó szolgáltatások

2018/S 250-577490

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_16600953
Postai cím: Rákóczi Út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koczka Piroska
E-mail: Piroska.Koczka@kozlekedesimuzeum.hu
Telefon: +36 703209257
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.mmkm.hu
A felhasználói oldal címe: https://www.mmkm.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001006812018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001006812018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Megbízási keretmegállapodás mérnöki feladatok von.

Hivatkozási szám: EKR001006812018
II.1.2)Fő CPV-kód
71210000 Építészeti tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási keretmegállapodás Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új telephelyének megvalósításához szükséges lebonyolítói, műszaki ellenőri, projektmenedzseri, tervvéleményezési és kapcsolódó mérnöktanácsadói feladatok ellátására

Ajánlatkérő (AK) az eljárást a Kbt. 105. § (1) bek. b) pont szerinti keretmegállapodás megkötése céljából indítja. A szolgáltatások megrendelésére vagy közvetlen megrendelés [az ajánlattevő (AT) által az ajánlata keretében benyújtott Árazott Ártáblában foglalt ajánlati árak alapján] vagy a Megbízó (Ajánlatkérő) konzultációra történő felhívását követően a Megbízott (Nyertes Ajánlattevő) egyedi ajánlata alapján kerül sor a keretösszeg erejéig a keretmegállapodásban szabályozott módon.

A keretmegállapodás öt különböző szakaszra osztható, amelyek a következők:

1. Projektelőkészítési szakasz

2. Vázlatterv és engedélyezési terv szakasz

3. Kiviteli tervezési szakasz

4. Generálkivitelező kiválasztása, tendereztetési szakasz

5. Kivitelezési szakasz

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71311000 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71318000 Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások
71356100 Műszaki ellenőrző szolgáltatások
71520000 Építésfelügyeleti szolgáltatások
71541000 Építési projektvezetői szolgáltatások
71631000 Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
72224000 Projekt-ügyintézési tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretmegállapodás (KM) teljesítésének minden szakaszában meghat-ra kerülnek az Általános Feladatok, az Alapfeladatok és a Különleges Feladatok (utóbbi több külön megrendelhető Műszaki Leírásban meghat. feladatot jelent), amelyek vonatkozásában közvetlen megrendelés küldhető.

Az AT-nek az Alapfeladatokra és az egyes Különleges Feladatokra vonatkozóan kell megadnia az ajánlati árat minden szakaszra von. az Ártáblázatban. Az Ált. Feladatok vonatkozásában megadott átalányár (havidíjak összege), az Alapfeladatokra megadott átalányár és a Különleges Feladatokra megadott részárak összege összesítve képezi az adott szakaszra vonatkozó Összesített ajánlati árat, amely külön alszempont alapján értékelésre kerül a Segédletben foglalt részletes feltételek szerint. Az Általános Feladatok tekintetében az Ártáblázatban az átfutási időre és a havidíjak maximumára tekintettel kell megadnia a havidíjak összegét. A havidíjak ellenértéke (havidíjak összege) nem haladhatja meg az Ártáblázatban az egyes szakaszokra meghatározott mértéket. Az Általános Feladatokra (havidíjak összege), Alapfeladatokra, Különleges Feladatokra megadott árak nem haladhatják meg az adott szakasz keretösszegét. Amennyiben az ártáblázatban megadott árak alapján az egyes szakaszok keretösszegét vagy a teljes szerződéses keretösszeget meghaladja az ajánlat, úgy az ajánlat érvénytelen.

Az egyes szakaszokra vonatkozóan megoszlik a KM Keretösszege és ezen Keretösszegen belül az Általános Feladatok havidíjainak maximális összege:

Az 1. szakaszra vonatkozó keretösszeg: nettó 40 000 000,- Ft, havidíjak maximális összege: nettó 14 000 000,- Ft

A 2. szakaszra von. keretösszeg: nettó 125 000 000,- Ft, havidíjak max. összege: nettó 45 000 000,- Ft

A 3. szakaszra von. keretösszeg: nettó 195 000 000,- Ft, havidíjak max. összege: nettó 55 000 000,- Ft

A 4. szakaszra von. keretösszeg: nettó 30 000 000,- Ft, havidíjak max. összege: nettó 12 000 000,- Ft

Az 5. szakaszra von. keretösszeg: nettó 450 000 000,- Ft, havidíjak max. összege: nettó 150 000 000,- Ft

AK rögzíti, hogy az 1-3. és a 4-5. szakaszokra von. megadott Keretösszegek a szerződés teljesítése során átcsoportosíthatóak, azokhoz (az összeg megtartása mellett) AK nincs kötve.

Mivel a Kormány 2011/2017 (XII. 22.) hat-a a Beruházás előkészítési feladatai von. biztosított forrást és hozott döntést, a Beruházás kivitelezési feladatai (így a kiv. előkész. és a kiv. megvalósítása) von. AK a jelen Szerződés a Kbt. 53. § (5)-(6) és 135. § (12) értelmében a 4. és 5. szakasz keretösszege von. a Szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként határozza meg (feltételes közbeszerzés).

KM teljes keretösszege: nettó 840 000 000,- Ft.

Időtartam: A KM-t határozott, 48 hónapig terjedő időre kötik a Felek opciós meghossz. lehetőségével (ld.II.2.11 pont).

A tárgyi közbeszerzéshez kapcsolódó beruházás épületegyüttesének várható területigénye az előzetes tervezési program alapján összesen 36800 m2. A beruházásban érintett a műemléki védettség alatt álló nettó 7760m2 szintterületű igazgatósági fejépület is.

A KM szerinti feladatok a köv-re terjednek ki (azzal, hogy a megvalósítandó feladatok részletesen a Műszaki Leírásban kerülnek meghat-ra):

1. PROJEKTELŐKÉSZÍTÉSI SZAKASZA:

— Projektelőkész. Ált. Feladatai (beruházói döntéstámogatás, egyeztetéseken részvétel, emlékeztetők írása, online terv és dok.tár kialakítása)

— Projektelőkész. Alapfeladatai (tervezői szerződés műszaki elemeinek kialakítása, mellékletek elkészítése, tervezést megelőző workshop, beruházási ütemterv készítése, kockázatleltár, kockázatkezelési koncepció, előzetes beruházási költségkeret meghatározása, közreműködés a generáltervezői szerződés megkötésében, mérnöktanácsadói feladatok)

— Projektelőkész. Különleges Feladatai (Projekt végrehajtási terv, Ingatlan előkészítésével kapcsolatos feladatok, Benchmarking, Előzetes tervezési program készítésében való közreműködés (helyiségprogram felülvizsgálata, műszaki követelményrendszer összeállítása)

Kar.korl.miatt folyt a II.2.11.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakemberek többlettapasztalata referenciában / Súlyszám: 35
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat (projektszervezet és munkamódszer) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Opció alapján, ld II.2.11)-ben.

Kar. korl. miatt folyt VI.4.3-ból:

Értékelése, számlák igazolása, műszaki átadás-átvétel feladatai, átadási dok. ellenőrzése, mérnöktanácsadói feladatok, hiba és hiánylisták folyamatos vezetése, garanciális javítások ellenőrzése)

— Kiv., megvalósítás szakaszához kapcsolódó Különleges Feladatok (Fenntarthatóság és energiahatékonyság, minősítések, Költségszakértői feladatok)

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A tárgyi közbeszerzés feladataihoz kapcsolódó beruházásra irányuló tervpályázatot a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, valamint ezen alapuló tervezési folyamat követi. Ezt követően az engedélyezési folyamatok, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás és a kivitelezés várhatóan 2025.12.31-ig tartó időtartamot igényel, amely időtartam túlterjeszkedik a Kbt. szerinti keretmegállapodás főszabály szerinti 4 éves időtartamán. Ajánlatkérő, egyezően a II.2.4) pontban foglaltakkal rögzíti, hogy a 4. és 5. szakasz keretösszege von. a közbeszerzés feltételesnek minősül, tekintettel arra, hogy mind a kapcsolódó kivitelezés, mind annak finanszírozása a Kormány döntésétől függ. A szerződés opciós időtartamának Ajánlatkérő általi érvényesítésére abban az esetben lehetséges, amennyiben a keretmegállapodás 1-3. szakaszainak feladatai a keretmegállapodás 48 hónapos időtartama alatt nem valósultak még meg, továbbá abban az esetben is, ha a Kormány döntésére tekintettel szükségessé válik a 4-5. szakaszok teljesítése. A fentiekre tekintettel - amennyiben az opciós időtartam lehívása szükséges, AK jogosult egyoldalú döntésével a Keretmegállapodás időtartamát 2025.12.31-ig meghosszabbítani.

Kar.korl. miatt folyt. a II.2.4)-ból

2. VÁZLATTERV ÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV SZAKASZA

— Vázlat és engedélyezési terv szakakaszának Ált. feladatai (beruházói döntéstámogatás, kooperációk szervezése, emlékeztetők írása, szakhatósági egyeztetések, beszámolók, megbízói egyeztetések, havi jelentések, online tervtár biztosítása, projektrésztevők irányítása és beszámoltatása)

— Vázlat és eng-i terv szak. Alapfeladatai (szerződésmenedzsment, követelésmenedzsment, változás- és kockázatkezelés, fenntarthatóság-és energiahatékonyság menedzsmentje, AK rendszeres tájékoztatása, hatósági engedélyezés, tervezői teljesítések igazolása, tervvéleményezés és jelentés, mérnöktanácsadói feladatok)

— Vázlat és eng-i terv szakaszához kapcsolódó Különleges Feladatok (Terv-i program véglegesítésében való közreműk., Szab-i környezet menedzsmentje, Tervezési folyamatok összehangolása, Kapcs. infrasturkturális fejlesztése koordinálása, Múzeumi műtárgylogisztika, Épületminősítési rendszerek menedzsmentje, Fenntarthatósági minősítés, Statikai és más kritikus mérnöki megoldások ellenőrzése)

3. KIVITELI TERVEZÉS SZAKASZA KIVITELI TERVEZÉS

— Kiviteli tervezés szakasza Ált.Feladatai (beruházói döntéstámogatás, kooperációk szervezése, emlékeztetők írása, szakhatósági egyeztetések, beszámolók, megbízói egyeztetések, havi jelentések, online tervtár biztosítása, projekt résztvevők irányítása és beszámoltatása)

— Kiv-i tervezés szakasza Alapfeladatai (szerződésmenedzsment, követelésmenedzsment, változás- és kockázatkezelés, fenntarthatóság- és energiahatékonyság menedzsmentje, AK rendszeres táj., hatósági engedélyezés, tervezői teljesítések igazolása, tervvéleményezés és jelentés, mérnöktanácsadói feladatok)

— Kiv-i tervezés szakaszához kapcsolódó Különleges Feladatok (Szabályozási környezet menedzsmentje, BIM rendszer létrehozása, Kapcs. infrastrukturális fejlesztése koordinálása, Múzeumi műtárgylogisztika, Épületminősítési rendszerek menedzsmentje, Fenntarthatósági minősítés, Statikai és más kritikus mérnöki megoldások ellenőrzése)

4. GENERÁLKIV. KIVÁLASZTÁSA, TENDEREZTETÉSI SZAKASZA

— Tenderfolyamat menedzsment és projektmenedzsment Ált. Feladatai (beruházói döntéstámogatás, egyeztetések szervezése, emlékeztetők írása, beszámolók, megbízói egyeztetések, havi jelentések, szükséges dokumentumok on-line biztosítása, projekt résztevők irányítása és beszámoltatása)

— Tenderfolyamat alapfeladatai (stratégia, tenderkiírás műszaki elemeinek elkész., mellékletek összeállítása, ajánlatok műszaki értékelése, műszaki alternatívák értékelése, árajánlatok értékelése, ütemezés és organizáció értékelése, szerződéskötés előkészítése, szerződés műszaki elemeinek összeállítása, mérnöktanácsadói feladatok)

Kar.korl. miatt folytatás VI.4.3 pontban

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alk. ig.ban részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során köv. be.

Megkövetelt ig-i módok;

I. Előzetes igazolás:

Ig-i mód az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a Kbt. 67. §, 321/2015 (X.30.) K.rendelet (Kr.) 2-7.§-ai szerint szükséges.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bek. tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Mo-on letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek a Kr. 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti AK-i felhívásra szükséges benyújtani.

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti AK-i felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:

A Mo-i letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a Kr. 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésekben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Mo-on letelepedett AT esetében az AK a Kr. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okokra és az alk-i köv-ekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján AT-nek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani

Felhívjuk a figyelmet a Kr. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT azon nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

II. Igazolási mód a bírálat nyomán:

AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

— Megkövetelt igazolási mód Mo-i letelepedésű AT vonatkozásában: a Kr. 8. § előírásai szerint

— Megkövetelt igazolási mód nem Mo-i letelepedésű AT vonatkozásában: a Kr. 10. § előírásai szerint

Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja nem a hatályos pénzmosási tv. rendelkezéseire hivatkozik. A megfelelő tartalmú igazolások benyújtása érdekében kérjük, hogy ennek vonatkozásában az ajánlati dokumentáció I. kötet 19.1 pontjában foglalt részletes magyarázó rendelkezéseket is szíveskedjenek figyelembe venni!

Kar.korl. miatt folytatás a III.1.2) pontban.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Kar.korl miatt folyt a III.1.1) pontból:

Szakmai nyilvántartásban szereplés/engedély:

SZ.1 A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján AK előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Mo-on letelepedett gazd. szereplők esetén a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.

AT-nek ajánlattételkor az EEKD benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. köv-nek (SZ.1) megfelel.

Az SZ.1-ben meghat. nyilvántartás adatait Mo-on letelepedett gazd-i szereplők esetén az AK ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazd-i szereplők esetén a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés igazolását kell benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására.

Tárgyi rovat (III.1.2) tartalma:

Az AT-nek a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:

P.1 A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) c) alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az AT a P.1 alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltétellel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.

Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.

AK hivatkozni kíván továbbá a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakra.

Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bekezdésben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni.

Az alkalmassági feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor.

AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

P.1 az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele összesen nem érte el a 400 000 000,- Ft értéket.

Kar.korl.miatt folyt. a III.1.3) alk.min.rovatból.

M.2.2 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266.KR 1. sz. mell. III. fejezet 1. része szerinti - Magasépítési szakterület - „ME-É” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles építőmérnök vagy okleveles építészmérnök vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik; vagy építőmérnök vagy építészmérnök vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és legalább 48 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;

M.2.3 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266.KR 1. sz. mell. III. fej. 2. része szerinti - Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület - „ME-M” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik; vagy építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és legalább 48 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;

M.2.4 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266.KR 1. sz. mell. III. fej. 2. része szerinti - Építménygépészeti szakterület - „ME-G” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány vagy létesítmény mérnök, vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik; vagy gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és legalább 48 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;

M.2.5 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266.KR 1. sz. mell. III. fej. 2. része szerinti - Építményvillamossági szakterület - „ME-V” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles villamosmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik; vagy villamosmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és legalább 48 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;

M.2.6 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266.KR 1. sz. mell. I. fej. 2. része szerinti - Tartószerkezeti tervezési szakterület- „T” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles szerkezet-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;

M.2.7 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266.KR 1. sz. mell. I. fej. 2. része szerinti - Építmények gépészeti tervezési szakterület - „G” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány vagy okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirány vagy okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik; vagy gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy épületgépész mérnök vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;

AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az M.2.1-M.2.7 min.köv-ek esetében megjelölt szakembereknek a nevezett min.köv-ben megjelölt jogosultság v. minősítés megszerzéséhez kapcsolódó regisztrációt (névjegyzékbe vételt) a szerződéskötés időpontjáig kell biztosítani! Amennyiben a bemutatott szakember a szerződéskötésig nem rendelkezik az adott, elvárt jogosultsággal/minősítéssel, ez a Kbt. 131. § (4) szerinti szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül!

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az AT szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:

M.1. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) a) alapján AT az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat év (72 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (amennyiben a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül) vagy referencianyilatkozattal a Kr. 22. § (1) alapján.

A Kr. 21.§ (3a) b) alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.

A Kr. 22. § (2) bek. alapján a benyújtott referenciaigazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve és címe (székhelye/lakcíme); a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap formátumban), a szolgáltatás tárgya, rövid ismertetése, valamint mennyisége (amiből következik a min.követelmény tartalmi elemeinek való megfelelés), a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetőségei (cím;telefonszám;e-mail), és nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2 A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük v. képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ennek keretében AT-nek nyilatkozatot kell benyújtania a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt min.követelmény megjelölésével.

Igazolásként csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett releváns szakmai gyakorlatra. AK a releváns szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő, a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.

Ha a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

Valamennyi szakember tekintetében kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni arról a minimumkövetelmény megjelölésével (pl. M.2.1), hogy, melyik szakembert mely pozícióra jelölik. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető!

A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint együttesen is megfelelhetnek (oly módon, hogy csak az egyikük igazolja a megfelelést vagy együttesen igazolják a megfelelést), mivel az nem kizárólag egyetlen gazdasági szereplőre vonatkoztatható.

Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.

AK hivatkozni kíván továbbá a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakra.

Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bekezdésben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni.

Kar.korl. miatt folyt. a III.1.3) Az alkalmasság min.köv-ei rovatban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Kar.korl. miatt folytatás a III.1.3) pont „Műszaki, illetve szakmai alkalmasság rovatból”:

Az alkalmassági feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor.

A fentiek vonatkozásában ugyanakkor kérjük figyelembe venni a jelen felhívás VI.3) pont 19) alpontját is, amely az M.2 alkalmassági követelmények esetében az ajánlat körében benyújtandó igazolásokra vonatkozóan tartalmaz külön rendelkezéseket!

AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő kitűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

Tárgyi rovat (III.1.3 - min-köv-ek) tartalma:

Alkalmatlan az ajánlattevő,

M.1 ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban)

M.1.1 legalább 1 db olyan referenciával, amely egy legalább 16 000 m2 szintterületű közhasználatú építmény vagy építmény-együttes megvalósítása során lebonyolítói, továbbá mérnök tanácsadói és/vagy műszaki ellenőri és/vagy tervvéleményezési feladatainak ellátására vonatkozott (a lebonyolítás kötelező elem, az azt követő 3 feltételből 2 teljesítendő kötelezően) VAGY legalább 1 db olyan referenciával, amely legalább 5 000 m2 szintterületű műemléki védettség alatt álló épület rekonstrukciós, felújítási vagy átalakítási munkáinak lebonyolítói, továbbá mérnök tanácsadói és/vagy műszaki ellenőri és/vagy tervvéleményezési feladatainak ellátására vonatkozott (a lebonyolítás kötelező elem, az azt követő 3 feltételből 2 teljesítendő kötelezően);

M.1.2 legalább 1 db olyan referenciával, amely egy legalább 16 000 m2 szintterületű közhasználatú építmény vagy építmény-együttes VAGY legalább 5 000 m2 szintterületű műemléki védettség alatt álló épület megvalósítása során kockázatkezelési és költségszakértői feladatok ellátására vonatkozott.

AK az M.1.1, M.1.2 min. követelmények vonatkozásában rögzíti, hogy „közhasználatú építmény” vagy a közhasználatú építmény-együttes egyes elemei alatt a 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott fogalmat érti, de kizárólag épület tekintetében, műtárgyra vonatkozóan nem.

AK az M.1.2, M.1.2 min. követelmények vonatkozásában rögzíti, hogy műemléki védettség alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontja szerinti fogalmat érti.

M.1.3 legalább 1 db olyan referenciával, amely egy legalább 15 000 m2 szintterületű épület megvalósítása során építési engedélyezési terv és kiviteli terv készítésére vonatkozó tervezésmenedzsment feladatok ellátására vonatkozott.

AK rögzíti, hogy az M.1 alk. min.köv-eknek való megfelelés akár egy, akár több referenciaszerződéssel teljesíthető.

M.2 ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M.2.1 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (266.KR) 1. sz. mell. I. fejezet 2. része szerinti - Építészeti tervezési terület - „É” besorolású jogosultsággal és a jogosultság alapjául szolgáló iskolai végzettség megszerzését követően legalább 60 hónap időtartamú tárgyi szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely tartalmaz legalább 24 hónap időtartamú építőipari lebonyolítói feladatok ellátása során szerzett projektvezetői vagy projektvezető-helyettesi gyakorlatot is (azzal, hogy AK elfogadja, ha a bemutatott szakember az adott jogosultsággal jelenleg nem, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, azaz okleveles építészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalattal rendelkezik - ugyanakkor ebben az esetben is rendelkeznie kell az alapkövetelményben foglaltak szerinti tartalmú és időtartamú teljes tapasztalattal);

Kar.korl. miatt folyt. a III.1.2) Alk.min.köv-ei rovatban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumok, és különösen a szerződéstervezet valamint mellékletei részletesen tartalmazzák.

Az Alapfeladatok és az egyes Különleges Feladatok ellenértékének kifizetésére az adott közvetlen megrendelés teljesítését követően, a szerződéstervezetben foglaltak szerint kerül sor. Az Általános Feladatok ellenértékének kifizetésére a közvetlen megrendelést követően az adott szakaszra vonatkozóan meghatározott mértékű hónapszám (átfutási idő) szerinti, havidíjként, egyenlő részletekben kerül sor az adott hónap teljesítésigazolását követően a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A Megbízási Díj megfizetésére az AT bankszámlájára történő átutalással kerül sor figyelemmel a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése, valamint a Ptk. 6:42-45. § rendelkezéseire is.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A jelen felhívás "További információk rovatában".

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/02/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 12/04/2019
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/02/2019
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be (eljárás EKR linkje):

https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR001006812018/reszletek

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) A jelen eljárás a Kbt. Második rész 81. § szerint indított nyílt kb.i eljárás, amely a Kbt. 105. § (1) bek. b) pont szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.

2) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. Rend. (e-Kr.) alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. A kb-i dok-ok minden AT részére elérhetőek az EKR rendszeren keresztül. Az ajánlat és a kb-i eljárás során csatolásra kerülő valamennyi dok. benyújtásának von. AK hivatkozni kíván az e-Kr. 10-13. §-ban foglaltakra.

3) A részekre történő ajánlattétel nem lehetséges tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező szolg-ok egymásra épülő szolgáltatások, teljesítésükre komplex módon kerül sor, így értelemszerűen részek meghatározására nem kerül sor. A szerződés szerinti feladatok teljesítése egységes szakmai szemléletet igényel, a szerződés szerinti feladatok teljesítésének felelősségi kérdései is az egységes szerződést támasztják alá.

4) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli, amelyek a hozzárendelt súlyszámokkal együtt a következők:

I. Ajánlati ár [50]

1. alszempont: Projektelőkészítési szakasz meghatározott feladatainak összesített ajánlati ára [5]

2. alszempont: Vázlatterv és engedélyezési terv szakasz meghatározott feladatainak összesített ajánlati ára [10]

3. alszempont: Kiviteli tervezési szakasz meghatározott feladatainak összesített ajánlati ára [10]

4. alszempont: Generálkivitelező kiválasztása, tendereztetési szakasz meghatározott feladatainak összesített ajánlati ára [5]

5. alszempont: Kivitelezési szakasz meghatározott feladatainak összesített ajánlati ára [20]

II. Szakemberek többlettapasztalata referenciában [35]

III. Szakmai ajánlat (projektszervezet és munkamódszer) [15]

AK az egyes értékelési szempontok tekintetében 0-tól 10-ig ad pontot.

AK rögzíti, hogy az I. ért. szempont esetében a fordított arányosítás módszerét, a II. és a III. értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint.

A II ért. szempont esetében AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a következőket rögzíti:

Az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad:

A II. ért. szemponton belül 4 tényező kerül vizsgálatra a meghat. szakemberek esetleges többlettapasztalatai von., amelyre von. ún. belső pontokat szerezhet az AT.

E 4 tényező mindegyike esetében az „5 db” többletreferencia minősül olyannak, amire és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú belső (!) pontot, vagyis 5 pontot ad AK. Részletes rendelkezések az AD. I. kötetben.

AK rögzíti továbbá, hogy nem kerül meghat-ra olyan köv., amely alapján meghat. mértékű többlettapasztalattal rendelkeznie kell az adott szakembernek. A felolv.lapon tehát nem kötelező többlettapasztalat feltüntetése. Ebben az esetben „0” mértékű megajánlást kell tenni az adott tényező vonatkozásában.

5) Az eljárás nyelve magyar. Ha AT valamely dok-ot más nyelven csatol, az idegen nyelvű dok-hoz egyszerű fordítást is csatolnia kell, és a fordítás megfelelőségéért és az idegen nyelven készült dok-okkal való egyezőségért AT-nek külön nyil-ban felelősséget kell vállalnia!

6) A bontás vonatkozásában AK rögzíti, hogy az elektronikusan történik az EKR-rendszer alkalmazásával.

7) AK a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet alapítását (projekttárs. létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé.

8) Azon alk.köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1,M.1,M.2, SZ.1

Kar.korl miatt folyt a VI.4.3 pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján.

Kar.korl. miatt folyt.a VI.3)-ból.

9) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektr. nyil.minták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az AD I. kötetben rendelkezésre bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, szkennelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dok-okban foglaltak szerint.

10) AK az elj. kb. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas

11) Az ajánlatban meg kell jelölni a kb-nek azt a részét, amelynek telj-hez AT alvállalkozót (AV) kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat [Kbt. 66.§(6)] (Adott esetben a nemleges nyil-ot is be kell nyújtani!)

12) AK a Kbt. 71. § (6)alapján nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplőt vont be az eljárásba, és e gazd-i szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp.

13) A Kbt. 81 § (4)-ben foglaltakra tekintettel AK rögzíti, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.

14) A Kbt. 81 § (5)-ben foglaltakra tekintettel AK rögzíti, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.

15) A Kbt. 75. § (6) bek. tekintettel AK rögzíti, hogy a jelen eljárásban a 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

16) A 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 7. § (7) bek. tekintettel AK rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365)

17) A IV.2.6) alapján az ajánlat kötöttség időtartama 60 nap.

18) AK a 322/2015 (X.30.) K.rend. 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerz. teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen - különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben - szerződés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 50 millió Ft/káresemény, és legalább 150 millió Ft/kárév. AT-nek az ajánlata keretében nyilatkozatot kell benyújtania, miszerint a tárgy felelősségbiztosítás a szerződéskötéskor rendelkezésre fog állni.

19) A jelen eljárásban alkalmazásra kerülő II. sz. ért-i szempontra [Szakemberek többlettapasztalata referenciában] tekintettel AT-nek már az ajánlatában be kell nyújtania azokat az igazolásokat, amelyek alátámasztják az ajánlatban foglalt többlettapasztalatot, továbbá hogy az M.2.1, M.2.2, M.2.6, M.2.7 alkalmassági min.köv.ek von. megjelölésre kerülő szakemberek az adott min.köv-nek megfelelnek és erre tekintettel az értékelés során AK által figyelembe vehetők.

20) A III. sz. ért-i szempontra tekintettel AT-nek ajánlatában be kell nyújtania a szakmai ajánlatát (Teljesítés során igénybe vett projektszervezet bemutatása; Szolgáltatás munkamódszerének szakmai minőségére vonatkozó leírás).

Kar.korl miatt folyt II.2.11-ből:

— Generálkivitelező kiválasztása szakaszához kapcs. különleges feladatok (Fenntarthatóság és energiahatékonyság, minősítések, üzemeltetési és működtetési feladatok, teljes életciklus tervezés)

5. KIVITELEZÉS, MEGVALÓSÍTÁS SZAKASZA (GARANCIÁLIS IDŐSZAKKAL EGYÜTT)

— Kivitelezési szakasz menedzsment és projektmenedzsment Ált. Feladatai (beruházói döntéstámogatás, egyeztetések szervezése, tervezői és kiv-i kooperációk, emlékeztetők és jegyzőkönyvek írása, beszámolók, előrehaladási jelentések, megbízói egyeztetések, havi jelentések, szükséges dokumentumok és tervek on-line biztosítása, projektrésztevők irányítása és beszámoltatása, garanciális időszak menedzsmentje és dokumentálása)

— Kivitelezési szakasz lebonyolítói, műszaki ellenőri Alapfeladatai (a műszaki leírásban részletezettek szerint valamennyi műszaki ellenőri feladat, változáskezelési feladatok, költségoptimalizálás, pótmunkák elszámolása, kivitelezői teljesítések ellenőrzése.

Kar.korl.miatt folyt II.2.7

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/12/2018